Mirzə Abbaslı. Şah İsmayıl Xətayinin ömür yolu miniatürlərdə (1981)

Mirzə Abbaslı. Şah İsmayıl Xətayinin ömür yolu miniatürlərdə (1981)
Title:Şah İsmayıl Xətayinin ömür yolu miniatürlərdə
Author:Mirzə Abbaslı
Translator:
Editor:M. Y. Quluzadə
Language:Azerbaijani Turkic
Series:
Place:Bakı
Publisher:“İşıq” nəşriyyatı
Year:1981
Pages:45 [46]
ISBN:
File:PDF, 4.8 MB
Download:Click here

Related posts:

Ali Karamustafa. Who were the Türkmen of Ottoman and Safavid lands? An overlooked early modern ident...
Eralp Erdoğan. Safevi Devleti'nin askeri teşkilatı. Doktora tezi (2015)
Sertaç Sarıçiçek. Safeviler döneminde İran'da Avşarlar. Yüksek lisans tezi (2016)
Kara Çelebizâde Abdülaziz Efendi. Ravzatü'l-ebrâr el-mübeyyen bi hakāiki'l-ahbâr (H. 1248)
Ahmet Keven. Yavuz Sultan Selim dönemi: Anadolu'da Kızılbaşlık ve Kızılbaşlar. Yüksek lisans tezi (2...
Nurdan Çimen. Abdülaziz Karaçelebi-zâde'nin Tarih-i Ravzatü'l-Ebrar'ı, metin-tahlili. Yüksek lisans ...
Ömer Kucak. Zafernâme (Tarihçe-i Feth-i Revan ve Bağdad). Yüksek lisans tezi (2007)
Turgay Koçak. Osmanlı-Safevi mücadelesinde askeri harekat alanı ve muharebeler: 1578-1590. Yüksek li...
Pınar Koçyiğit. Resimli bir Osmanlı gazânâmesi: Gelibolulu Mustafa Ali (1541-1600) ve Nusretnâme'si ...
Yalçın Büyükyıldırım. Çaldıran Savaşı ve Anadolu Alevileri üzerindeki etkileri. Yüksek lisans tezi (...
Çetin Sungur. Rahimizade İbrahim Harimi Çavuş'un "Zafername-i Sultan Murad Han" adlı eserinin transk...
Mustafa Karanfil. Harimi'nin Zafername ve Gonca'sına göre Özdemiroğlu Osman Paşa. Yüksek lisans tezi...
Աբրահամ Երևանցի. Պատմութիւն պատերազմացն 1721-1736 թ. (1938)
Mehmet Münir Aktepe. 1720-1724 Osmanlı-İran münâsebetleri ve silâhşör Kemânî Mustafa Ağa’nın Revân f...
Աբրահամ Կրետացի. Պատմագրութիւն անցիցն իւրոց եւ Նատր-Շահին պարսից (1870)
Աբրահամ Կրետացի. Պատմութիւն Անցից: Առարկութիւն ընդդէմ ախտացելոց յախտս մանիքական մոլութեան (1796)
The chronicle of Abraham of Crete: Patmutʿiwn of Katʿoghikos Abraham Kretatsʿi (1999)
Atlas historique, ou nouvelle introduction a l'histoire, à la chronologie & à la geographie ancienne...
Solakzade Mehmed Hemdemî. Solakzâde târihi (1880)
Süleyman Lokmacı. Solak-Zâde tarihi'nin tahlili ve metin tenkidi. Doktora tezi (2015)
Жуковская Н. Л. Кочевники Монголии (2002)
Masashi Haneda. Le châh et les Qizilbāš: le système militaire safavide (1987)
Roger Mervyn Savory. The development of the early Safawid state under Isma'il and Tahmasp as studied...
Xəlil A. S. Əski türk savlarının semiotikası (2006)
Süleymanlı M. A. Azərbaycan kulturoloji fikir tarixindən: XX əsrin əvvəlləri (2011)
Süleymanlı M. A. Kulturoloji irsin tədqiqi problemləri: XX əsrin əvvəllərinin mənbələri əsasında (20...
Əlizadə O. T. XVIII əsrin birinci yarısında Osmanlı-Səfəvi münasibətləri (2009)
Əfəndiyev O. Ə. Azərbaycan Səfəvilər dövləti (1993)
Bayramlı C., Zifəroğlu V. Azərbaycan hökmdarları: Səfəvilər (2015)
Ümit Erkan. 16. yüzyılda Osmanlı'da Kızılbaş ayaklanmaları (2014)