Əli Əbdi bəy Şirazi: … türk Hülakü xanın hökmü ilə …

Xacə Zeynalabidin Əli Əbdi bəy Şirazi (d. 1513 – ö. 1580) miladi 1570–ci ildə Ərdəbildə fars dilində qələmə aldığı, Adəm peyğəmbərin zamanından miladi 1570–ci ilədək olan hadisələrdən bəhs edən ümumi tarix əsəri olan “Təkmilətül–əxbar”da (fars. تكملة الاخبار‎) yazır:

Səlcuq türklərinin, deyləmilərin və Sind, Hind və başqa ölkələrin hakimi olan Sultan Mahmud Qəznəvininin cəhdinə baxmayaraq, Bəni–Abbas hakimiyyəti süqut etmədi. Nəhayət, Abbasi Müstəsimin vəziri İbn Əlqəmi və Abbasilər dövlətinin başqa əyanlarının səyi nəticəsində türk Hülakü xanın hökmü ilə Bəni–Abbasın hakimiyyəti aradan getdi.

İstinad: Nasrin Mousavi. Tekmiletü’l-Ahbar’ın Türkçe tercümesi ve değerlendirmesi (Yüksek Lisans Tezi). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2018, s. 22

Related posts:

Ekrem Memiş. Troya ve Troyalılar: Troyalılar Türk müdür ? (2005)
Букшпан А. С. К истории древних тюркских государственных образований (1928)
Kara Çelebizâde Abdülaziz Efendi. Ravzatü'l-ebrâr el-mübeyyen bi hakāiki'l-ahbâr (H. 1248)
Nurdan Çimen. Abdülaziz Karaçelebi-zâde'nin Tarih-i Ravzatü'l-Ebrar'ı, metin-tahlili. Yüksek lisans ...
Гарустович Г. Н., Иванов В. А. Печенеги и огузы в евразийских степях (2001)
Atlas historique, ou nouvelle introduction a l'histoire, à la chronologie & à la geographie ancienne...
Zeki Velidi Togan. Başkurtların tarihi (2003)
Zekeriya Kitapçı. Kuzey Türk kavimleri arasında İslâmiyet: Hazarlar, Burtaşlar, Bulgarlar, Başkurtla...
Yehoshua Frenkel. The Turkic peoples in medieval Arabic writings (2015)
Гумилев Л. Н. Древние тюрки (1967)
Гумилёв Л. Н. Открытие Хазарии (1966)
Самойлович А. Н. Избранные труды о Крыме (2000)
Нурмухамедов М. К., Жданко Т. А., Камалов С. К. Каракалпаки (1971)
Yunus Oğuz. Eski Türkler üzerine araştırmalar ve Gumilev'in eleştirisi (2012)
Сулейменов О. О. Код слова: введение в Универсальный этимологический словарь «1001 слово» (2014)
Süleymenov O. O. Az-Ya (2015)
Süleymenov O. O. Az-Ya (2007)
Joachim Werner. Der Grabfund von Malaja Pereščepina und Kuvrat, Kagan der Bulgaren (1984)
Yusuf Akçura. Üç tarz-ı siyaset (1995)
Kolektif. Oğuzlar: dilleri, tarihleri ve kültürleri (2015)
François Georgeon. Türk milliyetçiliğinin kökenleri: Yusuf Akçura, 1876-1935 (1996)
el-Bîrûnî. Kıymetli taşlar ve metaller kitabı (2017)
Jean-Paul Roux. Orta Asya: tarih ve uygarlık (2001)
Мухаммад Наршахи. Исторiя Бухары (1897)
Nerşahî. Târîh-i Buhârâ (2013)
Jean-Paul Roux. Aksak Timur: İslamın kutsal savaşçısı (1994)
Wilhelm Barthold. İslâm medeniyeti tarihi (1984)
Jean-Paul Roux. Babur: Büyük Moğolların tarihi (2008)
Morris Rossabi. Khubilai Khan: his life and times (2009)
Morris Rossabi. Kubilay Han: yaşamı ve dönemi (2015)