Gəncə hökmdarı Cavad xan və Ziyadoğlu-Qacar nəsli (2020)

Gəncə hökmdarı Cavad xan və Ziyadoğlu-Qacar nəsli (2020)
Title:Gəncə hökmdarı Cavad xan və Ziyadoğlu-Qacar nəsli
Author:
Translator:Tərtib edən, fars dilindən tərcümənin, ön sözün və şərhlərin müəllifi: Hacı Rauf Şeyxzamanlı
Editor:Elmi redaktor: Xəlil Həmid oğlu Yusifli; Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Gəncə Bölməsi Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu
Language:Azerbaijani Turkic
Series:
Place:Gəncə
Publisher:“Elm” nəşriyyatı
Year:2020
Pages:255
ISBN:5806616384
File:PDF, 2.28 MB
Download:Click here

Gəncə hökmdarı Cavad xan və Ziyadoğlu-Qacar nəsli. Tərtib edən, fars dilindən tərcümənin, ön sözün və şərhlərin müəllifi: Hacı Rauf Şeyxzamanlı; Elmi redaktor: X. H. Yusifli; AMEA Gəncə Bölməsi Məhəmməd Füzuli adına Əİ. Gəncə: “Elm” nəşriyyatı, 2020, 255 s. ISBN 5806616384

Annotasiya: Kitabda Gəncənin Ziyadoğlu-Qacar nəsli və onun qəhrəman nümayəndəsi, vətən uğrunda şəhid olmuş Cavad xan haqqında tarixi mənbələrə əsaslanan məlumatlar verilmişdir.

Mündəricat

Ön söz … 3
Birinci hissə … 9
Gəncənin qəhrəmanlıq dastanı … 10
Gəncəli Cavad xan ruslarla qarşı-qarşıya … 17
Cavad xan Ziyadoğlu-Qacarın əcdadları və sələfləri … 27
Gəncəli Cavad xanın övladları və nəvə-nəticələri … 36
Gəncəli Cavad xan … 55
Ziyadoğlu-Qacar nəsli – Gəncədə İran sərhəddinin qoruyucuları … 79
İranla Azərbaycan Cümhuriyyəti arasında əlaqələrdə Ziyadxanov qardaşlarının rolu … 130
Müsahib Gəncəvi və onun “Divan”ı … 144
Cavad xan nəslinə aid epiqrafik abidələr … 149
Qacarlar sülaləsi və onların Gəncə xanlığını idarəetməsi tarixindən … 155
Fəthəli bəy Ziyadoğlu-Qacar … 186
İkinci hissə … 192
Gəncəli Cavad xanın Sisianova yazdığı məktub … 193
Qəzzaq uyezdindən Xanlıqlar qəryəlü Şair təxəllüs
Əbdürrəhman Ağa ibn Molla Əliağayi-Dilbaz oğlunun əş’arıdır … 196
Cavad xan türbəsi … 206
Qələmin uçuşu … 217
İran öz əziz qonaqlarını alqışlayır … 233
Şərhlər … 241
Kitabda istinad olunan mənbələr … 249

Leave a Comment