Kollektiv. Elektron biznes (2016)

Kollektiv. Elektron biznes (2016)
Title:Elektron biznes
Author:Mətləb Nuruş oğlu Əlizadə, Həmid İnsaf oğlu Həmidov, Azər Hüseyn oğlu Ağarzayev
Translator:
Editor:Rəsul Ənvər oğlu Balayev
Language:Azerbaijani Turkic
Series:
Place:Bakı
Publisher:“İqtisad Üniversiteti” nəşriyyatı
Year:2016
Pages:384
ISBN:
File:PDF, 53 MB
Download:Click here

Related posts:

Seher Seren Çavdar. Endüstri 4.0 ve işgücü piyasası'na yansımaları. Yüksek lisans tezi (2019)
Hüseyin Can Barutcu. Endüstri 4.0 uygulamalarının üretim süreçlerine etkileri: Bosch Sanayi ve Ticar...
Emre Berksun. Sanayide endüstri 4.0 süreçleri: Çorum sanayisinde bir uygulama. Yüksek lisans tezi (2...
Derya Yapar Kabaca. Endüstri 4.0 devrimi ve uygulamaları ile etkilerinin incelenmesi. Yüksek lisans ...
Selin Bolat. Dördüncü sanayi devriminin lojistik sektörüne etkileri. Yüksek lisans tezi (2019)
Azadi B. M. İran islam Respublikasında yoxsulluq problemi və onun həlli yolları (Ərdəbil əyalətinin ...
Klaus Schwab. Dördüncü sanayi devrimi (2016)
Klaus Şvab. Dördüncü sənaye inqilabı (2020)
Jack Goody. Kapitalizm ve modernlik (2008)
Mämmetjumaýew A., Täjimow A., Geldimämmedowa Ş., Annanyýazowa G. Gadym Türkmen Edebiýaty II: orta as...
Täjimow A., Mämmetjumaýew A. Gadym Türkmen Edebiýaty I: iň gadymy döwürlerden X asyra çenli (2010)
Akatow Baýram. Gadymy türkmen edebiýaty. Orta asyrlar, X-XVII (2010)
Mark Skousen. Modern iktisadın inşası (2003)
Thomas L. Friedman. Dünya düzdür: 21. Yüzyılın kısa tarihi (2006)
Parvus Efendi. Türkiye'nin malî tutsaklığı (1977)
Charles P. Kindleberger. Cinnet, panik ve çöküş: mali krizler tarihi (2008)
John Perkins. Bir ekonomik tetikçinin itirafları (2017)
Nevin Aydın. Endüstri 4.0 : dördüncü sanayi devrimi (2018)
Eamonn Butler. Klasik liberalizm (2018)
Kollektiv. Turizmin marketinqi və menecmenti (2020)
Rəhimov S. H. Turizm-ekskursiya işinin təşkili (2004)
Bilalov B. Ə. Turizm fəaliyyətinin tənzimlənməsi (2006)
Paşayev A. M. Azərbaycan antroponimikası (2015)
Hacıyeva A. A. XIX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı tarixinin öyrənilməsində təzkirələrin rolu (2008)
Paşayev N. Ə. Böyük Britaniyanın coğrafiyası (2009)
Paşayev N. Ə., Ağakişiyeva G. R. Almaniyanın coğrafiyası (2013)
Ağamalı F. R. XVIII əsrin II yarısı XIX əsrin əvvələrində Quzey Azərbaycan xanlıqlarında sosial-iqti...
Məmmədli P. H. Cənubi Azərbaycan mətbuatı tarixi (2009)
Əfəndiyev V. Ə., Nağıyev S. Q. Əhali coğrafiyası (2006)
Məmmədli M. Ə. Azərbaycan dilinin Təbriz dialekti (2008)