Əli Əbdi bəy Şirazi: … türk Hülakü xanın hökmü ilə …

Xacə Zeynalabidin Əli Əbdi bəy Şirazi (d. 1513 – ö. 1580) miladi 1570–ci ildə Ərdəbildə fars dilində qələmə aldığı, Adəm peyğəmbərin zamanından miladi 1570–ci ilədək olan hadisələrdən bəhs edən ümumi tarix əsəri olan “Təkmilətül–əxbar”da (fars. تكملة الاخبار‎) yazır:

Səlcuq türklərinin, deyləmilərin və Sind, Hind və başqa ölkələrin hakimi olan Sultan Mahmud Qəznəvininin cəhdinə baxmayaraq, Bəni–Abbas hakimiyyəti süqut etmədi. Nəhayət, Abbasi Müstəsimin vəziri İbn Əlqəmi və Abbasilər dövlətinin başqa əyanlarının səyi nəticəsində türk Hülakü xanın hökmü ilə Bəni–Abbasın hakimiyyəti aradan getdi.

İstinad: Nasrin Mousavi. Tekmiletü’l-Ahbar’ın Türkçe tercümesi ve değerlendirmesi (Yüksek Lisans Tezi). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2018, s. 22

Related posts:

Edward Tryjarski. Türkler ve ölüm (2012)
Hüseyin Gökçe Varol. Wusun tarihi. Yüksek lisans tezi (2022)
Ekber N. Necef. Karahanlılar (2005)
Əkbər N. Nəcəf. Moğol şahmatı-Hüləgü xan (2022)
Əkbər N. Nəcəf. Miflərin köçü (2017)
Əli Şamil. Tanıdığım insanlar. I kitab (2000)
Johannes Schiltberger. Als Sklave im Osmanischen Reich und bei den Tataren, 1394-1427 (1983)
Muhlisahon Rustamova. Karahanlı devri mimarisi ve bezemeleri. Doktora tezi (2019)
Serpil Kanal. Eski Türklerde şehircilik: Karahanlı Devleti örneği. Yüksek lisans tezi (2013)
Özgür Şahin. Siyasetnamelere göre Karahanlılar ve Gazneliler devletlerinde hukuk anlayışının temelle...
Nazan Aydoğdu. Karahanlı ve Gazneli devletlerinin teşkilat yapısının karşılaştırması. Yüksek lisans ...
Süleyman Koç. Türk Hakanlığı (Karahanlılar)'nda ve Gazneliler'de istihbarat. Yüksek lisans tezi (201...
Chen Hao. A History of the Second Türk Empire, ca. 682–745 AD (2021)
René Giraud. Gök Türk İmparatorluğu: İlteriş, Kapgan ve Bilge'nin hükümdarlıkları, 680-734 (1999)
Əkbər N. Nəcəf. Hun minilliyi: b.e.ə. IV-b.e.VI əsrlərdə türk dünyası (2015)
Əkbər N. Nəcəf. Ögedey (2022)
Таскин В. С. Материалы по истории древних кочевых народов группы дунху (1984)
Кляшторный С. Г. История Центральной Азии и памятники рунического письма (2003)
Wèi Shōu. Wèi Shū. Bā cè (1974)
Tuğba Gökçe Balcı. Tabgaç Devleti (386-550) siyasi ve kültürel tarihi hakkında Çin Halk Cumhuriyeti'...
Tuğba Gökçe Balcı. Tabgaç Devleti (386-534). Doktora tezi (2018)
Tuğba Gökçe Balcı. Tabgaçlar: bozkırdan Çin tahtına (2021)
Wolfram Eberhard. Das Toba-Reich Nordchinas: eine soziologische Untersuchung (1949)
Pulat Otkan. Tabgaçlar: toplum ve ekonomi (2020)
Nihat Çetinkaya. Kızılbaş Türkler (2003)
Hans Wilhelm Haussig. Theophylakts Exkurs über die skythischen Völker (1954)
Hans Wilhelm Haussig. Die Quellen über die zentralasiatische Herkunft der europäischen Awaren (1956)
Ahmet Altungök. IV. ve VIII. yüzyıllar arası Sasaniler dönemi Türk-Fars ilişkileri. Yüksek lisans te...
Patrick Wing. Jalayirids: Dynastic State Formation in the Mongol Middle East (2016)
DANDANAKAN SAVAŞI