Ибн Арабшоҳ. Ажоиб ал-макдур фи тарихи Таймур. I китоб (1992)

Ибн Арабшоҳ. Ажоиб ал-макдур фи тарихи Таймур. I китоб (1992)
Title:Ажоиб ал-макдур фи тарихи Таймур (Темур тарихида тақдир ажойиботлари). I китоб
Author:Ибн Арабшоҳ
Translator:Суз боши, араб тилидан таржима ва изохлар муаллифи: Убайдулло Уватов
Editor:
Language:Uzbek
Series:
Place:Тошкент
Publisher:«Меҳнат»
Year:1992
Pages:326
ISBN:5824408963, 5824408971
File:PDF, 12.4 MB
Download:Click here
Ибн Арабшоҳ. Ажоиб ал-макдур фи тарихи Таймур (Темур тарихида тақдир ажойиботлари). I китоб. Суз боши, араб тилидан таржима ва изохлар муаллифи: Убайдулло Уватов. Тошкент: «Меҳнат», 1992, 326 б. ISBN 5824408971

Ibn Arabshoh. Ajoib al-makdur fi tarixi Taymur (Temur tarixida taqdir ajoyibotlari). I kitob. Suz boshi, arab tilidan tarjima va izoxlar muallifi: Ubaydullo Uvatov. Toshkent: «Mehnat», 1992, 326 b. ISBN 5824408971

Related posts:

Patrick Wing. Jalayirids: Dynastic State Formation in the Mongol Middle East (2016)
Ada Holly Shissler. İki imparatorluk arasında: Ahmet Ağaoğlu ve Yeni Türkiye (2005)
Dominique Eudes. Kapetanios: Yunan İç Savaşı, 1943-1949 (1985)
Aşırlı A. Nargin adasında türk əsirləri (2011)
Jacques Bainville. Fransa tarihi (1938)
Jacques Bainville. Petite histoire de France (1930)
Ayşe Yanardağ. 1914 Bitlis isyanı. Yüksek lisans tezi (2005)
Güzin Çaykıran. Erzurum, Van, Bitlis vilayetlerinde Ermeni-Kürt ilişkileri (1908-1920). Doktora tezi...
Vahap Aktaş. Safvetü's-Safa'ya göre Anadolu'da Kızılbaş (Alevi) inancının teşekkülü ve Anadolu'da Kı...
Murat Kaya. 1170 nolu Gönye, Batum Sahil Köyleri Nüfus Defteri'nin değerlendirmesi. Yüksek lisans te...
Ünal Türkeş. Kurtuluş Savaşında Muğla (1973)
Gürsoy Şahin. Osmanlı Devletinde Katolik Ermeniler: Sivaslı Mihitar ve Mihitaristler (2008)
Firuz Kazemzadeh. Russia and Britain in Persia: imperial ambitions in Qajar Iran (2013)
Firuz Kazemzadeh. The struggle for Transcaucasia, 1917-1921 (1951)
Ahmet Özdal. Türklerin savaş sanatı (2008)
Murat Çulcu. İttihat ve Terakki: I. Meşrutiyet’ten II. Meşrutiyet’e (2011)
Mehmet Önder. Atatürk’ün Almanya ve Avusturya gezileri (1993)
Eda Geyik. Karakoyunlu ve Akkoyunlu devletlerinde hanedan üyelerinin katli. Yüksek lisans tezi (2021...
Hacı Mustafa Eravcı. Gelibolulu Mustafa ‘Âlî’nin Nushatü’s-Selâtînde 1578-1579 Trans-Kafkas seferine...
Erhan Ateş. XII-XIII. yüzyıllarda Güney Kafkasya’da Kıpçaklar. Yüksek lisans tezi (2015)
John Breuilly. The formation of the first German nation-state, 1800-1871 (1996)
John Breuilly. Avusturya, Prusya ve Almanya'nın oluşumu, 1806-1871 (2019)
John Breuilly. Austria, Prussia and the Making of Germany, 1806-1871 (2014)
Ahmet Cihan. Osmanlı'da eğitim (2007)
Stefanos Yerasimos. Azgelişmişlik sürecinde Türkiye. 3. cilt (1976)
Stefanos Yerasimos. Azgelişmişlik sürecinde Türkiye. 2. cilt (1975)
Stefanos Yerasimos. Azgelişmişlik sürecinde Türkiye. 1. cilt (1974)
Charles J. Halperin. Russia and the Mongols (2007)
Исаак Ньютон. Исправленная хронология древних царств (2007)
Isaac Newton. The chronology of ancient kingdoms amended (1728)