Armenian-Qypchaq Psalter written by deacon Lussig from Lviv, 1575/1580 (2001)

Armenian-Qypchaq Psalter written by deacon Lussig from Lviv, 1575/1580 (2001)
Title:Armenian-Qypchaq Psalter written by deacon Lussig from Lviv, 1575/1580=Армянско-кыпчакская Псалтырь: написал диакон Лусиг из Львова, 1575/1580
Author:
Translator:
Editor:Edited by Alexander Garkavets and Eduard Khurshudian=Подготовили Подготовили Александр Николаевич Гаркавец, Эдуард Шагенович Хуршудян
Language:Qypchaq, English, Russian, Armenian
Series:
Place:Almaty=Алматы
Publisher:Center for Eurasian Studies “Desht-i Qypchaq”=Центр Евразийских исследований “Дешт-и-Кыпчак”
Year:2001
Pages:XLVI, 610
ISBN:9965000220
File:PDF, 4.96 MB
Download:Click here

Related posts:

Ordubadi M. S. Dumanlı Təbriz (roman). 1-ci kitab (2012)
Mämmetjumaýew A., Täjimow A., Geldimämmedowa Ş., Annanyýazowa G. Gadym Türkmen Edebiýaty II: orta as...
Täjimow A., Mämmetjumaýew A. Gadym Türkmen Edebiýaty I: iň gadymy döwürlerden X asyra çenli (2010)
Akatow Baýram. Gadymy türkmen edebiýaty. Orta asyrlar, X-XVII (2010)
Oliver Sacks. Karısını şapka sanan adam (2001)
James Grippando. Tuzak (2016)
Arthur Hailey. Tefeciler (1975)
Umberto Eco. Efsanevi yerlerin tarihi (2015)
Howard Pyle. Robin Hood (2005)
Hacıyeva A. A. XIX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı tarixinin öyrənilməsində təzkirələrin rolu (2008)
Kollektiv. Əlişir Nəvai Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığında: məqalələr toplusu (2009)
"Koroğlu" dastanı: Əli Kamali arxivindəki variantlar (2009)
Xəlilli X. D. Dədə Qorqud oğuznamələrinin yaranma tarixi və digər oğuznamələrlə paralellərin dövrü v...
Koroğlu dastanı (1994)
Mahmûd-ı Şebüsterî. Gülşen-i râz (2011)
Köprülüzadə M. F. Azəri ədəbiyyatına aid tədqiqlər (1996)
Fuad Köprülü. Türk edebiyatında ilk mutasavvıflar (1976)
Jack London. Âdem'den önce (2019)
Platon. Mektuplar (2015)
Müstakimzâde Süleyman Sadeddin. Şerh-i Dîvân-ı Alî (1839)
Cahanşah Həqiqi. Şeirlər (2006)
Xəlil Rza. Seçilmiş əsərləri. İki cilddə. II cild (2005)
Xəlil Rza. Seçilmiş əsərləri. İki cilddə. I cild (2005)
Falih Rıfkı Atay. Zeytindağı (2008)
Lope de Veqa. Seçilmiş əsərləri (2007)
ديوان ابن سناء الملك ( ١٣٨٧–١٣٨٨)
Gəncəyi T. Z. Şah İsmayıl Xətai divanının elmi–tənqidi mətni (2013)
Төре бітігі: Армяно–кыпчакский судебник, 1519–1594 (2003)
Гаркавец А. Н. Конвергенция армяно–кыпчакского языка к славянским в XVI–XVII вв. (1979)
Гаркавец А. Н. Кыпчакские языки: куманский и армяно–кыпчакский (1987)