Murat Celep. Düsturname-i Enveri’nin transkripti ve Türk kültür tarihi bakımından değerlendirilmesi (2017)

Murat Celep. Düsturname-i Enveri'nin transkripti ve Türk kültür tarihi bakımından değerlendirilmesi (2017)
Title:Düsturname-i Enveri’nin transkripti ve Türk kültür tarihi bakımından değerlendirilmesi (XVIII. kitap-Aydınoğulları) = Transcription of Dusturname-i Enveri and be evaluated with regards to Turkish culture (XVIII. book – emirate of Aydınoghlu). Yüksek Lisans Tezi
Author:Murat Celep
Translator:
Editor:
Language:Turkish
Series:
Place:Ankara
Publisher:Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Year:2017
Pages:IX, 164
ISBN:
File:PDF, 10.2 MB
Download:Click here
Murat Celep. Düsturname-i Enveri’nin transkripti ve Türk kültür tarihi bakımından değerlendirilmesi (XVIII. kitap-Aydınoğulları). Ankara: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, IX+164 s.

Özet:
XV. yüzyıl Osmanlı müverrihlerinden Enveri, 22 kitap olarak meydana getirdiği eseri Düsturname’yi, 1465 yılında tamamlayarak Fatih Sultan Mehmed’in veziriazamı Mahmud Paşa’ya ithaf etmiştir. Bu çalışmanın konusu ise 18. kitap (bab) olup, bu bölüm Aydınoğulları Beyliği’nin ilk yıllarına dair bilgiler içermekle birlikte genel itibariyle Gazi Umur Paşa’nın gaza ve faaliyetlerini ele almaktadır. Söz konusu bölüm aynı zamanda eserin büyük bir kısmını ihtiva etmektedir. Bu çalışmanın temeli olan ve çalışmanın özgün yönlerinden birini oluşturan 18. kitabın transktripti, ilk kez çalışma konusu yapılmıştır. Bunun yanı sıra söz konusu eser, Türk kültür tarihi açısından ilk kez değerlendirilmiştir. Bu cümleden hareketle Türk kültürü içerisinde yer alan sosyal gelenekler, askeri gelenekler, hükümdarlık ve saray gelenekleri, dini hayat ile ilgili gelenekler ve söz konusu bu geleneklerin, Türk tarihinin bütünlüğü ve Türk kültürünün devamlılığı kapsamında ele alınması bu çalışmanın amaç, kapsam ve mahiyetini oluşturmaktadır.

Summary:
In 1465, one of the 15th Century Ottoman historians Enveri dedicated his work “Düsturname”, which is consisted by 22 books, to Mahmud Pasha who was grand vizier of Fatih Sultan Mehmed. The content of this study is the 18th book of Düsturname which includes information about early years of emirate of Aydınoghlu and wars and activities of Gazi Umur Pasha. Also, the 18th book comprises the biggest part of “Düsturname”. The transcript of 18th book as the fundament and original side of this study is the first time used as a research subject. In addition, Düsturname first time is examined from the perspective of the history of Turkish culture and social life. Related to this purpose, social traditions, military traditions, reign and royalty traditions, religious traditions and examining of these traditions in the content of integrity of Turkish history and continuity of Turkish culture constitute the content and method of the study.

Related posts:

RİDÂNİYE SAVAŞI
ORUÇ REİS
Mustafa Tanrıverdi. Çarlık Rusyası döneminde Tiflis vilayeti (1878-1914). Doktora tezi (2016)
Kübra Ceren Kurşun. Selimnâmeler ve Süleymannâmelerde Kudüs. Yüksek lisans tezi (2019)
Onullahi S. M. Erməni milllətçiləri və İran (2002)
Kâzım Mirşan. Etrüskler: tarihleri, yazıları ve dilleri (1998)
Rahmi Apak. Yetmişlik bir subayın hatıraları (1988)
Yaḥyā ibn ʻAbd al-Laṭīf al-Qazvīnī. Lubb al-tawārīkh (H. 1314)
Abdüllatif Kazvinî. Safevî tarihi (2011)
Altan Çetin. Yahya Kazvinî'nin Lubb et-Tevârih’inde Selçuklularla alâkalı bilgiler (2007)
Cihan Gençtürk. Lubb et-Tevârîh’te Harezmşâhlar’a dair bilgiler (2019)
Altan Çetin. Yahya Kazvinî'nin Lubb Et-Tevâri'hinde Akkoyunlularla alâkalı bilgiler (2007)
Ahmet Korkmaz, Kazım Paydaş. Yahya b. Abdullatif Kazvînî'nin Lübbü't-tevârîh adlı eserine göre Kara-...
Ашнин Ф. Д., Алпатов В. М., Насилов Д. М. Репрессированная тюркология (2002)
Richard Tapper. İran'ın sınır boylarında göçebeler: Şahsevenlerin toplumsal ve politik tarihi (2004)
Sinan Kuneralp. Son dönem Osmanlı erkân ve ricali (1839-1922): prosopografik rehber (1999)
İsmail Metin. Osmanlının kanlı tarihi (1996)
Çingizoğlu Ə. Sərab xanlığı (2013)
Yücel Öztürk. Osmanlı hakimiyetinde Kefe, 1475-1600 (2000)
Əliyeva N. A. Əs-Səmaninin "Kitab əl-Ənsab" əsəri Azərbaycanın mədəniyyət tarixinə dair mənbə kimi (...
Əliyeva N. A. İbn Makula (1030-1082) azərbaycanlı ziyalılar haqqında (2014)
Əliyeva N. A. Azərbaycan Yaqut əl-Həməvinin əsərlərində (1999)
Əliyeva N. A. "Mucəm əl-buldən" əsərində Azərbaycan və Qafqaz (2020)
Çingizoğlu Ə. Dəmirçihəsənli mahalı (2015)
Barış Aydın. Âdilşâhîler Hanlığı ve Yusuf Adil Han (1489-1689). Yüksek lisans tezi (2019)
Ahmet Annaberdiyev. İran Türkmenleri (1881-2001). Doktora tezi (2006)
Süleyman Göksu. Mehmed Hasîb Rûznâmesi: H. 1182 - 1195 / M. 1768 - 1781. Yüksek lisans tezi (1993)
İsmail Hakkı Işık. Sekeller (Etnik köken, tarih ve kültürleri). Yüksek lisans tezi (2019)
Ömer Faruk Öztürk. İbn Fadlân (er-Risâle), el-Gırnâtî (Tuhfetu'l Elbâb ve Nuhbetu'l A'câb), İbn Havk...
Fatih Sabuncu. Ebû Hâmid Muhammed el-Gırnâtî'nin Seyahatnamesi (giriş-tercüme-indeks). Yüksek lisans...