Əli Şamil. Qaşqaylar və onların folkloru (2020)

Əli Şamil. Qaşqaylar və onların folkloru (2020)
Title:Qaşqaylar və onların folkloru
Author:Əli Şamil
Translator:
Editor:Arif Rəhimoğlu
Language:Azerbaijani Turkic
Series:
Place:Bakı
Publisher:“Elm və təhsil” nəşriyyatı
Year:2020
Pages:264
ISBN:
File:PDF, 5.9 MB
Download:Click here
Qaşqaylar mübarizliyi və döyüşkənliyi ilə seçilən elat bir xalqdır. Sayları üç milyondan çox olan bu xalq İran İslam Respublikasının güneyində, indiki Fars ostanında və ətrafında yaşayır. Bir milyona yaxın insan isə özünü Qaşqay saysa da, Farslar arasında assimlə olduğundan ana dilində danışa bilmir. Azərbaycandan iki min kilometr uzaqda, İran İslam Respublikasının güneyində yaşayan Qaşqaylar ləhcələrimizi, folklorumuzu, adət-ənənəmizi qoruyub saxlamışlar. Kitaba Qaşqay elinə səfərlərlə bağlı yazılar, Qaşqayların Azərbaycanla bağlılığından bəhs edən məqalələr, eləcə də folklor nümunələri daxil edilmişdir.

Related posts:

Qasımlı M. P. Aşıq sənəti (1996)
Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər. IX kitab (2000)
Əli Şamil. Tanıdığım insanlar. I kitab (2000)
Oğuz Memmedli. Borçalı ilinde eski Türk inançlarının izleri. Yüksek lisans tezi (2015)
Babek Cavanşir. Kaşkay Türklerinin tarihi. Yüksek lisans tezi (2001)
Djeyhoun bey Hadjibeyli. Le dialecte et le folk-lore du Karabagh (Azerbaïdjan du Caucase) (1933)
Xəlilli X. D. Türk mədəniyyəti tarixində "Oğuz xaqan" və "Kitabi Dədə-Qorqud" dastanları (2015)
Rafael Blaga. Iran halkları el kitabı (1997)
Mustafa Özçelik. Seyyid Battal Gazi (2009)
Yağmur Say. Türk İslam tarihinde ve geleneğinde Seyyid Battal Gazi ve Battalname (2009)
La geste de Melik Dānişmend. Tome II (1960)
La geste de Melik Dānişmend. Tome I (1960)
Azərbaycan nağılları. II hissə (2005)
Azərbaycan nağılları. I hissə (2005)
Dede Korkut Kitabı’nın Günbet yazması: inceleme, metin, dizin ve tıpkıbasım (2019)
Azərbaycan folkloru antologiyası. X kitab: İrəvan çuxuru folkloru (2004)
Aşıq Musa. Əsərləri (2013)
Azərbaycan folkloru antologiyası, XIX kitab, Zəngəzur folkloru, II cild (2009)
Qəmərli M. Ə. Atalar sözü (2003)
Hacılı A. A., Poladoğlu A. Ahıska türk folkloru (1998)
Asif Hacılı. Ahıska türklərinin sürgün folkloru (2014)
Abbaslı İ. İ. Folklorşünaslıq axtarışları. İki cilddə. II cild (2009)
Əskər N. B. Aşıq Nəsibin yaradıcılıq yolu (2016)
Иванов М. С. Племена Фарса: кашкайские, хамсе, кухгилуйе, мамасани (1961)
Kitabi-Battal Qazi (2009)
Hermann Vámbéry. Das Türkenvolk, in seinen ethnologischen und ethnographischen Beziehungen (1885)
Burhan Paçacıoğlu. Battal–nâme (1993)
Ali Kafkasyalı. İran coğrafyasında Türkler (2011)
Ali Kafkasyalı. İran Türkleri âşık muhitleri (2006)
Borçalı folklor örnəkləri. II kitab (2013)