Azərbaycan dilinin dialektoloji atlası (1990)

Azərbaycan dilinin dialektoloji atlası (1990)
Title:Azərbaycan dilinin dialektoloji atlası
Author:M. İ. İslamov, Ə. Q. Ağayev, S. M. Behbudov, T. M. Əhmədov, H. X. Məmmədov, B. M. Tağıyev, Z. Ə. Xasıyev; Azərbaycan SSR EA Nəsimi adına Dİ
Translator:
Editor:M. Ş. Şirəliyev, M. İ. İslamov
Language:Azerbaijani Turkic
Series:
Place:Bakı
Publisher:“Elm” nəşriyyatı
Year:1990
Pages:284
ISBN:
File:PDF, 80.8 MB
Download:Click here
Azərbaycan dilinin dialektoloji atlası 128 xəritədən ibarət olub, ümumiyyətlə Azərbaycan SSR ərazisindəki dialekt və şivələri əhatə edir. Hər xəritə üçün ayrıca şərh yazılmışdır. Atlasın xəritələrində Azərbaycan dialektlərində müşahidə olunan spesifik fonetik, qrammatik, leksik xüsusiyyətlər işarələrlə əks etdirilmişdir. Dialektoloji atlas ayrı-ayrı dil xüsusiyyətlərinin Azərbaycan SSR ərazisində necə və nə şəkildə yayılması, onların sərhəddi haqqında təsəvvür verir.

Related posts:

Celal İkbal Selek. İbn Fadlan ve El-Gırnati Seyahatnamelerinde Türklük ile ilgili kavramlar. Yüksek ...
Harun Altun. İlk Farsça-Türkçe sözlüklerden Sıhâhu'l-Acem: Karşılaştırmalı inceleme ve kelime dizini...
Geoffrey Lewis. The Turkish language reform: a catastrophic success (1999)
Geoffrey Lewis. Trajik başarı: Türk dil reformu (2007)
Süleymenov O. O. Sözün kodu: "1001 söz" universal etimologiya lüğətinə giriş (2016)
Сулейменов О. О. Код слова: введение в Универсальный этимологический словарь «1001 слово» (2014)
Məmmədli M. Ə. Azərbaycan dili şivələrində ismin qrammatik kateqoriyaları (2003)
Qurbanova F. A. Azərbaycan şəxs adları: izahlı lüğət (2019)
Paşayev A. M. Azərbaycan antroponimikası (2015)
Paşayev A. M. Xəmsədə işlənən xüsusi adların izahlı lüğəti (2013)
Paşayev A. M. Azərbaycan təxəllüslərinin izahlı sözlüyü (2014)
Xəlilbəyli H. Ə. Azərbaycanı Tədqiq və Tətəbbö Cəmiyyətinin fəaliyyətində filologiya məsələləri, 192...
Mustafayeva F. K. Azərbaycan bədii dilinin epitetlər lüğəti (1995)
Farsca-azərbaycanca lüğət: təxminən 35000 söz və söz birləşməsi (2007)
Məmmədov İ. O. Azərbaycan dilinin etnoqrafik leksikası (2009)
Abdullayev A. S. Azərbaycan dilinin tədrisi tarixindən (1966)
Məmmədov İ. T., Həsənov H. Ə. Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti (1990)
Ahmet Vefik Paşa. Lehce-i Osmânî (2000)
Məmmədli M. Ə. Azərbaycan dilinin Təbriz dialekti (2008)
Ýusup Azmun. Söz kökümiz - öz kökümiz (2016)
Osman Kabadayı. Eski Türkçe gök bilimi (astronomi) terimleri (2007)
Maral Töre. Türkmencenin morfofonolojisi (2017)
Məmmədli R. H. Azərbaycan dilində işlənən ərəb və fars sözlərinin qısa lüğəti (2007)
Mahmudov M. Ə. Kompüter dilçiliyi (2013)
Anna Fenyvesi (ed). Hungarian language contact outside Hungary (2005)
Hüsna Kavaklıçeşme. Kars ve Iğdır Azerileri ağzı (2010)
Коряков Ю. Б. Атлас кавказских языков (2006)
Quliyev T. Altay dillərinin qohumluğu məsələsi (2006)
Kâşgarlı Mahmud. Dîvânu Lugâti't-Türk (2014)
Əzizov E. İ. Azərbaycan dilinin dialekt bölünməsi (1989)