Əli Şamil. Qaşqaylar və onların folkloru (2020)

Əli Şamil. Qaşqaylar və onların folkloru (2020)
Title:Qaşqaylar və onların folkloru
Author:Əli Şamil
Translator:
Editor:Arif Rəhimoğlu
Language:Azerbaijani Turkic
Series:
Place:Bakı
Publisher:“Elm və təhsil” nəşriyyatı
Year:2020
Pages:264
ISBN:
File:PDF, 5.9 MB
Download:Click here
Qaşqaylar mübarizliyi və döyüşkənliyi ilə seçilən elat bir xalqdır. Sayları üç milyondan çox olan bu xalq İran İslam Respublikasının güneyində, indiki Fars ostanında və ətrafında yaşayır. Bir milyona yaxın insan isə özünü Qaşqay saysa da, Farslar arasında assimlə olduğundan ana dilində danışa bilmir. Azərbaycandan iki min kilometr uzaqda, İran İslam Respublikasının güneyində yaşayan Qaşqaylar ləhcələrimizi, folklorumuzu, adət-ənənəmizi qoruyub saxlamışlar. Kitaba Qaşqay elinə səfərlərlə bağlı yazılar, Qaşqayların Azərbaycanla bağlılığından bəhs edən məqalələr, eləcə də folklor nümunələri daxil edilmişdir.

Related posts: