Platon. Mektuplar (2015)

Platon. Mektuplar (2015)
Title:Mektuplar. 2. Baskı
Author:Platon
Translator:Eski Yunancadan çeviren: Furkan Akderin
Editor:Yayıma hazırlayan: Ahmet Cevizci
Language:Turkish
Series:Platon/Bütün yapıtları – 1
Place:İstanbul
Publisher:Say yayınları
Year:2015
Pages:111
ISBN:9789754689129
File:PDF, 2.38 MB
Download:Click here

Related posts:

Ordubadi M. S. Dumanlı Təbriz (roman). 1-ci kitab (2012)
Mämmetjumaýew A., Täjimow A., Geldimämmedowa Ş., Annanyýazowa G. Gadym Türkmen Edebiýaty II: orta as...
Täjimow A., Mämmetjumaýew A. Gadym Türkmen Edebiýaty I: iň gadymy döwürlerden X asyra çenli (2010)
Akatow Baýram. Gadymy türkmen edebiýaty. Orta asyrlar, X-XVII (2010)
A genuine history of Nadir-Cha, present shah or emperor of Persia, formerly call'd Thamas Kouli-Kan ...
Stefanos Yerasimos. Kurtuluş Savaşı’nda Türk-Sovyet ilişkileri, 1917-1923 (2000)
Oliver Sacks. Karısını şapka sanan adam (2001)
Azerbaycan belgelerinde Ermeni sorunu, 1918-1920 (2001)
James Grippando. Tuzak (2016)
Arthur Hailey. Tefeciler (1975)
Umberto Eco. Efsanevi yerlerin tarihi (2015)
Howard Pyle. Robin Hood (2005)
Hacıyeva A. A. XIX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı tarixinin öyrənilməsində təzkirələrin rolu (2008)
Kollektiv. Əlişir Nəvai Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığında: məqalələr toplusu (2009)
"Koroğlu" dastanı: Əli Kamali arxivindəki variantlar (2009)
Xəlilli X. D. Dədə Qorqud oğuznamələrinin yaranma tarixi və digər oğuznamələrlə paralellərin dövrü v...
Koroğlu dastanı (1994)
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti: Böyük Britaniyanın arxiv sənədləri (2008)
Mahmûd-ı Şebüsterî. Gülşen-i râz (2011)
Köprülüzadə M. F. Azəri ədəbiyyatına aid tədqiqlər (1996)
Fuad Köprülü. Türk edebiyatında ilk mutasavvıflar (1976)
Topçubaşov Ə. Ə. Qafqaz Azərbaycanı nümayəndə heyətinin sülh konfransından tələbləri (2018)
La république de l'Azerbaïdjan du Caucase (1919)
Topçubaşov Ə. Ə. Azərbaycanın təşkili (1918)
Şah İsmayıl Səfəvi: tarixi-diplomatik sənədlər toplusu (2014)
Armenian-Qypchaq Psalter written by deacon Lussig from Lviv, 1575/1580 (2001)
Abışov V. Ş. Bakıda Azərbaycan xalqına qarşı 1918-ci il mart soyqırımı (2014)
Kollektiv. Azərbaycan xalqına qarşı 1918-ci il soyqırımları (2016)
Hacıyev İ. M. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti və Naxçıvan (2010)
Halil İnalcık. Adâletnâmeler (1993)