Kazım Karabekir. Paşaların kavgası (2005)

Kazım Karabekir. Paşaların kavgası (2005)
Title:Paşaların kavgası: inkılap hareketlerimiz. 6. Baskı
Author:Kazım Karabekir
Translator:
Editor:Yayına hazırlayan: Faruk Özerengin
Language:Turkish
Series:Yayın no: 8
Place:İstanbul
Publisher:Emre yayınları
Year:2005
Pages:319
ISBN:9757369004
File:PDF, 3.48 MB
Download:Click here

Arka kapaktan:

“Paşaların Kavgası” kişisel bir dramı ve bu dramın dalgaları arasına gömülen idealistlerden birinin toplumun hafızasında hala yaşayan haksızlıklar ve vefasızlıklarla desteklenen pusuların ortasında nasıl direndiğini; acıyla yumruğunu ısırırken nasıl gülmeye çalıştığını anlatmaktadır.

Kazım Karabekir’in kendi anlattıklarına bakılırsa; o, çoğu Türk aydınının ümitsizlik çukuruna düştüğü ve çareyi Amerikan mandasında gördüğü hazin günlerde, millete ve orduya güvenmekten başka çare olmadığını ilk fark eden paşalarımızdan birisidir. Yine kendi ifadelerine göre Cafer Tayyar Paşa’yı uyaran da, Ali Fuat Cebesoy’u Batı Anadolu’ya tayin ettiren de, Mustafa Kemal Paşa’yı İstanbul’da kalıp kabİneye girerek çareler aramak yerine Anadolu’ya geçip silahlı bir mukavemet kurmanın en çıkar yol olduğuna inandıran da kendisidir.

Related posts:

RİDÂNİYE SAVAŞI
ORUÇ REİS
Hüseyin Ongan Arslan. Mîr Yahyâ Kazvînî’nin Lübbü’t-tevârîh’inde Erken İslam Tarihi (2021)
Mustafa Tanrıverdi. Çarlık Rusyası döneminde Tiflis vilayeti (1878-1914). Doktora tezi (2016)
Kübra Ceren Kurşun. Selimnâmeler ve Süleymannâmelerde Kudüs. Yüksek lisans tezi (2019)
Onullahi S. M. Erməni milllətçiləri və İran (2002)
Kâzım Mirşan. Etrüskler: tarihleri, yazıları ve dilleri (1998)
Rahmi Apak. Yetmişlik bir subayın hatıraları (1988)
Yaḥyā ibn ʻAbd al-Laṭīf al-Qazvīnī. Lubb al-tawārīkh (H. 1314)
Abdüllatif Kazvinî. Safevî tarihi (2011)
Altan Çetin. Yahya Kazvinî'nin Lubb et-Tevârih’inde Selçuklularla alâkalı bilgiler (2007)
Cihan Gençtürk. Lubb et-Tevârîh’te Harezmşâhlar’a dair bilgiler (2019)
Altan Çetin. Yahya Kazvinî'nin Lubb Et-Tevâri'hinde Akkoyunlularla alâkalı bilgiler (2007)
Ahmet Korkmaz, Kazım Paydaş. Yahya b. Abdullatif Kazvînî'nin Lübbü't-tevârîh adlı eserine göre Kara-...
Ашнин Ф. Д., Алпатов В. М., Насилов Д. М. Репрессированная тюркология (2002)
Richard Tapper. İran'ın sınır boylarında göçebeler: Şahsevenlerin toplumsal ve politik tarihi (2004)
Sinan Kuneralp. Son dönem Osmanlı erkân ve ricali (1839-1922): prosopografik rehber (1999)
İsmail Metin. Osmanlının kanlı tarihi (1996)
Çingizoğlu Ə. Sərab xanlığı (2013)
Yücel Öztürk. Osmanlı hakimiyetinde Kefe, 1475-1600 (2000)
Əliyeva N. A. Əs-Səmaninin "Kitab əl-Ənsab" əsəri Azərbaycanın mədəniyyət tarixinə dair mənbə kimi (...
Əliyeva N. A. İbn Makula (1030-1082) azərbaycanlı ziyalılar haqqında (2014)
Əliyeva N. A. Azərbaycan Yaqut əl-Həməvinin əsərlərində (1999)
Əliyeva N. A. "Mucəm əl-buldən" əsərində Azərbaycan və Qafqaz (2020)
Çingizoğlu Ə. Dəmirçihəsənli mahalı (2015)
Barış Aydın. Âdilşâhîler Hanlığı ve Yusuf Adil Han (1489-1689). Yüksek lisans tezi (2019)
Ahmet Annaberdiyev. İran Türkmenleri (1881-2001). Doktora tezi (2006)
Süleyman Göksu. Mehmed Hasîb Rûznâmesi: H. 1182 - 1195 / M. 1768 - 1781. Yüksek lisans tezi (1993)
İsmail Hakkı Işık. Sekeller (Etnik köken, tarih ve kültürleri). Yüksek lisans tezi (2019)
Ömer Faruk Öztürk. İbn Fadlân (er-Risâle), el-Gırnâtî (Tuhfetu'l Elbâb ve Nuhbetu'l A'câb), İbn Havk...