Jaakko Hämeen-Anttila. Khwadāynāmag: the Middle Persian Book of kings (2018)

Jaakko Hämeen-Anttila. Khwadāynāmag: the Middle Persian Book of kings (2018)
Title:Khwadāynāmag: the Middle Persian Book of kings
Author:Jaakko Hämeen-Anttila
Translator:
Editor:
Language:English
Series:Studies in Persian cultural history, Vol. 14
Place:Boston and Leiden
Publisher:Brill
Year:[2018]
Pages:XII, 282
ISBN:9789004277649, 9789004365469
File:PDF, 2.25 MB
Download:Click here

Contents
Preface ix
1 The Khwadāynāmag and Its Context 1
1.1 Preliminary Issues 1
1.1.1 The Title Khwadāynāmag 1
1.1.2 What was the Khwadāynāmag? 2
1.1.3 The Khwadāynāmag and Persian National History:
Clarification of Terminology 5
1.2 Middle Persian Historical Material 9
1.2.1 Ayādgār ī Zarērān 10
1.2.2 Kārnāmag ī Ardashīr 11
1.2.3 Other Books Containing Historical Material 13
1.3 Early Sources in Other Languages 14
1.3.1 Agathias 14
1.3.2 Other Sources 21
1.4 Oral Tradition 23
2 Transmitting Materials over a Linguistic Border 26
2.1 The Translation Movement and Its Context 26
2.2 Translations of Middle Persian Texts 28
2.2.1 Works Related to Persian National History 30
2.2.2 Other Works 41
2.3 The Alexander Romance 45
2.4 Translation in the First Millennium 51
3 Arabic Translations of the Khwadāynāmag 59
3.1 The List of Ḥamza 59
3.2 Translators and Their Translations 67
3.2.1 Muḥammad ibn al-Jahm al-Barmakī 67
3.2.2 Taʾrīkh mulūk al-Furs, Taken from the Treasury of al-Ma⁠ʾmūn 68
3.2.3 Zādūye ibn Shāhūye al-Iṣbahānī 68
3.2.4 Bahrām ibn Mihrān ibn Miṭyār al-Iṣbahānī; Muḥammad ibn Bahrām ibn Miṭyār al-Iṣbahānī; Muḥammad ibn Miṭyār 69
3.2.5 Hishām ibn Qāsim al-Iṣbahānī 70
3.2.6 Bahrām ibn Mardānshāh 71
3.2.7 Isḥāq ibn Yazīd 72
3.2.8 Farrukhān and ʿUmar ibn al-Farrukhān 73
3.2.9 Bahrām al-Harawī al-Majūsī 74
3.2.10 Rāmīn 74
3.2.11 ʿUmar Kisrā and al-mōbad al-Mutawakkilī 74
3.3 Mūsā ibn ʿĪsā al-Kisrawī 76
3.4 Ibn al-Muqaffaʿ and Nihāyat al-arab 89
3.5 Sources and Nature of These Translations 99
3.6 Pre-Islamic Iran in Early Arabic and Persian Historical Texts 100
3.7 The Contents of Ibn al-Muqaffaʿ’s Translation 128
4 Classical Persian Shāhnāmes 131
4.1 The Other Shāhnāmes 132
4.1.1 Masʿūdī-ye Marwazī 133
4.1.2 Abū ʿAlī Muḥammad al-Balkhī 134
4.1.3 Abū al-Muʾayyad al-Balkhī 137
4.1.4 Daqīqī 139
4.2 The Prose Shāhnāme 141
4.3 Balʿamī 147
4.4 Al-Thaʿālibī 148
4.5 Firdawsī 152
4.6 Firdawsī, al-Thaʿālibī, and Pahlavi Texts 158
4.7 Nāme Literature 167
5 Two Case Studies 174
5.1 Rustam in Arabic and Persian Literature 174
5.2 Armāyīl and Garmāyīl: The Formation of an Episode in Firdawsī’s Shāhnāme 199
6 Back to the Khwadāynāmag 213
6.1 One Khwadāynāmag. Or Many? 213
6.2 The Contents, Size, Sources, and Date of the Khwadāynāmag 223
7 Translations of the Key Texts Concerning the Khwadāynāmag 233
7.1 Agathias 233
7.2 al-Masʿūdī 234
7.3 Ḥamza al-Iṣfahānī 236
7.4 The Prose Shāhnāme/Preface 239
7.5 Ibn al-Nadīm 243
7.6 Balʿamī 244
7.7 Firdawsī 244
7.8 al-Bīrūnī 247
7.9 The Mujmal 247
Bibliography 249
Indices 271

Related posts:

İsgəndərov A. C. 1918-ci il mart qırğınının tarixşünaslığı (1997)
Kərimova S. M. Çarizmin Azərbaycanın işğalında və müstəmləkəçilik siyasətində erməni siyasətbazların...
Bayramlı C., Zifəroğlu V. Azərbaycan hökmdarları: Səfəvilər (2015)
Arazoğlu. Müxtəsər Azərbaycan tarixi (2002)
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti: Böyük Britaniyanın arxiv sənədləri (2008)
Cahangir Hüseyn Əfşar. Azərbaycan Nadir şah dövləti (2014)
Kollektiv. Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri tarixi (2013)
Ağamalı F. R. XVIII əsrin II yarısı XIX əsrin əvvələrində Quzey Azərbaycan xanlıqlarında sosial-iqti...
Rəhmanzadə Ş. F. Azərbaycan-Gürcüstan münasibətlərində ərazi məsələləri (2008)
Əliyev M. M. Azərbaycan tatları (2006)
Məmmədov İ. M. Azərbaycana qarşı Sumqayıt təxribatı - "Qriqoryanın işi" (2013)
Charles Barbier de Meynard. Dictionnaire géographique, historique et littéraire de la Perse et des c...
1926-cı il I Bakı Türkoloji qurultayı: stenoqram materialları, biblioqrafiya və foto-sənədlər (2006)
Ağamalı Y. F. Qarabağ xanlığının qonşu xanlıqlar və dövlətlərlə münasibətləri (1998)
Quliyev V. M. Ağaoğlular (1997)
Ümit Erkan. 16. yüzyılda Osmanlı'da Kızılbaş ayaklanmaları (2014)
Yusuf Akçura. Üç tarz-ı siyaset (1995)
Kolektif. Oğuzlar: dilleri, tarihleri ve kültürleri (2015)
François Georgeon. Türk milliyetçiliğinin kökenleri: Yusuf Akçura, 1876-1935 (1996)
Seyfettin Çetin. Yâkût el-Hâmevî'nin Mu'cemü'l-büldan adlı eserinde Kürtler (2013)