Professor Douglas E. Streusand: the Safavid polity itself was neither distinctively Iranian

Professor Douglas E. Streusand: the Safavid polity itself was neither distinctively Iranian

Professor Douglas E. Streusand about on the political nature of the Safavid state:

Original text:

The Safavid Empire was neither a revival of the ancient empires of the Achaemenians (the Persians who fought the Greeks) and Sasanians nor the beginning of the modern state of Iran. Although the Safavids united most of what had been the Persian-speaking areas of the earlier empires, they did not claim to be their heirs or legitimate successors. They were no more or less Iranian than their Timurid and Turkmen predecessors. Although the Safavid unification of the eastern and western halves of the Iranian plateau and imposition of Twelver Shii Islam on the region created a recognizable precursor of modern Iran, the Safavid polity itself was neither distinctively Iranian nor national.

Translation to Russian (© AveTruth):

Империя Сефевидов не была ни возрождением древних империй Ахеменидов (персов, которые сражались с греками) и Сасанидов, ни началом современного государства Ирана. Хотя Сефевиды объединили большую часть персоязычных территорий прежних империй, они не претендовали на то, чтобы быть их наследниками или законными преемниками. Они были не более или менее иранскими, чем их тимуридские и туркменские предшественники. Хотя объединение Сефевидов восточной и западной половин Иранского нагорья и навязывание шиитского ислама в регионе создало узнаваемый прекурсор современного Ирана, полития [государство] Сефевидов само по себе явно не было ни иранским, ни национальным.

Translation to Azerbaijani Turkic (© Qizilbash Unity):

Səfəvi İmperiyası nə Əhəmənilərin (yunanlarla savaşan farsların) və Sasanilərin qədim imperiyalarının dirçəlişi, nə də müasir İran dövlətinin başlanğıcı idi. Səfəvilər öncəki imperiyaların farsdilli ərazilərinin əksəriyyətini birləşdirsələr də, onların varisi və ya qanuni xələfi olduqlarını iddia etmirdilər. Teymuri və Türkman sələflərindən az və ya daha çox iranlı deyildilər. İran yaylasının şərq və qərb yarılarının Səfəvilər tərəfindən birləşdirilməsi və bölgəyə imamiyyə şiə islamının tətbiq edilməsi müasir İranın tanına bilən müjdəçisini yaratsa da, Səfəvi idarəçiliyinin [dövlətinin] özü nə aydın şəkildə İrani, nə də milli deyildi.

Source: Douglas E. Streusand. Islamic gunpowder empires: Ottomans, Safavids, and Mughals. Boulder, CO: Westview Press, 2011, p. 137

Related posts:

Ali Karamustafa. Who were the Türkmen of Ottoman and Safavid lands? An overlooked early modern ident...
Мухаммад-Казим. Поход Надир-шаха в Индию: извлечение из Та’рих-и ‛аламара-йи надири (1961)
Eralp Erdoğan. Safevi Devleti'nin askeri teşkilatı. Doktora tezi (2015)
Sertaç Sarıçiçek. Safeviler döneminde İran'da Avşarlar. Yüksek lisans tezi (2016)
Furūd Khusravī Chiyānah. Tārīkh-i īl-i Qarāpāpāq (H. 1389)
Kara Çelebizâde Abdülaziz Efendi. Ravzatü'l-ebrâr el-mübeyyen bi hakāiki'l-ahbâr (H. 1248)
Ahmet Keven. Yavuz Sultan Selim dönemi: Anadolu'da Kızılbaşlık ve Kızılbaşlar. Yüksek lisans tezi (2...
Nurdan Çimen. Abdülaziz Karaçelebi-zâde'nin Tarih-i Ravzatü'l-Ebrar'ı, metin-tahlili. Yüksek lisans ...
İbrahim Özgül. Kara Çelebi-Zâde Abdülaziz Efendi'nin Ravzatü'l-Ebrâr adlı eseri (1299-1648) tahlil v...
Ömer Kucak. Zafernâme (Tarihçe-i Feth-i Revan ve Bağdad). Yüksek lisans tezi (2007)
Turgay Koçak. Osmanlı-Safevi mücadelesinde askeri harekat alanı ve muharebeler: 1578-1590. Yüksek li...
Pınar Koçyiğit. Resimli bir Osmanlı gazânâmesi: Gelibolulu Mustafa Ali (1541-1600) ve Nusretnâme'si ...
Yalçın Büyükyıldırım. Çaldıran Savaşı ve Anadolu Alevileri üzerindeki etkileri. Yüksek lisans tezi (...
Çetin Sungur. Rahimizade İbrahim Harimi Çavuş'un "Zafername-i Sultan Murad Han" adlı eserinin transk...
Mustafa Tanrıverdi. Karapapakların Anadolu'ya göçü (1877-1914). Yüksek lisans tezi (2009)
Арунова М. Р., Ашрафян К. З. Государство Надир-шаха Афшара (1958)
André de Claustre. Histoire de Thamas Kouli-Kan, roi de Perse. Nouvelle édition (1743)
Иоанн де Галонифонтибус. Сведения о народах Кавказа, 1404 г. (1980)
Lajos Tardy. The Caucasian Peoples and their neighbours in 1404 (1978)
Mustafa Karanfil. Harimi'nin Zafername ve Gonca'sına göre Özdemiroğlu Osman Paşa. Yüksek lisans tezi...
Աբրահամ Երևանցի. Պատմութիւն պատերազմացն 1721-1736 թ. (1938)
Mehmet Münir Aktepe. 1720-1724 Osmanlı-İran münâsebetleri ve silâhşör Kemânî Mustafa Ağa’nın Revân f...
Томас де Ваал. Черный сад: Армения и Азербайджан между миром и войной (2005)
Աբրահամ Կրետացի. Պատմագրութիւն անցիցն իւրոց եւ Նատր-Շահին պարսից (1870)
Աբրահամ Կրետացի. Պատմութիւն Անցից: Առարկութիւն ընդդէմ ախտացելոց յախտս մանիքական մոլութեան (1796)
Histoire de Nader Chah, connu sous le nom de Thahmas Kuli Khan, empereur de Perse. Seconde partie (1...
Histoire de Nader Chah, connu sous le nom de Thahmas Kuli Khan, empereur de Perse. Premier partie (1...
The history of the life of Nader Shah, king of Persia: extracted from an eastern manuscript (1773)
George A. Bournoutian. From the Kur to the Aras: A Military History of Russia’s Move into the South ...
A History of Qarabagh: an annotated translation of Mirza Jamal Javanshir Qarabaghi's Tarikh-e Qaraba...