Ali Sevim. Anadolu fatihi Kutalmışoğlu Süleymanşah (1990)

Ali Sevim. Anadolu fatihi Kutalmışoğlu Süleymanşah (1990)
Title:Anadolu fatihi Kutalmışoğlu Süleymanşah
Author:Ali Sevim
Translator:
Editor:
Language:Turkish
Series:Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu Yayınları: XXIV. Dizi – Sa. 13
Place:Ankara
Publisher:TTK Basımevi
Year:1990
Pages:VIII, 57 [Metin dışında 7 resim ve 1 harita vardır]
ISBN:9751602394
File:PDF, 2.45 MB
Download:Click here
Bugün üzerinde bağımsız bir devlet halinde yaşamakta olduğumuz bu Ülkenin Fatihi (Anadolu Fatihi) olma şerefini kazanmış olan Kutalmışoğlu Nasırüddin Ebulfevaris Rüknüddin Gazi Süleymanşah, şüphesiz milli tarihimizin Büyük Asker ve Devlet Adamları’ndan birisidir. O, Büyük Selçuklu Devleti Sultanı Melikşah tarafından Anadolu’nun fethine başkumandan olarak atandıktan sonra, birkaç yıl içinde, Orta-Anadolu ile Marmara Denizi kıyılarına değin uzanan bölgeleri, aralıksız sürdürdüğü askeri hareketler sonucunda, fethetmeyi başarmış ve 1075 yılında, Bizans başkenti Istanbul’un hemen yanıbaşında, tarihi bir Bizans kenti olan büyük ve sağlam surlarla çevrili lznik’i fethederek burasını, kurduğu Türkiye Selçuklu Devleti’nin başkenti yapmıştır. Böylece Süleymanşah, esasen Selçuklu akıncılarının Doğu-Anadolu’dan Marmara ve Adalar Denizleri kıyılarına değin harekatta bulundukları bütün Anadolu’yu fethetme planlarını başarıyla uygulamıştır…

Related posts:

Münşe'ât-ı 'Atîk
Дарабади П. Г. Военно-политическая история Азербайджана, 1917-1920 годы (2013)
Mehman Ağayev. Milli mücadele yıllarında Türkiye ve Azerbaycan ilişkileri. Doktora tezi (2006)
Muhittin Birgen. İttihat ve Terakki'de on sene. 2. cilt (2006)
Muhittin Birgen. İttihat ve Terakki'de on sene. 1. cilt (2006)
Ufuk Erdem. Türk Ocağının kurucularından ve Teşkilât-ı Mahsusa'nın önemli simalarından Doktor Fuat S...
Ivar Lassy. The Muharram mysteries among the Azerbeijan Turks of Caucasia. Dissertation (1916)
Muhammet Erat. Milli Mücadele Döneminde Kazım Karabekir Paşa'nın faaliyetleri: 1919-1922. Doktora te...
Yalçın Murgul. Baku expedition of 1917-1918: a study of The Ottoman policy towards the caucasus. A m...
İbrahim Ethem Atnur. Osmanlı idarəçiliyindən Sovet idarəçiliyinə qədər Naxçıvan, 1918-1921 (2013)
Babek Cavanşir. Kaşkay Türklerinin tarihi. Yüksek lisans tezi (2001)
Ahmet Altungök. IV. ve VIII. yüzyıllar arası Sasaniler dönemi Türk-Fars ilişkileri. Yüksek lisans te...
Mehmet Dağlar. Şah Tahmasb'ın dini siyaseti (1524-1576). Doktora tezi (2017)
Bedross der Matossian. Parçalanan devrim düşleri (2016)
Sedat Macit. Muhammed Muhsin Müstevfî'nin Zübdetü't Tevârîh'i. Yüksek lisans tezi (2017)
Robert G. Hoyland (ed). From Albania to Arrān (2020)
Ümit Gedik. Fazlullâh b. Rûzbihân-i Huncî'nin Mihmân-nâme-i Buhârâ'sı (inceleme-çeviri). Yüksek lisa...
Фазлуллах ибн Рузбихан Хунджи. Тарих-и алам-ара-йи Амини (1987)
Məmmədov A. B. Almaniyanın XIX əsrin sonu-XX əsrin əvvəllərində Türkiyə siyasəti və onun tarixşünasl...
Yəzdi H. İ. Səfəvilər dövründə İran. Dissertasiya (2005)
Süleymanova S. Ə. XVIII əsrdə Azərbaycanın siyasi tarixində və iqtisadiyyatında Car-Tala icmalarının...
Şahverdiyev Ə. Ə. Trabzon və Batum sülh konfranslarında Azərbaycan məsələsi. Dissertasiya (2004)
Rəhmanzadə Ş. F. Azərbaycan-Gürcüstan münasibətlərində ərazi məsələləri. Dissertasiya (2011)
Шавров Н. Н. Новая угроза русскому делу в Закавказье (1911)
Osmanlı hakimiyyəti dövründə Ərdəbil livası (1725-1730-cu illər). Dissertasiya (2007)
Arıklı E. C. Osmanlı hakimiyyəti dövründə Ərdəbil livası (1725-1730-cu illər). Dissertasiyanın avtor...
Alıyev H. A. Sumqayıt şəhərinin tarixi. Dissertasiya (2013)
Məmmədova İ. M. Lənkəran xanlığı Birinci Rusiya-İran müharibəsi dövründə (2007)
Məmmədova İ. M. Lənkəran xanlığının qonşu xanlıqlar və dövlətlərlə münasibətləri. Dissertasiya (2005...
Məcidova L. Q. Lənkəran qəzasının sosial-iqtisadi vəziyyəti (XIX əsrin sonları - XX əsrin əvvəlləri)...