Kollektiv. Azərbaycan xalqına qarşı 1918-ci il soyqırımları (2016)

Kollektiv. Azərbaycan xalqına qarşı 1918-ci il soyqırımları (2016)
Title:Azərbaycan xalqına qarşı 1918-ci il soyqırımları
Author:Müəlliflər: Güntəkin Cəmil qızı Nəcəfli (Quliyeva), Nazim Nazim Yusif oğlu Mustafa (Mustafayev), Vaqif Şirin oğlu Abışov, Natiq Nazim oğlu Məmmədzadə, Kamran Novruz oğlu İsmayılov, İlqar Vahid oğlu Niftəliyev, Nigar Rövşən qızı Gözəlova, Cəbi Əmirvar oğlu Bəhramov, Qasım Əhəd oğlu Hacıyev; Layihə müəllifləri: Yaqub Mikayıl oğlu Mahmudov, Xanlar Rüstəm oğlu Vəliyev
Translator:
Editor:Elmi redaktor və ön sözün müəllifi: Yaqub Mikayıl oğlu Mahmudov
Language:Azerbaijani Turkic
Series:
Place:Bakı
Publisher:Azərbaycan Tarixçiləri İctimai Birliyi
Year:2016
Pages:408
ISBN:9789952802436
File:PDF, 50.2 MB
Download:Click here
Kollektiv. Azərbaycan xalqına qarşı 1918-ci il soyqırımları. Elmi redaktor və ön sözün müəllifi: Y. M. Mahmudov. Bakı: Azərbaycan Tarixçiləri İctimai Birliyi, 2016, 408 s. ISBN 9789952802436

Related posts:

Qəffarzadə Ş. M. Müasir Güney Azərbaycanda ailə münasibətləri (Urmiya şəhərinin materialları əsasınd...
Aziz Bin Ardashir Astarabadi. Bazm va razm (1928)
Aziz b. Erdeşir-i Esterâbâdî. Bezm u rezm (1990)
Joseph Pitton de Tournefort. Relation d'un voyage du Levant fait par ordre du Roy. Tome second (1717...
Joseph Pitton de Tournefort. Relation d'un voyage du Levant fait par ordre du Roy. Tome premier (171...
Joseph de Tournefort. Tournefort seyahatnamesi (2013)
Ahmet Ender Gökdemir. Cenûb-i Garbî Kafkas Hükûmeti (1998)
Nihat Çetinkaya. Kızılbaş Türkler (2003)
ʻAbbāsqulī Āqā Bākīkhānūf. Ġu̇lu̇stani-Irăm (1970)
Бакиханов А. К. Гюлистан-и Ирам (1991)
Bakıxanov A. Gülüstani-İrəm [1951] (2010)
Qarayev E. T. Azərbaycanın İrəvan bölgəsinin tarixindən, XVII yüzilliyin sonu - XIX yüzilliyin ortal...
Özcan Çiftçi. Karapapak Türklerinin tarihi, gelenek ve görenekleri. Yüksek lisans tezi (2015)
Akram Nejabati. Osmanlı hakimiyetinde Hemedân (1724-1732). Doktora tezi (2014)
Hazel Işılgan. Sâsâniler döneminde Persarmenia. Yüksek lisans tezi (2021)
Cengiz Mürselov. İslâmî dönemde Şirvan tarihi (hicri ilk üç asır). Yüksek lisans tezi (2007)
Azad Dedeoğlu. Sürgün kıskacında Ahıska Türkleri (2022)
Qarayev E. T. İrəvan xanlığı, 1747-1828 (2010)
Azad Dedeoğlu. Ahıska bölgesinde Kıpçakların tarihi (XI-XVI. yüzyıllar arası). Doktora tezi (2018)
T.C. Genelkurmay Başkanlığı. Fotoğraflarla Atatürk (2015)
Falih Rıfkı Atay. Atatürk'ün bana anlattıkları: Mustafa Kemal'in ağzından Vahdettin (2006)
Бакиханов А.-К.-А. Гюлистан-Ирам (1926)
J. M. Roberts. The new Penguin history of the world (2007)
J. M. Roberts. The Penguin history of Europe (1997)
J. M. Roberts. Avrupa tarihi (2015)
Bizans kısa kronikleri (Chronica byzantina breviora): Osmanlı tarihinin Bizanslı tanıkları (2013)
Hans Wilhelm Haussig. Theophylakts Exkurs über die skythischen Völker (1954)
Hans Wilhelm Haussig. Die Quellen über die zentralasiatische Herkunft der europäischen Awaren (1956)
Fahrettin Kırzıoğlu. Kars-Arpaçayı boyları eski merkezi Anı şehri tarihi, 1018-1236 (1982)
Gusan Askerov. Borçalı bölgesi (VII-XX. yüzyıllar). Yüksek lisans tezi (2020)