Kâşgarlı Mahmud. Dîvânu Lugâti’t-Türk (2014)

Kâşgarlı Mahmud. Dîvânu Lugâti't-Türk (2014)
Title:Dîvânu Lugâti’t-Türk: Giriş-metin-çeviri-notlar-dizin
Author:Kâşgarlı Mahmud
Translator:Hazırlayanlar: Ahmet Bican Ercilasun, Ziyat Akkoyunlu
Editor:Şükrü Haluk Akalın, A. Melik Özyetgin
Language:Turkish
Series:Türk Dil Kurumu Yayınları: 1120
Place:Ankara
Publisher:Türk Dil Kurumu
Year:2014
Pages:CXIX, 995
ISBN:9789751628374
File:PDF, 28 MB
Download:Click here
Kâşgarlı Mahmud. Dîvânu Lugâti’t-Türk: Giriş-metin-çeviri-notlar-dizin. Hazırlayanlar: Ahmet B. Ercilasun, Ziyat Akkoyunlu. Ankara: Türk Dil Kurumu, 2014, CXIX+995 s. ISBN 9789751628374

Dîvânu Lugâti’t-Türk’ün yeni bir yayını olan bu eserde metin yeniden kurulmuş, tercüme yeniden yapılmıştır. “Metin” ile kastettiğimiz Dîvânu Lugâti’t-Türk içindeki Türkçe malzemenin bütünüdür. Kelimeler, kelime grupları, cümleler, atasözleri, şiirler ve hatta ekler. Bütün bu malzemenin 11. yüzyıl Türkçesinin özelliklerine uygun olarak doğru okunması Dîvânu Lugâti’t-Türk yayınlarındaki en büyük sorunlardan biridir. Arapça anlamlara; kelimenin, eserin diğer yerlerindeki kullanımlarına, en önemlisi tarihî ve yaşayan lehçelerle karşılaştırmalara ve tabii daha önce yapılan çalışmalara dayanarak en doğru okunuş bulunmaya ve en doğru metni kurulmaya çalışılmıştır.

Related posts:

Bayramov A. Ə. "Dədə-Qorqud" kitabında adlar və Qafqaz arealında onların toponimləşməsi. Dissertasiy...
Zehra Üçpınar. Sabah gazetesi (1895-1898, inceleme ve seçilmiş metinler, 2191-2920). Yüksek lisans t...
Djeyhoun bey Hadjibeyli. Le dialecte et le folk-lore du Karabagh (Azerbaïdjan du Caucase) (1933)
Celal İkbal Selek. İbn Fadlan ve El-Gırnati Seyahatnamelerinde Türklük ile ilgili kavramlar. Yüksek ...
Harun Altun. İlk Farsça-Türkçe sözlüklerden Sıhâhu'l-Acem: Karşılaştırmalı inceleme ve kelime dizini...
Geoffrey Lewis. The Turkish language reform: a catastrophic success (1999)
Geoffrey Lewis. Trajik başarı: Türk dil reformu (2007)
Süleymenov O. O. Sözün kodu: "1001 söz" universal etimologiya lüğətinə giriş (2016)
Сулейменов О. О. Код слова: введение в Универсальный этимологический словарь «1001 слово» (2014)
Məmmədli M. Ə. Azərbaycan dili şivələrində ismin qrammatik kateqoriyaları (2003)
Qurbanova F. A. Azərbaycan şəxs adları: izahlı lüğət (2019)
Paşayev A. M. Azərbaycan antroponimikası (2015)
Paşayev A. M. Xəmsədə işlənən xüsusi adların izahlı lüğəti (2013)
Paşayev A. M. Azərbaycan təxəllüslərinin izahlı sözlüyü (2014)
Xəlilbəyli H. Ə. Azərbaycanı Tədqiq və Tətəbbö Cəmiyyətinin fəaliyyətində filologiya məsələləri, 192...
Mustafayeva F. K. Azərbaycan bədii dilinin epitetlər lüğəti (1995)
Farsca-azərbaycanca lüğət: təxminən 35000 söz və söz birləşməsi (2007)
Məmmədov İ. O. Azərbaycan dilinin etnoqrafik leksikası (2009)
Abdullayev A. S. Azərbaycan dilinin tədrisi tarixindən (1966)
Məmmədov İ. T., Həsənov H. Ə. Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti (1990)
Ahmet Vefik Paşa. Lehce-i Osmânî (2000)
Məmmədli M. Ə. Azərbaycan dilinin Təbriz dialekti (2008)
Ýusup Azmun. Söz kökümiz - öz kökümiz (2016)
Osman Kabadayı. Eski Türkçe gök bilimi (astronomi) terimleri (2007)
Maral Töre. Türkmencenin morfofonolojisi (2017)
Məmmədli R. H. Azərbaycan dilində işlənən ərəb və fars sözlərinin qısa lüğəti (2007)
Mahmudov M. Ə. Kompüter dilçiliyi (2013)
Anna Fenyvesi (ed). Hungarian language contact outside Hungary (2005)
Hüsna Kavaklıçeşme. Kars ve Iğdır Azerileri ağzı (2010)
Коряков Ю. Б. Атлас кавказских языков (2006)