Cəfərli E. Y. Naxçıvanda erməni – Azərbaycan münaqişəsi (2009)

Cəfərli E. Y. Naxçıvanda erməni - Azərbaycan münaqişəsi (2009)
Title:Naxçıvanda erməni – Azərbaycan münaqişəsi
Author:Elman Yusif oğlu Cəfərli
Translator:
Editor:Elmi redaktor: İsmayıl Muxtar oğlu Hacıyev
Language:Azerbaijani Turkic
Series:
Place:Bakı
Publisher:Nurlan NPM
Year:2009
Pages:280
ISBN:
File:PDF, 63.8 MB
Download:Click here
Kitabda erməni etnosunun tarixi ilə bağlı həqiqətlər araşdırılır, onların çar Rusiyası tərəfindən Cənubi Qafqaza, o cümlədən Azərbaycana və onun ayrılmaz tərkib hissəsi olan Naxçıvan diyarına köçürülməsinin səbəbləri və nəticələri təhlil edilir. Monoqrafiyada XX əsrin əvvəllərində, 1905-1907-ci və 1918-1920-ci illərdə ermənilərin Naxçıvan torpağını Azərbaycandan qoparmaq uğrunda cinayətkar fəaliyyətləri və onların bu diyarda azərbaycanlılara qarşı törətdikləri soyqırım və deportasiya siyasətindən danışılır, erməni cinayətlərinin nəticələri təhlil edilir.

Related posts:

Bakıxanov A. Gülüstani-İrəm [1951] (2010)
Qarayev E. T. Azərbaycanın İrəvan bölgəsinin tarixindən, XVII yüzilliyin sonu - XIX yüzilliyin ortal...
Özcan Çiftçi. Karapapak Türklerinin tarihi, gelenek ve görenekleri. Yüksek lisans tezi (2015)
Akram Nejabati. Osmanlı hakimiyetinde Hemedân (1724-1732). Doktora tezi (2014)
Hazel Işılgan. Sâsâniler döneminde Persarmenia. Yüksek lisans tezi (2021)
Cengiz Mürselov. İslâmî dönemde Şirvan tarihi (hicri ilk üç asır). Yüksek lisans tezi (2007)
Azad Dedeoğlu. Sürgün kıskacında Ahıska Türkleri (2022)
Qarayev E. T. İrəvan xanlığı, 1747-1828 (2010)
Azad Dedeoğlu. Ahıska bölgesinde Kıpçakların tarihi (XI-XVI. yüzyıllar arası). Doktora tezi (2018)
T.C. Genelkurmay Başkanlığı. Fotoğraflarla Atatürk (2015)
Falih Rıfkı Atay. Atatürk'ün bana anlattıkları: Mustafa Kemal'in ağzından Vahdettin (2006)
Бакиханов А.-К.-А. Гюлистан-Ирам (1926)
J. M. Roberts. The new Penguin history of the world (2007)
J. M. Roberts. The Penguin history of Europe (1997)
J. M. Roberts. Avrupa tarihi (2015)
Bizans kısa kronikleri (Chronica byzantina breviora): Osmanlı tarihinin Bizanslı tanıkları (2013)
Hans Wilhelm Haussig. Theophylakts Exkurs über die skythischen Völker (1954)
Hans Wilhelm Haussig. Die Quellen über die zentralasiatische Herkunft der europäischen Awaren (1956)
Fahrettin Kırzıoğlu. Kars-Arpaçayı boyları eski merkezi Anı şehri tarihi, 1018-1236 (1982)
Said Ethem. The Turks of Borçalı in Georgia: Ethnic identity in borderland. Thesis (2010)
Gusan Askerov. Borçalı bölgesi (VII-XX. yüzyıllar). Yüksek lisans tezi (2020)
Mehmet Hüseyin Uray. Borçalı ve Kazak'ın sosyo-ekonomik yapısı (1728 tarihli Tiflis mufassal defteri...
Sabina Asanova. Azerbaycan'dan Orta Asya'ya sürülen Azeri Türkleri (1937-1938). Yüksek lisans tezi (...
Zəngəzur qəzasının kameral təsviri. 1874-cü il (2021)
Тупцокова Л. К., Хапизов Ш. М. Сведения о дагестанцах в исторической хронике Папуны Орбелиани «Вести...
Ali Kafkasyalı. Karapapak Türkleri (2013)
Hacıyev F. V. Qarapapaqlar və onların XIX əsr hərb tarixi (2005)
Rahmi Apak. İstiklâl Savaşında Garp Cephesi nasıl kuruldu (1990)
Münşe'ât-ı 'Atîk
Дарабади П. Г. Военно-политическая история Азербайджана, 1917-1920 годы (2013)