Əli Əbdi bəy Şirazi: … türk Hülakü xanın hökmü ilə …

Xacə Zeynalabidin Əli Əbdi bəy Şirazi (d. 1513 – ö. 1580) miladi 1570–ci ildə Ərdəbildə fars dilində qələmə aldığı, Adəm peyğəmbərin zamanından miladi 1570–ci ilədək olan hadisələrdən bəhs edən ümumi tarix əsəri olan “Təkmilətül–əxbar”da (fars. تكملة الاخبار‎) yazır:

Səlcuq türklərinin, deyləmilərin və Sind, Hind və başqa ölkələrin hakimi olan Sultan Mahmud Qəznəvininin cəhdinə baxmayaraq, Bəni–Abbas hakimiyyəti süqut etmədi. Nəhayət, Abbasi Müstəsimin vəziri İbn Əlqəmi və Abbasilər dövlətinin başqa əyanlarının səyi nəticəsində türk Hülakü xanın hökmü ilə Bəni–Abbasın hakimiyyəti aradan getdi.

İstinad: Nasrin Mousavi. Tekmiletü’l-Ahbar’ın Türkçe tercümesi ve değerlendirmesi (Yüksek Lisans Tezi). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2018, s. 22

Related posts:

Ahmet Altungök. IV. ve VIII. yüzyıllar arası Sasaniler dönemi Türk-Fars ilişkileri. Yüksek lisans te...
Patrick Wing. Jalayirids: Dynastic State Formation in the Mongol Middle East (2016)
Ahmet Özdal. Türklerin savaş sanatı (2008)
Erhan Ateş. XII-XIII. yüzyıllarda Güney Kafkasya’da Kıpçaklar. Yüksek lisans tezi (2015)
Charles J. Halperin. Russia and the Mongols (2007)
Yaḥyā ibn ʻAbd al-Laṭīf al-Qazvīnī. Lubb al-tawārīkh (H. 1314)
Cihan Gençtürk. Lubb et-Tevârîh’te Harezmşâhlar’a dair bilgiler (2019)
Yücel Öztürk. Osmanlı hakimiyetinde Kefe, 1475-1600 (2000)
Barış Aydın. Âdilşâhîler Hanlığı ve Yusuf Adil Han (1489-1689). Yüksek lisans tezi (2019)
Ahmet Annaberdiyev. İran Türkmenleri (1881-2001). Doktora tezi (2006)
İsmail Hakkı Işık. Sekeller (Etnik köken, tarih ve kültürleri). Yüksek lisans tezi (2019)
Ömer Faruk Öztürk. İbn Fadlân (er-Risâle), el-Gırnâtî (Tuhfetu'l Elbâb ve Nuhbetu'l A'câb), İbn Havk...
Fatih Sabuncu. Ebû Hâmid Muhammed el-Gırnâtî'nin Seyahatnamesi (giriş-tercüme-indeks). Yüksek lisans...
Ochirpurev Duger. Tevârih-i Güzide–Nusret Nâme'nin Türk-Moğol tarihi açısından değerlendirilmesi. Do...
Şengül Kütük. İslam öncesi dönemde Çin sınırlarında ve içindeki Türk göç hareketleri. Yüksek lisans ...
Fatih Çiftçi. Hamdullah Müstevfi'nin Nüzhetû'l-Kulûb adlı Farsça eserine göre Moğollar Devrinde Azer...
Ekrem Memiş. Troya ve Troyalılar: Troyalılar Türk müdür ? (2005)
Букшпан А. С. К истории древних тюркских государственных образований (1928)
Kara Çelebizâde Abdülaziz Efendi. Ravzatü'l-ebrâr el-mübeyyen bi hakāiki'l-ahbâr (H. 1248)
Nurdan Çimen. Abdülaziz Karaçelebi-zâde'nin Tarih-i Ravzatü'l-Ebrar'ı, metin-tahlili. Yüksek lisans ...
Mirzə Məhəmməd Mehdi Kövkəbi Astarabadi
Гарустович Г. Н., Иванов В. А. Печенеги и огузы в евразийских степях (2001)
Atlas historique, ou nouvelle introduction a l'histoire, à la chronologie & à la geographie ancienne...
Zeki Velidi Togan. Başkurtların tarihi (2003)
Zekeriya Kitapçı. Kuzey Türk kavimleri arasında İslâmiyet: Hazarlar, Burtaşlar, Bulgarlar, Başkurtla...
Yehoshua Frenkel. The Turkic peoples in medieval Arabic writings (2015)
Гумилев Л. Н. Древние тюрки (1967)
Гумилёв Л. Н. Открытие Хазарии (1966)
Самойлович А. Н. Избранные труды о Крыме (2000)
Нурмухамедов М. К., Жданко Т. А., Камалов С. К. Каракалпаки (1971)