Yusuf Hikmet Bayur. Balkan Savaşları: İkinci Balkan Şavaşı I, 1913 (1999)

Yusuf Hikmet Bayur. Balkan Savaşları: İkinci Balkan Şavaşı I, 1913 (1999)
Title:Balkan Savaşları: İkinci Balkan Şavaşı I (1913)
Author:Yusuf Hikmet Bayur
Translator:
Editor:Hazırlayan: Nurer Uğurlu başkanlığında bir kurul
Language:Turkish
Series:Cumhuriyet Gazetesinin Okurlarına Armağan Kitabı
Place:[İstanbul]
Publisher:Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık
Year:1999
Pages:168
ISBN:
File:PDF, 3.54 MB
Download:Click here

Yusuf Hikmet Bayur. Balkan Savaşları: İkinci Balkan Şavaşı I (1913). Hazırlayan: Nurer Uğurlu başkanlığında bir kurul. Cumhuriyet Gazetesinin Okurlarına Armağan Kitabı. [İstanbul:] Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık, 1999, 168 s.

Balkan devletleri, Osmanlı Devleti’nden aldıkları toprakları aralarında paylaşamadılar. Bulgarlarla Sırplar arasında İkinci Balkan Savaşı başladı (29 Eylül 1913). Yunanlılar ve Romanyalılar, Sırpların tarafını tuttular ve Bulgarlara karşı savaşa girdiler. Osmanlı Devleti bu durumdan yararlanarak ordusunu Edirne üzerine gönderdi. Kırklareli ve Edirne geri alındı. Bu savaşta Bulgarlar yenilgiye uğradılar. Savaşa Bükreş Antlaşması imzalanarak son verildi. Bu antlaşmayla Sırbistan, Orta Makedonya ile Kuzey Makedonya’yı ve Güney Makedonya’nın bir bölümünü; Yunanistan, Girit adasını ve Makedonya’nın bir bölümünü, Selânik ve Kavala’yı; Romanya, Dobruca ve Silistre’yi aldı. Bulgaristan’a da Doğu Makedonya, Batı Trakya ve Dedeağaç kaldı. Yakın tarihimizin bu unutulmaz savaşlarını, Ord. Prof. Dr. Yusuf Hikmet Bayur’un ‘ikinci Balkan Savaşı I’ adlı bilimsel çalışmalarında ilgiyle okuyacaksınız.

Related posts:

Die Reisetagebücher Engelbert Kaempfers (1968)
Johannes Schiltberger. Als Sklave im Osmanischen Reich und bei den Tataren, 1394-1427 (1983)
Muhlisahon Rustamova. Karahanlı devri mimarisi ve bezemeleri. Doktora tezi (2019)
Serpil Kanal. Eski Türklerde şehircilik: Karahanlı Devleti örneği. Yüksek lisans tezi (2013)
Özgür Şahin. Siyasetnamelere göre Karahanlılar ve Gazneliler devletlerinde hukuk anlayışının temelle...
Nazan Aydoğdu. Karahanlı ve Gazneli devletlerinin teşkilat yapısının karşılaştırması. Yüksek lisans ...
Süleyman Koç. Türk Hakanlığı (Karahanlılar)'nda ve Gazneliler'de istihbarat. Yüksek lisans tezi (201...
Ишханян Б. Народности Кавказа (1916)
Chen Hao. A History of the Second Türk Empire, ca. 682–745 AD (2021)
René Giraud. Gök Türk İmparatorluğu: İlteriş, Kapgan ve Bilge'nin hükümdarlıkları, 680-734 (1999)
Əkbər N. Nəcəf. Hun minilliyi: b.e.ə. IV-b.e.VI əsrlərdə türk dünyası (2015)
Əkbər N. Nəcəf. Aran Atabəyləri (2017)
Əkbər N. Nəcəf. Azərbaycan Səlcuqları Yaqutilər, 1043-1103 (2020)
Əkbər N. Nəcəf. Şəmsəddin Eldəniz (2021)
Əkbər N. Nəcəf. Ögedey (2022)
Таскин В. С. Материалы по истории древних кочевых народов группы дунху (1984)
Кляшторный С. Г. История Центральной Азии и памятники рунического письма (2003)
Wèi Shōu. Wèi Shū. Bā cè (1974)
Tuğba Gökçe Balcı. Tabgaç Devleti (386-550) siyasi ve kültürel tarihi hakkında Çin Halk Cumhuriyeti'...
Tuğba Gökçe Balcı. Tabgaç Devleti (386-534). Doktora tezi (2018)
Tuğba Gökçe Balcı. Tabgaçlar: bozkırdan Çin tahtına (2021)
Wolfram Eberhard. Das Toba-Reich Nordchinas: eine soziologische Untersuchung (1949)
Pulat Otkan. Tabgaçlar: toplum ve ekonomi (2020)
Murtaza Nizamettin Tebrizli. Bugünkü Azerbaycan davası: esas ve sebepleri. 1. cilt (1946)
Adnan Budak. Mustafa Nazif Efendi'nin İran elçiliği (1746-1747). Yüksek lisans tezi (1999)
Ayhan Ürkündağ. Ahmet Dürri Efendi'nin İran Sefaretnamesi. Yüksek lisans tezi (2006)
Yusuf Altan Altunok. Kabartay’ın Osmanlı Devleti ve Rusya ile bağlılık ilişkileri (1475-1774). Yükse...
Sedat Koç. Büyük Selçuklu-Türkiye Selçuklu ilişkileri. Yüksek lisans tezi (2013)
Şamıyeva H. R. Azərbaycanda dini-siyasi hərəkatlar, VIII-IX əsrlər (2019)
Matrakçı Nasuh. Rüstem Paşa tarihi olarak bilinen Târîh-i Âl-i Osmân (Osmanlı tarihi 699-968/1299-15...