Jean-Paul Roux. Aksak Timur: İslamın kutsal savaşçısı (1994)

Jean-Paul Roux. Aksak Timur: İslamın kutsal savaşçısı (1994)
Title:Aksak Timur: İslamın kutsal savaşçısı
Author:Jean-Paul Roux
Translator:Ali Rıza Yalt
Editor:
Language:Turkish
Series:
Place:İstanbul
Publisher:Milliyet yayınları
Year:1994
Pages:351
ISBN:9755061525
File:PDF, 4.05 MB
Download:Click here
Timur, Türk tarihinde Cengiz Han gibi, derin izler bırakan Türkleşmiş bir Moğol hükümdarıdır. Semerkant’ta, 1370 -1404 yuları arası, tam otuz beş yd saltanat sürmüştür. Bıkıp usanmadan, zaferlerle sonuçlanan askeri seferler düzenlemiş, Delhi’den Ege Denizi’ne, Şam’dan Çin Türkistanı’na kadar ordusunun başında savaşmıştır.
Her zaman İslam’ın kutsal savaşını sürdürdüğünü savunmuş, ama eşi az görülür bir çelişki sergileyerek, en büyük İslam devletlerini ya yıkmış, ya da zayıfamalarına neden olmuştur.
Karşımızda anlaşdması güç bir Timur, dahası yankdar uyandıran başardarından ve de kişiliğinin karmaşıklığından kaynaklanan gerçek bir efsane vardır. Orta Asya’nın putperest gelenekleri içine işlemiş olan Timur, yaşamı boyunca coşkulu bir Müslümanlık taslamıştır.

Timur topaldı, kolu ve eli sakattı. Ama eşi benzeri olmayan bir bedensel dayanıklılığa ve enerjiye sahipti. Huzurunda savaşın dehşetinden söz edilmesine dayanamazdı, ancak çoğu kez açıktan açığa abartdarak anlatdan cinayet öykülerinin kulaktan kulağa yayılmasına izin verir, gittiği her yerde de uçurulan kellelerden minareler yaptırırdı. Bir yandan bin yıllık kentleri yıkar, öte yandan başkentte en görkemli anıtları yaptırırdı. Timur, İslam uygarlığının en değerli ve yararlı parçası saydacak olan Timur Rönesansının da temellerini atmıştır.

Onun dönemi, tıpkı kendisi gibi, iki farklı kültürün, Samanlık ve göçebelikten oluşan Orta Asya kültürü ile İslam ve yerleşik İran kültürünün kavşağında yer aur. At üzerinde sürdürdüğü inanılmaz akınlarla bütün Avrasya’ya ok ve yaylarıyla silahlanmış atlıların kendi yasalarını zorla kabul ettirdikleri dönemi sona erdirmiştir. (Arka kapaktan)

Related posts:

ORUÇ REİS
Fatih Çiftçi. Hamdullah Müstevfi'nin Nüzhetû'l-Kulûb adlı Farsça eserine göre Moğollar Devrinde Azer...
Esra Akbaba. Ahıska'dan Anadolu'ya göçler (1828-1921). Yüksek lisans tezi (2018)
Ya'kubi. Ülkeler kitabı (2002)
Mustafa Dehqan, Vural Genç. Kurdish Emirs in the 16th-Century Ruus Registers (2019)
Ali Karamustafa. Who were the Türkmen of Ottoman and Safavid lands? An overlooked early modern ident...
Мухаммад-Казим. Поход Надир-шаха в Индию: извлечение из Та’рих-и ‛аламара-йи надири (1961)
Первая Всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г. Том LXIX: Тифлисская губерния (1905)
Первая Всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г. Том LXI: Бакинская губерния (1905)
Azeri gezgin Zeynelabidin Şirvani seyahatnamelerinden seçmeler (2010)
Eralp Erdoğan. Safevi Devleti'nin askeri teşkilatı. Doktora tezi (2015)
Sertaç Sarıçiçek. Safeviler döneminde İran'da Avşarlar. Yüksek lisans tezi (2016)
Аралов С. И. Воспоминания советского дипломата, 1922-1923 (1960)
S. İ. Aralov. Bir Sovyet diplomatının Türkiye anıları, 1922-1923 (2010)
Furūd Khusravī Chiyānah. Tārīkh-i īl-i Qarāpāpāq (H. 1389)
Ekrem Memiş. Troya ve Troyalılar: Troyalılar Türk müdür ? (2005)
Сыздықова Р., Қойгелдиев М. Қадырғали би Қосымұлы және оның жылнамалар жинағы (1991)
Сыздыкова Р. Г. Язык "Жами´ат-тауарих" Жалаири (1989)
Букшпан А. С. К истории древних тюркских государственных образований (1928)
Kara Çelebizâde Abdülaziz Efendi. Ravzatü'l-ebrâr el-mübeyyen bi hakāiki'l-ahbâr (H. 1248)
Karaçelebizâde Abdülaziz. Süleymannâme (H. 1248)
Ahmet Keven. Yavuz Sultan Selim dönemi: Anadolu'da Kızılbaşlık ve Kızılbaşlar. Yüksek lisans tezi (2...
Kara Çelebi-Zâde Abdülaziz Efendi. Ravzatü'l-Ebrar Zeyli: tahlil ve metin 1732 (2003)
Nurdan Çimen. Abdülaziz Karaçelebi-zâde'nin Tarih-i Ravzatü'l-Ebrar'ı, metin-tahlili. Yüksek lisans ...
İbrahim Özgül. Kara Çelebi-Zâde Abdülaziz Efendi'nin Ravzatü'l-Ebrâr adlı eseri (1299-1648) tahlil v...
Ömer Kucak. Zafernâme (Tarihçe-i Feth-i Revan ve Bağdad). Yüksek lisans tezi (2007)
Turgay Koçak. Osmanlı-Safevi mücadelesinde askeri harekat alanı ve muharebeler: 1578-1590. Yüksek li...
Pınar Koçyiğit. Resimli bir Osmanlı gazânâmesi: Gelibolulu Mustafa Ali (1541-1600) ve Nusretnâme'si ...
Yalçın Büyükyıldırım. Çaldıran Savaşı ve Anadolu Alevileri üzerindeki etkileri. Yüksek lisans tezi (...
Çetin Sungur. Rahimizade İbrahim Harimi Çavuş'un "Zafername-i Sultan Murad Han" adlı eserinin transk...