Şevket Süreyya Aydemir. Suyu arayan adam (1971)

Şevket Süreyya Aydemir. Suyu arayan adam (1971)
Title:Suyu arayan adam. 4. Baskı
Author:Şevket Süreyya Aydemir
Translator:
Editor:
Language:Turkish
Series:
Place:İstanbul
Publisher:Remzi Kitabevi
Year:1971
Pages:527
ISBN:
File:PDF, 3.7 MB
Download:Click here

Suyu arayan adam, Şevket Süreyya Aydemir’in kendi yaşamını anlattığı 1959 yılında tamamladığı kitap.

Suyu Arayan Adam’da Aydemir, Tek Adam, İkinci Adam, Enver Paşa; Makedonyadan Ortaasya’ya ve Menderes’in Dramı adlı kitapların anlattığı yakın dönem Türkiye dizisinin kendi özyaşam öyküsünden yola çıkarak farklı bir bakış açısından anlattığı beş kitabından biri aynı zamanda otobiyografik-roman bir olarak değerlendirilebilir. Yazar birinci bölümde döneminde hakim olan Osmanlıcılık, Türkcülük-Turancılık gibi Osmanlı Devleti’nin son devrin de hakim ideolojilerine getirdiği eleştirilerle irdelemekle beraber kendisinin bu ideolojilerle olan ilişkisini dile getirmiştir. Ayrıca bu bölümde Rusya’daki Sovyet Devrimi’ne Azerbaycan’daki turancılık ve sosyalist hareketlere Asya’daki galiyevciliğe Sovyetler’deki Lenin ve Stalin dönemleri arasındaki farka değinilmekle birlikte Doğu Emekcileri Sosyal Bilimler Akademisin de okuyan Nâzım Hikmet ve Va-nu gibi tanınmış Türk sosyalistlerini, Doktor Nazım ve bazı İttihat ve Terakki üyelerinden de bahseden yazar Türkiye’ye dönmesiyle birlikte Aydınlık dergisi etrafında toparlanan sosyalist aydınlar arasına girişini Aydınlık dergisini Türkiye Komünist Partisi’ndeki görüş ayrılıklarına 1925 ve 1927 yıllarındaki komünist tutuklanmalarıyla beraber Afyon’da hapis yatmasına kadar uzanan birici bölümden sonra İnkılabın Emrinde adlı ikinci bölümde yazar, Kadro hareketine, Kemalist devrime, devrimin gerçekleştirilmesi için gerekli olan şartlara değinmiştir. Cumhuriyetin ilk yıllarında Atatürk’ün himayesinde yaptığı eğitim çalışmalarını anlatarak kitabı noktalamıştır.

Kitapta kendisini “suyu arayan adam” olarak nitelendiren Şevket Süreyya Aydemir, Turancılık hevesinden sıyrılıp, Komünizm gibi fikirleri de reddederek, Cumhuriyetçi ve Milliyetçi kimliğe bürünmesiyle suyu bulduğunu belirtip, doğru yola eriştiğini ima etmektedir.

Related posts:

RİDÂNİYE SAVAŞI
ORUÇ REİS
Hüseyin Ongan Arslan. Mîr Yahyâ Kazvînî’nin Lübbü’t-tevârîh’inde Erken İslam Tarihi (2021)
Mustafa Tanrıverdi. Çarlık Rusyası döneminde Tiflis vilayeti (1878-1914). Doktora tezi (2016)
Kübra Ceren Kurşun. Selimnâmeler ve Süleymannâmelerde Kudüs. Yüksek lisans tezi (2019)
Onullahi S. M. Erməni milllətçiləri və İran (2002)
Kâzım Mirşan. Etrüskler: tarihleri, yazıları ve dilleri (1998)
Rahmi Apak. Yetmişlik bir subayın hatıraları (1988)
Yaḥyā ibn ʻAbd al-Laṭīf al-Qazvīnī. Lubb al-tawārīkh (H. 1314)
Abdüllatif Kazvinî. Safevî tarihi (2011)
Altan Çetin. Yahya Kazvinî'nin Lubb et-Tevârih’inde Selçuklularla alâkalı bilgiler (2007)
Cihan Gençtürk. Lubb et-Tevârîh’te Harezmşâhlar’a dair bilgiler (2019)
Altan Çetin. Yahya Kazvinî'nin Lubb Et-Tevâri'hinde Akkoyunlularla alâkalı bilgiler (2007)
Ahmet Korkmaz, Kazım Paydaş. Yahya b. Abdullatif Kazvînî'nin Lübbü't-tevârîh adlı eserine göre Kara-...
Ашнин Ф. Д., Алпатов В. М., Насилов Д. М. Репрессированная тюркология (2002)
Richard Tapper. İran'ın sınır boylarında göçebeler: Şahsevenlerin toplumsal ve politik tarihi (2004)
Sinan Kuneralp. Son dönem Osmanlı erkân ve ricali (1839-1922): prosopografik rehber (1999)
İsmail Metin. Osmanlının kanlı tarihi (1996)
Çingizoğlu Ə. Sərab xanlığı (2013)
Yücel Öztürk. Osmanlı hakimiyetinde Kefe, 1475-1600 (2000)
Əliyeva N. A. Əs-Səmaninin "Kitab əl-Ənsab" əsəri Azərbaycanın mədəniyyət tarixinə dair mənbə kimi (...
Əliyeva N. A. İbn Makula (1030-1082) azərbaycanlı ziyalılar haqqında (2014)
Əliyeva N. A. Azərbaycan Yaqut əl-Həməvinin əsərlərində (1999)
Əliyeva N. A. "Mucəm əl-buldən" əsərində Azərbaycan və Qafqaz (2020)
Çingizoğlu Ə. Dəmirçihəsənli mahalı (2015)
Barış Aydın. Âdilşâhîler Hanlığı ve Yusuf Adil Han (1489-1689). Yüksek lisans tezi (2019)
Ahmet Annaberdiyev. İran Türkmenleri (1881-2001). Doktora tezi (2006)
Süleyman Göksu. Mehmed Hasîb Rûznâmesi: H. 1182 - 1195 / M. 1768 - 1781. Yüksek lisans tezi (1993)
İsmail Hakkı Işık. Sekeller (Etnik köken, tarih ve kültürleri). Yüksek lisans tezi (2019)
Ömer Faruk Öztürk. İbn Fadlân (er-Risâle), el-Gırnâtî (Tuhfetu'l Elbâb ve Nuhbetu'l A'câb), İbn Havk...