Ali Sevim. Anadolu fatihi Kutalmışoğlu Süleymanşah (1990)

Ali Sevim. Anadolu fatihi Kutalmışoğlu Süleymanşah (1990)
Title:Anadolu fatihi Kutalmışoğlu Süleymanşah
Author:Ali Sevim
Translator:
Editor:
Language:Turkish
Series:Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu Yayınları: XXIV. Dizi – Sa. 13
Place:Ankara
Publisher:TTK Basımevi
Year:1990
Pages:VIII, 57 [Metin dışında 7 resim ve 1 harita vardır]
ISBN:9751602394
File:PDF, 2.45 MB
Download:Click here
Bugün üzerinde bağımsız bir devlet halinde yaşamakta olduğumuz bu Ülkenin Fatihi (Anadolu Fatihi) olma şerefini kazanmış olan Kutalmışoğlu Nasırüddin Ebulfevaris Rüknüddin Gazi Süleymanşah, şüphesiz milli tarihimizin Büyük Asker ve Devlet Adamları’ndan birisidir. O, Büyük Selçuklu Devleti Sultanı Melikşah tarafından Anadolu’nun fethine başkumandan olarak atandıktan sonra, birkaç yıl içinde, Orta-Anadolu ile Marmara Denizi kıyılarına değin uzanan bölgeleri, aralıksız sürdürdüğü askeri hareketler sonucunda, fethetmeyi başarmış ve 1075 yılında, Bizans başkenti Istanbul’un hemen yanıbaşında, tarihi bir Bizans kenti olan büyük ve sağlam surlarla çevrili lznik’i fethederek burasını, kurduğu Türkiye Selçuklu Devleti’nin başkenti yapmıştır. Böylece Süleymanşah, esasen Selçuklu akıncılarının Doğu-Anadolu’dan Marmara ve Adalar Denizleri kıyılarına değin harekatta bulundukları bütün Anadolu’yu fethetme planlarını başarıyla uygulamıştır…

Related posts:

Muhlisahon Rustamova. Karahanlı devri mimarisi ve bezemeleri. Doktora tezi (2019)
Serpil Kanal. Eski Türklerde şehircilik: Karahanlı Devleti örneği. Yüksek lisans tezi (2013)
Özgür Şahin. Siyasetnamelere göre Karahanlılar ve Gazneliler devletlerinde hukuk anlayışının temelle...
Nazan Aydoğdu. Karahanlı ve Gazneli devletlerinin teşkilat yapısının karşılaştırması. Yüksek lisans ...
Süleyman Koç. Türk Hakanlığı (Karahanlılar)'nda ve Gazneliler'de istihbarat. Yüksek lisans tezi (201...
Ишханян Б. Народности Кавказа (1916)
Chen Hao. A History of the Second Türk Empire, ca. 682–745 AD (2021)
René Giraud. Gök Türk İmparatorluğu: İlteriş, Kapgan ve Bilge'nin hükümdarlıkları, 680-734 (1999)
Əkbər N. Nəcəf. Hun minilliyi: b.e.ə. IV-b.e.VI əsrlərdə türk dünyası (2015)
Əkbər N. Nəcəf. Aran Atabəyləri (2017)
Əkbər N. Nəcəf. Azərbaycan Səlcuqları Yaqutilər, 1043-1103 (2020)
Əkbər N. Nəcəf. Şəmsəddin Eldəniz (2021)
Əkbər N. Nəcəf. Ögedey (2022)
Таскин В. С. Материалы по истории древних кочевых народов группы дунху (1984)
Кляшторный С. Г. История Центральной Азии и памятники рунического письма (2003)
Wèi Shōu. Wèi Shū. Bā cè (1974)
Tuğba Gökçe Balcı. Tabgaç Devleti (386-550) siyasi ve kültürel tarihi hakkında Çin Halk Cumhuriyeti'...
Tuğba Gökçe Balcı. Tabgaç Devleti (386-534). Doktora tezi (2018)
Tuğba Gökçe Balcı. Tabgaçlar: bozkırdan Çin tahtına (2021)
Wolfram Eberhard. Das Toba-Reich Nordchinas: eine soziologische Untersuchung (1949)
Pulat Otkan. Tabgaçlar: toplum ve ekonomi (2020)
Murtaza Nizamettin Tebrizli. Bugünkü Azerbaycan davası: esas ve sebepleri. 1. cilt (1946)
Adnan Budak. Mustafa Nazif Efendi'nin İran elçiliği (1746-1747). Yüksek lisans tezi (1999)
Ayhan Ürkündağ. Ahmet Dürri Efendi'nin İran Sefaretnamesi. Yüksek lisans tezi (2006)
Yusuf Altan Altunok. Kabartay’ın Osmanlı Devleti ve Rusya ile bağlılık ilişkileri (1475-1774). Yükse...
Sedat Koç. Büyük Selçuklu-Türkiye Selçuklu ilişkileri. Yüksek lisans tezi (2013)
Şamıyeva H. R. Azərbaycanda dini-siyasi hərəkatlar, VIII-IX əsrlər (2019)
Matrakçı Nasuh. Rüstem Paşa tarihi olarak bilinen Târîh-i Âl-i Osmân (Osmanlı tarihi 699-968/1299-15...
Qəffarzadə Ş. M. Müasir Güney Azərbaycanda ailə münasibətləri (Urmiya şəhərinin materialları əsasınd...
Aziz Bin Ardashir Astarabadi. Bazm va razm (1928)