Köprülüzadə M. F. Azəri ədəbiyyatına aid tədqiqlər (1996)

Köprülüzadə M. F. Azəri ədəbiyyatına aid tədqiqlər (1996)
Title:Azəri ədəbiyyatına aid tədqiqlər
Author:Məhəmməd Fuad Köprülüzadə
Translator:Transliterasiya edəni, ön sözün və lüğətin müəllifi: Vəcihə Feyzullazdə
Editor:Teymur Kərimli
Language:Azerbaijani Turkic
Series:
Place:Bakı
Publisher:“Sabah” nəşriyyatı
Year:1996
Pages:58
ISBN:586106024X
File:PDF, 75.7 MB
Download:Click here
Annotasiya: Oxuculara ərəb əlifbasından kirilə çevrilərək təqdim olunan “Azəri ədəbiyyatına aid tədqiqlər” kitabcasına müəllifin klassik Azərbaycan ədəbiyyatına dair araşdırmalarının mühüm bir qismi daxil edilmişdir. Kitabca ilkin nəşrdə (Bakı-1926) olduğu kimi, əsasən müəllifin üslubuna toxunulmadan təqdim olunur.

Related posts:

Hacı İsmayıl bəy Qutqaşınlı. Əsərləri (2005)
Aziz Bin Ardashir Astarabadi. Bazm va razm (1928)
Carl Sagan. Mesaj (roman) (1987)
MEHMED FUAD KÖPRÜLÜ
Эрлих Г. В. Царь Борис, прозваньем Годунов (2006)
Lukyanova A. Sabir yaradıcılığının əsas nöqtələri (2002)
Ordubadi M. S. Dumanlı Təbriz (roman). 1-ci kitab (2012)
Mämmetjumaýew A., Täjimow A., Geldimämmedowa Ş., Annanyýazowa G. Gadym Türkmen Edebiýaty II: orta as...
Täjimow A., Mämmetjumaýew A. Gadym Türkmen Edebiýaty I: iň gadymy döwürlerden X asyra çenli (2010)
Akatow Baýram. Gadymy türkmen edebiýaty. Orta asyrlar, X-XVII (2010)
Oliver Sacks. Karısını şapka sanan adam (2001)
James Grippando. Tuzak (2016)
Arthur Hailey. Tefeciler (1975)
Umberto Eco. Efsanevi yerlerin tarihi (2015)
Howard Pyle. Robin Hood (2005)
Hacıyeva A. A. XIX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı tarixinin öyrənilməsində təzkirələrin rolu (2008)
Kollektiv. Əlişir Nəvai Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığında: məqalələr toplusu (2009)
"Koroğlu" dastanı: Əli Kamali arxivindəki variantlar (2009)
Xəlilli X. D. Dədə Qorqud oğuznamələrinin yaranma tarixi və digər oğuznamələrlə paralellərin dövrü v...
Koroğlu dastanı (1994)
Ömer Köprülü. Osmanlı devletinde Köprülüler (1943)
Mahmûd-ı Şebüsterî. Gülşen-i râz (2011)
Orhan F. Köprülü. Fuad Köprülü (1987)
Fuad Köprülü. Osmanlı Devleti'nin kuruluşu (1991)
Wilhelm Barthold. İslâm medeniyeti tarihi (1984)
Fuad Köprülü. Bizans müesseselerininin Osmanlı müesseselerine tesiri (1981)
Fuad Köprülü. Türk edebiyatında ilk mutasavvıflar (1976)
Armenian-Qypchaq Psalter written by deacon Lussig from Lviv, 1575/1580 (2001)
Jack London. Âdem'den önce (2019)
Platon. Mektuplar (2015)