Ali Sevim, Yaşar Yücel. Türkiye tarihi: fetih, Selçuklu ve beylikler dönemi (1989)

Ali Sevim, Yaşar Yücel. Türkiye tarihi: fetih, Selçuklu ve beylikler dönemi (1989)
Title:Türkiye tarihi: fetih, Selçuklu ve beylikler dönemi
Author:Ali Sevim, Yaşar Yücel
Translator:
Editor:
Language:Turkish
Series:Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu Yayınları: XXIV. Dizi – Sa. 12
Place:Ankara
Publisher:TTK Basımevi
Year:1989
Pages:VII, 538 [Metin dışında 33 resim vardır]
ISBN:
File:PDF, 8.6 MB
Download:Click here
Türkiye tarihinin Fetih, Selçuklular ve Beylikler Dönemlerini kapsayan bu eser, ağır bilimsel ifadelerden uzak, halkımızın hemen her kültür düzeyindeki bireylerinin kolayca okuyup anlayabileceği bir şekilde hazırlanmaya çalışılmıştır. Eserin hazırlanması sırasında, konuyla ilgili belli başlı yerli ve yabancı araştırmalardan faydalanıldığı gibi, eksik, karanlık ve kronolojik boşlukların tamamlanıp açıklık kazanması için de ilgili kaynaklara başvurulmuştur.

İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ……….l
GİRİŞ
XI. Yüzyılda Orta-Doğu’nun Siyasi Görünümü……….3
FETİH DÖNEMİ
I – Anadolu’ya Gelen İlk Türkler……….27
II – Çağrı Bey’in Anadolu Seferi……….31
III – İlk Türkmen (Oğuz) Akınları……….35
IV – Sultan Tuğrul Devrinde Yapılan Fetihler……….37
V – Sultan Alp Arslan Devrinde Yapılan Akınlar ve Fetihler……….49
VI – Sultan M elikşah Devrinde Yapılan Fetihler……….82
Diyarbakır ve Çevresinin Selçuklu Yönetimine Alınması……….87
SELÇUKLU DÖNEMİ
I – Süleymanşah Devri (1075-1086)……….97
I I – I. Kılıç Arslan Devri (1092-1107)……….109
III – Sultan Şahinşah Devri (1110-1116)……….119
IV – I. İzzeddin Mesut Devri (1116-1155)……….122
V – Il. Kılıç Arslan Devri (1155-1192)……….130
VI – I. Gıyaseddin Keyhusrev’in İlk Saltanatı (1192-1196)……….138
VII – Il. Rükneddin Süleymanşah Devri (1196-1204)……….140
VIII – I. Gıyaseddin Keyhusrev’in İkinci Saltanatı (1205-1211)……….144
IX – I. İzzeddin Keykavus Devri (1211-1220)……….148
X – I . Alaeddin Keykubad Devri (1220-1237)……….154
XI – II. Gıyaseddin Keyhusrev Devri (123 7-1246)……….166
XII – II. İzzedin Keykavus’un İlk Saltanatı ve Sonraki Olaylar……….175
Üç Kardeş Saltanatı (1249-1254)……….177
XIII – IV. Rükneddin Kılıç Arslan Devri……….182
XIV – III. Gıyaseddin Keyhusrev Devri (1264-1283)……….184
XV – II. Gıyaseddin Mesut Devri (İlk Saltanatı) (1284-1297)……….192
XVI – III. Alaeddin Keykubad Devri (1298-1301/2)……….197
XVII – II. Mesut’un İkinci Saltanatı (1302-1318) Türkiye Selçuklu Devletinin Yıkılışı……….199
İLK BEYLİKLER DÖNEMİ
(GENEL ÇİZGİLERİYLE)
Demleçoğulları……….203
İnal (Yınal) Oğulları……….205
Saltuklular……….206
Danişmendliler……….208
Mengücüklüler……….211
Artuklular……….213
Sökmenliler (Ahlatşahlar)……….215
Çaka ve Tanrıbermiş Beylikleri……….217
BEYLİKLER DÖNEMİ
I – Çobanoğulları……….223
II – Osmanoğulları……….236
III – Candaroğulları……….252
IV – Karesioğulları……….262
V – Aydınoğulları……….267
VI – Menteşeoğulları……….279
VII – Germiyanoğulları……….286
VIII – Harnitoğulları……….294
Harnitoğullarının Antalya Kolu……….297
IX – Sahibataoğulları……….299
X – Saruhanoğulları……….301
XI – La dik (Denizli) Beyliği……….306
XII – Eşrefoğulları……….308
XIII – Karamanoğulları……….310
XIV – Eretna Beyliği……….339
XV – Pervaneoğulları……….360
XVI – Tacettinoğulları……….362
XVII – Erzincan Beyliği……….364
XVIII – Ramazanoğulları……….412
XIX – Dulkadıroğulları……….415
XX – Alaiye Beyleri……….420
XXI – Kadı Burhaneddin Ahmed Beyliği……….422
BİBLİYOGRAFYA……….467
GENEL DİZİN……….505
RESİMLER

Related posts:

Sam Mirzə Səfəvi. Töhfeyi-Sami (2022)
Bayram Arif Köse. Sâcoğulları ve Güney Kafkasya, 276-317/889-929 (2017)
მაჯდ-ოს-სალტანე. ქალაქ თბილისის აღწერა (1971)
Fatih Yurttaş. Balkanlarda bir uç beyi ailesi: Mihaloğulları (1300-1600). Yüksek lisans tezi (2018)
Sezgin Kaya. Tanzimat dönemi Osmanlı ordusu (1839-1876). Yüksek lisans tezi (2005)
Arif Koday. Osmanlı ordu teşkilâtında akıncı ocağı. Yüksek lisans tezi (2001)
Abdullah Ekinci. Ortadoğu'da marjinal bir hareket: Karmatîler (2005)
Salih Özbaran. Bir Osmanlı kimliği: 14.-17. yüzyıllarda Rûm/Rûmi aidiyet ve imgeleri (2017)
Mariya Kiprovska. The military organization of the Akıncıs in Ottoman Rumelia. These (2004)
Orçun Kıral. Malkoçoğulları ve Osmanlı tarihindeki yeri. Yüksek lisans tezi (2022)
Mehmet Cemil. Çandaralı Halil Paşa niçin öldürüldü (1933)
Hilal Çiftçi. Osmanlı - Safevi ilişkilerinin diplomatik dili. Doktora tezi (2015)
Atilla Oral. Kafkasya'da İslâm Ordusu Kumandanı, Haliç'te silâh ve cephane fabrikatörü, Enver Paşa'n...
Hüseyin Gökçe Varol. Wusun tarihi. Yüksek lisans tezi (2022)
Kolektif. Safevîler ve Şah İsmail (2014)
Q. Voroşil. Qafqaz Albaniyası (1993)
Ulu baban kim olub ? III kitab: Faxralı, Saraçlı, İmirhasan və Qoçulu kəndləri - XIX yüzilə aid kame...
Самаркандские документы XV-XVI вв.: о владениях Ходжи Ахрара в Средней Азии и Афганистане (1974)
İsmail Hakkı Uzunçarşılı. Çandarlı vezir ailesi (1974)
İsmail Naci Zeyrek. Çandarlı Ailesi'nin sanat hamiliği ve Bursa Ali Paşa Camii. Yüksek lisans tezi (...
Veli Vehbi Bardakçı. Osmanlı klasik döneminde Çandarlı ailesi. Doktora tezi (2019)
Hacıyev F. V. XIX əsr Borçalı əhalisinin imtiyazlı zümrələri kameral təsvirlərdə (2021)
Erol Ulubelen. İngiliz gizli belgelerinde Türkiye (1982)
Bilâl N. Şimşir. İngiliz belgelerinde Atatürk. 8 cilt (1973-2006)
Ziya Şakir. Sultan Hamid'in son günleri (2011)
Ekber N. Necef, Ahmet Annaberdiyev. Hazar ötesi Türkmenleri (2003)
Ekber N. Necef. Karahanlılar (2005)
Əkbər N. Nəcəf. Moğol şahmatı-Hüləgü xan (2022)
Hakkı Dursun Yıldız. Sacilər (2019)
Əkbər N. Nəcəf. Miflərin köçü (2017)