Kazım Karabekir. Paşaların kavgası (2005)

Kazım Karabekir. Paşaların kavgası (2005)
Title:Paşaların kavgası: inkılap hareketlerimiz. 6. baskı
Author:Kazım Karabekir
Translator:
Editor:Yayına hazırlayan: Faruk Özerengin
Language:Turkish
Series:Yayın no: 8
Place:İstanbul
Publisher:Emre yayınları
Year:2005
Pages:319
ISBN:9757369004
File:PDF, 3.48 MB
Download:Click here

Arka kapaktan:

“Paşaların Kavgası” kişisel bir dramı ve bu dramın dalgaları arasına gömülen idealistlerden birinin toplumun hafızasında hala yaşayan haksızlıklar ve vefasızlıklarla desteklenen pusuların ortasında nasıl direndiğini; acıyla yumruğunu ısırırken nasıl gülmeye çalıştığını anlatmaktadır.

Kazım Karabekir’in kendi anlattıklarına bakılırsa; o, çoğu Türk aydınının ümitsizlik çukuruna düştüğü ve çareyi Amerikan mandasında gördüğü hazin günlerde, millete ve orduya güvenmekten başka çare olmadığını ilk fark eden paşalarımızdan birisidir. Yine kendi ifadelerine göre Cafer Tayyar Paşa’yı uyaran da, Ali Fuat Cebesoy’u Batı Anadolu’ya tayin ettiren de, Mustafa Kemal Paşa’yı İstanbul’da kalıp kabİneye girerek çareler aramak yerine Anadolu’ya geçip silahlı bir mukavemet kurmanın en çıkar yol olduğuna inandıran da kendisidir.

Related posts:

Qəffarzadə Ş. M. Müasir Güney Azərbaycanda ailə münasibətləri (Urmiya şəhərinin materialları əsasınd...
Aziz Bin Ardashir Astarabadi. Bazm va razm (1928)
Aziz b. Erdeşir-i Esterâbâdî. Bezm u rezm (1990)
Joseph Pitton de Tournefort. Relation d'un voyage du Levant fait par ordre du Roy. Tome second (1717...
Joseph Pitton de Tournefort. Relation d'un voyage du Levant fait par ordre du Roy. Tome premier (171...
Joseph de Tournefort. Tournefort seyahatnamesi (2013)
Ahmet Ender Gökdemir. Cenûb-i Garbî Kafkas Hükûmeti (1998)
Nihat Çetinkaya. Kızılbaş Türkler (2003)
ʻAbbāsqulī Āqā Bākīkhānūf. Ġu̇lu̇stani-Irăm (1970)
Бакиханов А. К. Гюлистан-и Ирам (1991)
Bakıxanov A. Gülüstani-İrəm [1951] (2010)
Qarayev E. T. Azərbaycanın İrəvan bölgəsinin tarixindən, XVII yüzilliyin sonu - XIX yüzilliyin ortal...
Özcan Çiftçi. Karapapak Türklerinin tarihi, gelenek ve görenekleri. Yüksek lisans tezi (2015)
Akram Nejabati. Osmanlı hakimiyetinde Hemedân (1724-1732). Doktora tezi (2014)
Hazel Işılgan. Sâsâniler döneminde Persarmenia. Yüksek lisans tezi (2021)
Cengiz Mürselov. İslâmî dönemde Şirvan tarihi (hicri ilk üç asır). Yüksek lisans tezi (2007)
Azad Dedeoğlu. Sürgün kıskacında Ahıska Türkleri (2022)
Qarayev E. T. İrəvan xanlığı, 1747-1828 (2010)
Azad Dedeoğlu. Ahıska bölgesinde Kıpçakların tarihi (XI-XVI. yüzyıllar arası). Doktora tezi (2018)
T.C. Genelkurmay Başkanlığı. Fotoğraflarla Atatürk (2015)
Falih Rıfkı Atay. Atatürk'ün bana anlattıkları: Mustafa Kemal'in ağzından Vahdettin (2006)
Бакиханов А.-К.-А. Гюлистан-Ирам (1926)
J. M. Roberts. The new Penguin history of the world (2007)
J. M. Roberts. The Penguin history of Europe (1997)
J. M. Roberts. Avrupa tarihi (2015)
Bizans kısa kronikleri (Chronica byzantina breviora): Osmanlı tarihinin Bizanslı tanıkları (2013)
Hans Wilhelm Haussig. Theophylakts Exkurs über die skythischen Völker (1954)
Hans Wilhelm Haussig. Die Quellen über die zentralasiatische Herkunft der europäischen Awaren (1956)
Fahrettin Kırzıoğlu. Kars-Arpaçayı boyları eski merkezi Anı şehri tarihi, 1018-1236 (1982)
Gusan Askerov. Borçalı bölgesi (VII-XX. yüzyıllar). Yüksek lisans tezi (2020)