Professor Douglas E. Streusand: the Safavid polity itself was neither distinctively Iranian

Professor Douglas E. Streusand: the Safavid polity itself was neither distinctively Iranian

Professor Douglas E. Streusand about on the political nature of the Safavid state:

Original text:

The Safavid Empire was neither a revival of the ancient empires of the Achaemenians (the Persians who fought the Greeks) and Sasanians nor the beginning of the modern state of Iran. Although the Safavids united most of what had been the Persian-speaking areas of the earlier empires, they did not claim to be their heirs or legitimate successors. They were no more or less Iranian than their Timurid and Turkmen predecessors. Although the Safavid unification of the eastern and western halves of the Iranian plateau and imposition of Twelver Shii Islam on the region created a recognizable precursor of modern Iran, the Safavid polity itself was neither distinctively Iranian nor national.

Translation to Russian (© AveTruth):

Империя Сефевидов не была ни возрождением древних империй Ахеменидов (персов, которые сражались с греками) и Сасанидов, ни началом современного государства Ирана. Хотя Сефевиды объединили большую часть персоязычных территорий прежних империй, они не претендовали на то, чтобы быть их наследниками или законными преемниками. Они были не более или менее иранскими, чем их тимуридские и туркменские предшественники. Хотя объединение Сефевидов восточной и западной половин Иранского нагорья и навязывание шиитского ислама в регионе создало узнаваемый прекурсор современного Ирана, полития [государство] Сефевидов само по себе явно не было ни иранским, ни национальным.

Translation to Azerbaijani Turkic (© Qizilbash Unity):

Səfəvi İmperiyası nə Əhəmənilərin (yunanlarla savaşan farsların) və Sasanilərin qədim imperiyalarının dirçəlişi, nə də müasir İran dövlətinin başlanğıcı idi. Səfəvilər öncəki imperiyaların farsdilli ərazilərinin əksəriyyətini birləşdirsələr də, onların varisi və ya qanuni xələfi olduqlarını iddia etmirdilər. Teymuri və Türkman sələflərindən az və ya daha çox iranlı deyildilər. İran yaylasının şərq və qərb yarılarının Səfəvilər tərəfindən birləşdirilməsi və bölgəyə imamiyyə şiə islamının tətbiq edilməsi müasir İranın tanına bilən müjdəçisini yaratsa da, Səfəvi idarəçiliyinin [dövlətinin] özü nə aydın şəkildə İrani, nə də milli deyildi.

Source: Douglas E. Streusand. Islamic gunpowder empires: Ottomans, Safavids, and Mughals. Boulder, CO: Westview Press, 2011, p. 137