General Veysəl Ünüvar. Naxçıvan: təlatüm və burulğanlar, 1920-1921 (2006)

General Veysəl Ünüvar. Naxçıvan: təlatüm və burulğanlar, 1920-1921 (2006)
Title:Naxçıvan: təlatüm və burulğanlar (1920-1921)
Author:General Veysəl Ünüvar
Translator:Türkiyə türkcəsindən çevirən və ön sözün müəllifi: Əbülfəz Aman oğlu Quliyev
Editor:Elmi redaktor: İsmayıl Muxtar oğlu Hacıyev
Language:Azerbaijani Turkic
Series:
Place:Naxçıvan
Publisher:Əcəmi NPB
Year:2006
Pages:104
ISBN:
File:PDF, 21.5 MB
Download:Click here

Annotasiya: Kitabda türk istiqlal hərbinin fəal iştirakçılarından olmuş general Veysəl Ünüvarın (1884-1955) xatirələri verilmişdir. O, 1918-ci ildə Naxçıvana gəlmiş Kazım Qarabəkir paşanın başçılıq etdiyi türk ordusunun tərkibində torpağımızın erməni quldurlarından təmizlənməsində iştirak etmiş, daha sonra 1920-1921-ci illərdə Türkiyə Cümhuriyyətinin fövqəladə nümayəndəsi sifətilə burada yaşamışdır. Veysəl Ünüvarın xatirələri Naxçıvan tarixinin az öyrənilmiş səhifələrinin araşdırılmasında önəmli bir qaynaqdır. Kitab tarixçilər və xalqımızın qəhrəmanlıq keçmişi ilə maraqlanan bütün oxucular üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Related posts:

Patrick Wing. Jalayirids: Dynastic State Formation in the Mongol Middle East (2016)
Ada Holly Shissler. İki imparatorluk arasında: Ahmet Ağaoğlu ve Yeni Türkiye (2005)
Dominique Eudes. Kapetanios: Yunan İç Savaşı, 1943-1949 (1985)
Aşırlı A. Nargin adasında türk əsirləri (2011)
Jacques Bainville. Fransa tarihi (1938)
Jacques Bainville. Petite histoire de France (1930)
Ayşe Yanardağ. 1914 Bitlis isyanı. Yüksek lisans tezi (2005)
Güzin Çaykıran. Erzurum, Van, Bitlis vilayetlerinde Ermeni-Kürt ilişkileri (1908-1920). Doktora tezi...
Vahap Aktaş. Safvetü's-Safa'ya göre Anadolu'da Kızılbaş (Alevi) inancının teşekkülü ve Anadolu'da Kı...
Nesrin Yıldırım. XIX. yüzyılda Batum Sancağında sosyal ve ekonomik durum (1800-1877). Yüksek lisans ...
Murat Kaya. 1170 nolu Gönye, Batum Sahil Köyleri Nüfus Defteri'nin değerlendirmesi. Yüksek lisans te...
Ünal Türkeş. Kurtuluş Savaşında Muğla (1973)
Gürsoy Şahin. Osmanlı Devletinde Katolik Ermeniler: Sivaslı Mihitar ve Mihitaristler (2008)
Firuz Kazemzadeh. Russia and Britain in Persia: imperial ambitions in Qajar Iran (2013)
Firuz Kazemzadeh. The struggle for Transcaucasia, 1917-1921 (1951)
Ahmet Özdal. Türklerin savaş sanatı (2008)
Murat Çulcu. İttihat ve Terakki: I. Meşrutiyet’ten II. Meşrutiyet’e (2011)
Mehmet Önder. Atatürk’ün Almanya ve Avusturya gezileri (1993)
Eda Geyik. Karakoyunlu ve Akkoyunlu devletlerinde hanedan üyelerinin katli. Yüksek lisans tezi (2021...
Hacı Mustafa Eravcı. Gelibolulu Mustafa ‘Âlî’nin Nushatü’s-Selâtînde 1578-1579 Trans-Kafkas seferine...
Erhan Ateş. XII-XIII. yüzyıllarda Güney Kafkasya’da Kıpçaklar. Yüksek lisans tezi (2015)
John Breuilly. The formation of the first German nation-state, 1800-1871 (1996)
John Breuilly. Avusturya, Prusya ve Almanya'nın oluşumu, 1806-1871 (2019)
John Breuilly. Austria, Prussia and the Making of Germany, 1806-1871 (2014)
Ahmet Cihan. Osmanlı'da eğitim (2007)
Stefanos Yerasimos. Azgelişmişlik sürecinde Türkiye. 3. cilt (1976)
Stefanos Yerasimos. Azgelişmişlik sürecinde Türkiye. 2. cilt (1975)
Stefanos Yerasimos. Azgelişmişlik sürecinde Türkiye. 1. cilt (1974)
Charles J. Halperin. Russia and the Mongols (2007)
Исаак Ньютон. Исправленная хронология древних царств (2007)