Nadir Mirzə Qacar. Karnamə (2013)

Nadir Mirzə Qacar. Karnamə (2013)
Title:Karnamə: Qacarlar dövrünün xörəklərinə dair risalə
Author:Nadir Mirzə Qacar
Translator:Fars və ərəb dillərindən tərcümə edən, qeydlərin müəllifi: Hacı Rauf Şeyxzamanlı
Editor:Tərcümənin redaktoru: Arif Ramazanov; Məsləhətçi və ön söz müəllifi: Tahir Əmiraslanov
Language:Azerbaijani Turkic
Series:
Place:Bakı
Publisher:“Elm və təhsil”
Year:2013
Pages:210
ISBN:
File:PDF, 1.5 MB
Download:Click here
“Karnamə” risaləsi Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində bütövlükdə milli mətbəxə həsr olunan əlyazma əsasında hazırlanmış ilk tərcümədir. Müəllif – Qacarlar nəslindən olan şahzadə Nadir Mirzə bu əsərində 260-dan artıq xörəyin dəsturunu toplayıb sadə və oxucu üçün cəlbedici dillə təqdim etmişdir. Kitabda həmçinin ölkə həyatından bəhs olunmuş, məşhur fars və ərəbdilli şairlərin yaradıcılığından çoxlu nümunələr gətirilmişdir.