Fuad Köprülü. Türk edebiyatında ilk mutasavvıflar (1976)

Fuad Köprülü. Türk edebiyatında ilk mutasavvıflar (1976)
Title:Türk edebiyatında ilk mutasavvıflar. 3. Basım
Author:Fuad Köprülü
Translator:
Editor:Gerekli sâdeleştirmeler ve bâzı notlarla ilâvelerle yayımlayan: Orhan F. Köprülü
Language:Turkish
Series:
Place:Ankara
Publisher:Diyanet İşleri Başkanlığı yayınları
Year:1976
Pages:XXXI, 415 [20]
ISBN:
File:PDF, 26.9 MB
Download:Click here
Not: eser 1918 yılında yazılmış olsa da ilk kez 1919 yılında basıldı (İstanbul: Matbaa-i Amire, Teşrinissani 1919)

Related posts:

Hacı İsmayıl bəy Qutqaşınlı. Əsərləri (2005)
Aziz Bin Ardashir Astarabadi. Bazm va razm (1928)
Carl Sagan. Mesaj (roman) (1987)
MEHMED FUAD KÖPRÜLÜ
Эрлих Г. В. Царь Борис, прозваньем Годунов (2006)
Lukyanova A. Sabir yaradıcılığının əsas nöqtələri (2002)
Ordubadi M. S. Dumanlı Təbriz (roman). 1-ci kitab (2012)
Mämmetjumaýew A., Täjimow A., Geldimämmedowa Ş., Annanyýazowa G. Gadym Türkmen Edebiýaty II: orta as...
Täjimow A., Mämmetjumaýew A. Gadym Türkmen Edebiýaty I: iň gadymy döwürlerden X asyra çenli (2010)
Akatow Baýram. Gadymy türkmen edebiýaty. Orta asyrlar, X-XVII (2010)
Oliver Sacks. Karısını şapka sanan adam (2001)
James Grippando. Tuzak (2016)
Arthur Hailey. Tefeciler (1975)
Umberto Eco. Efsanevi yerlerin tarihi (2015)
Howard Pyle. Robin Hood (2005)
Hacıyeva A. A. XIX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı tarixinin öyrənilməsində təzkirələrin rolu (2008)
Kollektiv. Əlişir Nəvai Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığında: məqalələr toplusu (2009)
"Koroğlu" dastanı: Əli Kamali arxivindəki variantlar (2009)
Xəlilli X. D. Dədə Qorqud oğuznamələrinin yaranma tarixi və digər oğuznamələrlə paralellərin dövrü v...
Koroğlu dastanı (1994)
Ömer Köprülü. Osmanlı devletinde Köprülüler (1943)
Mahmûd-ı Şebüsterî. Gülşen-i râz (2011)
Köprülüzadə M. F. Azəri ədəbiyyatına aid tədqiqlər (1996)
Orhan F. Köprülü. Fuad Köprülü (1987)
Fuad Köprülü. Osmanlı Devleti'nin kuruluşu (1991)
Wilhelm Barthold. İslâm medeniyeti tarihi (1984)
Fuad Köprülü. Bizans müesseselerininin Osmanlı müesseselerine tesiri (1981)
Armenian-Qypchaq Psalter written by deacon Lussig from Lviv, 1575/1580 (2001)
Jack London. Âdem'den önce (2019)
Platon. Mektuplar (2015)