General Veysəl Ünüvar. Naxçıvan: təlatüm və burulğanlar, 1920-1921 (2006)

General Veysəl Ünüvar. Naxçıvan: təlatüm və burulğanlar, 1920-1921 (2006)
Title:Naxçıvan: təlatüm və burulğanlar (1920-1921)
Author:General Veysəl Ünüvar
Translator:Türkiyə türkcəsindən çevirən və ön sözün müəllifi: Əbülfəz Aman oğlu Quliyev
Editor:Elmi redaktor: İsmayıl Muxtar oğlu Hacıyev
Language:Azerbaijani Turkic
Series:
Place:Naxçıvan
Publisher:Əcəmi NPB
Year:2006
Pages:104
ISBN:
File:PDF, 21.5 MB
Download:Click here

Annotasiya: Kitabda türk istiqlal hərbinin fəal iştirakçılarından olmuş general Veysəl Ünüvarın (1884-1955) xatirələri verilmişdir. O, 1918-ci ildə Naxçıvana gəlmiş Kazım Qarabəkir paşanın başçılıq etdiyi türk ordusunun tərkibində torpağımızın erməni quldurlarından təmizlənməsində iştirak etmiş, daha sonra 1920-1921-ci illərdə Türkiyə Cümhuriyyətinin fövqəladə nümayəndəsi sifətilə burada yaşamışdır. Veysəl Ünüvarın xatirələri Naxçıvan tarixinin az öyrənilmiş səhifələrinin araşdırılmasında önəmli bir qaynaqdır. Kitab tarixçilər və xalqımızın qəhrəmanlıq keçmişi ilə maraqlanan bütün oxucular üçün nəzərdə tutulmuşdur.