Ferhat Eroğlu. Atatürk’ün Büyük Nutku’nun basında karşılanışı ve yorumu (2010)

Ferhat Eroğlu. Atatürk'ün Büyük Nutku'nun basında karşılanışı ve yorumu (2010)
Title:Atatürk’ün Büyük Nutku’nun basında karşılanışı ve yorumu (1927 ve 1934 baskıları bağlamında). Yüksek lisans tezi
Author:Ferhat Eroğlu
Translator:
Editor:
Language:Turkish
Series:
Place:Ankara
Publisher:Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Year:2010
Pages:VI, 125
ISBN:
File:PDF, 1.08 MB
Download:Click here
Nutuk; Cumhuriyet Halk Partisi İkinci Büyük Kongresinin ilk altı gününde (15- 20 Ekim 1927), Mustafa Kemal tarafından sunulan tarihi bir eserdir. Sunumu toplam 36 saat 31 dakika sürmüştür. Genel olarak Mustafa Kemal’in önderliğinde yürütülen Ulusal Kurtuluş Savaşı ve çağdaş ulus devletin kuruluşunun anlatımını kapsar.Nutuk, Türk basınında büyük ilgi uyandırmıştır. 1927 Mayıs ayı itibariyle Nutuk ile ilgili haberler basında yer almaya başlamıştır. 15 Ekim 1927 tarihinin gelmesi ile Türk basını tamamen CHP Kongresi ve Nutuk’a yönelmiştir. 16 Ekim’den itibaren basın organlarında Nutuk’un özeti yayınlanmaya başlamıştır. Nutuk’ta geçen Atatürk’e ait özlü sözler seçilerek manşetlere taşınmış ve kamuoyunun dikkatine sunulmuştur. Dönemin aydınları ve gazetecileri Nutuk’u inceleyen ve değerlendiren yazılar kaleme almışlardır.Nutuk yurt dışı kamuoyu ve basınında da ilgi görmüştür. Times, Neue Freie Presse ve Daily Telegraph gibi gazetelerde yayınlanan makaleler ve haberler Türk basınına yansımıştır. Dışişleri Bakanlığı ile yurtdışındaki temsilciliklerimiz arasındaki telgraflaşmada yabancı kamuoyunun heyecanı görülmektedir. Nutuk; Almanca, Fransızca, İngilizce, Japonca ve Rusçaya çevrilmiş ve İtalyanca özeti yayınlanmıştırNutuk sadece Kurtuluş Savaşı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunu anlatmaz. O aynı zamanda bağımsızlığın ve devrimin geleceğini de konu eder. Tarihten güncele geçerliliğini yitirmemiştir. Bu bakımdan ölümsüzdür. Ölümsüzlüğünün teminatı ?Gençliğe Sesleniş? tir. Uluslar arası boyutuyla; istilaya uğramış ve sömürü altında olan tüm mazlum ulusların rehberidir. Yazgıcılığı değil, yazgıya yön vermeyi öğütler. Öte yandan Atatürk’ün şahsı, devrimci ruhu ve ulusuna olan inancı Nutuk’ta kendini gösterir. Nutuk, büyük zaferlerin ve Türk Devrimi’nin kılavuzudur.

Abstract: Speech? (Nutuk) is a historical artifact which has presented during the Second Grand Congress of Republican People’s Party (15-20 October 1927) by Mustafa Kemal. Presentation took totally 36 hours and 31 minutes. Speech generally contains that narration of National Struggle and establishment of modern, national Turkish state which was leaded by Mustafa Kemal.Speech aroused interest in Turkish press. As May 1927 Turkish press started to receive information about Speech. Turkish press totally focused on RPP Congress and Speech when 15 October 1927. As from 16 October press started to publish Speech?s summaries. Aphorisms of Atatürk have been chosen from Speech and they became headlines. Intellectuals and journalists wrote articles to evaluate and examine Speech.Speech aroused interest also foreign press and public. News and articles which published by foreign press such as Times, Neue Freie Presse and Daily Telegraph, reflected to Turkish press. Also foreign public?s enthusiasm has been detected by messages between Foreign Affair Ministry and its representative offices. Speech has been translated into English, German, French, Japanese, Russian and also Italian summary published.Speech is not only the narration of national struggle and establishment of Republic of Turkey, but also it issued future of independency and revolution. From past to present it keeps up to day its validity. Because of this, it is immortal. Guarantee of its immortality is ?Address To Turkish Youth?. It is an international scaled the guide for all invaded and exploited modest nations. It does not advice fatalism, it advices to direct fate. At the same time it reflects Atatürk?s fate on his nation, his revolutionist sprit and his personality. Speech is the guide of great victories and Turkish Revolution.

Related posts:

RİDÂNİYE SAVAŞI
ORUÇ REİS
Mustafa Tanrıverdi. Çarlık Rusyası döneminde Tiflis vilayeti (1878-1914). Doktora tezi (2016)
Kübra Ceren Kurşun. Selimnâmeler ve Süleymannâmelerde Kudüs. Yüksek lisans tezi (2019)
Onullahi S. M. Erməni milllətçiləri və İran (2002)
Kâzım Mirşan. Etrüskler: tarihleri, yazıları ve dilleri (1998)
Rahmi Apak. Yetmişlik bir subayın hatıraları (1988)
Yaḥyā ibn ʻAbd al-Laṭīf al-Qazvīnī. Lubb al-tawārīkh (H. 1314)
Abdüllatif Kazvinî. Safevî tarihi (2011)
Altan Çetin. Yahya Kazvinî'nin Lubb et-Tevârih’inde Selçuklularla alâkalı bilgiler (2007)
Cihan Gençtürk. Lubb et-Tevârîh’te Harezmşâhlar’a dair bilgiler (2019)
Altan Çetin. Yahya Kazvinî'nin Lubb Et-Tevâri'hinde Akkoyunlularla alâkalı bilgiler (2007)
Ahmet Korkmaz, Kazım Paydaş. Yahya b. Abdullatif Kazvînî'nin Lübbü't-tevârîh adlı eserine göre Kara-...
Ашнин Ф. Д., Алпатов В. М., Насилов Д. М. Репрессированная тюркология (2002)
Richard Tapper. İran'ın sınır boylarında göçebeler: Şahsevenlerin toplumsal ve politik tarihi (2004)
Sinan Kuneralp. Son dönem Osmanlı erkân ve ricali (1839-1922): prosopografik rehber (1999)
İsmail Metin. Osmanlının kanlı tarihi (1996)
Çingizoğlu Ə. Sərab xanlığı (2013)
Yücel Öztürk. Osmanlı hakimiyetinde Kefe, 1475-1600 (2000)
Əliyeva N. A. Əs-Səmaninin "Kitab əl-Ənsab" əsəri Azərbaycanın mədəniyyət tarixinə dair mənbə kimi (...
Əliyeva N. A. İbn Makula (1030-1082) azərbaycanlı ziyalılar haqqında (2014)
Əliyeva N. A. Azərbaycan Yaqut əl-Həməvinin əsərlərində (1999)
Əliyeva N. A. "Mucəm əl-buldən" əsərində Azərbaycan və Qafqaz (2020)
Çingizoğlu Ə. Dəmirçihəsənli mahalı (2015)
Barış Aydın. Âdilşâhîler Hanlığı ve Yusuf Adil Han (1489-1689). Yüksek lisans tezi (2019)
Ahmet Annaberdiyev. İran Türkmenleri (1881-2001). Doktora tezi (2006)
Süleyman Göksu. Mehmed Hasîb Rûznâmesi: H. 1182 - 1195 / M. 1768 - 1781. Yüksek lisans tezi (1993)
İsmail Hakkı Işık. Sekeller (Etnik köken, tarih ve kültürleri). Yüksek lisans tezi (2019)
Ömer Faruk Öztürk. İbn Fadlân (er-Risâle), el-Gırnâtî (Tuhfetu'l Elbâb ve Nuhbetu'l A'câb), İbn Havk...
Fatih Sabuncu. Ebû Hâmid Muhammed el-Gırnâtî'nin Seyahatnamesi (giriş-tercüme-indeks). Yüksek lisans...