Mahmûd-ı Şebüsterî. Gülşen-i râz (2011)

Mahmûd-ı Şebüsterî. Gülşen-i râz (2011)
Title:Gülşen-i râz (metni ve şerhi)
Author:Mahmûd-ı Şebüsterî
Translator:Farsça aslından çeviren ve şerh eden: Abdülbâki Gölpınarlı
Editor:
Language:Turkish
Series:Hasan Âli Yücel Klasikler dizisi: CXLVII
Place:İstanbul
Publisher:Türkiye İş Bankası Kültür yayınları
Year:2011
Pages:XXII, 208
ISBN:9786053601067, 9786053601050
File:PDF, 5.61 MB
Download:Click here
Mahmûd-ı Şebüsterî. Gülşen-i râz (metni ve şerhi). Farsça aslından çeviren ve şerh eden: Abdülbâki Gölpınarlı. Hasan Âli Yücel Klasikler dizisi: CXLVII. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür yayınları, 2011, XXII+208 s. ISBN 9786053601067, ISBN 9786053601050

Mahmûd-ı Şebüsterî yahut sadece Şebüsterî diye tanınan Sadeddin Mahmûd b. Emîneddin Abdülkerim b. Yahya, Tebriz’e sekiz fersahlık bir mesafede bulunan Şebüster’de doğmuş, 718,19,20 yahut 25 Hicrî’de (1318-1325), otuz üç yaşında aynı şehirde vefat etmiştir. Son tarih ölüm yılı olarak kabul edilirse 692’de (1292-1293) doğmuş olması icap eder.

“Gülşen-i Râz”ı Emîr Huseynî’nin (16 Şevval 718 H.-1318), 717 Hicrî’de (1317) kendisine gönderdiği manzum sorulara cevap olarak yazdığını bildiğimize göre Tasavvuf edebiyatında değerli bir mevkii olan bu eseri vefatından bir yahut son tarihe göre sekşz yıl önce, otuz iki yahut yirmi beş yaşında yazmıştır…

Related posts:

Hacı İsmayıl bəy Qutqaşınlı. Əsərləri (2005)
Carl Sagan. Mesaj (roman) (1987)
Эрлих Г. В. Царь Борис, прозваньем Годунов (2006)
Lukyanova A. Sabir yaradıcılığının əsas nöqtələri (2002)
Ordubadi M. S. Dumanlı Təbriz (roman). 1-ci kitab (2012)
Mämmetjumaýew A., Täjimow A., Geldimämmedowa Ş., Annanyýazowa G. Gadym Türkmen Edebiýaty II: orta as...
Täjimow A., Mämmetjumaýew A. Gadym Türkmen Edebiýaty I: iň gadymy döwürlerden X asyra çenli (2010)
Akatow Baýram. Gadymy türkmen edebiýaty. Orta asyrlar, X-XVII (2010)
Oliver Sacks. Karısını şapka sanan adam (2001)
James Grippando. Tuzak (2016)
Arthur Hailey. Tefeciler (1975)
Umberto Eco. Efsanevi yerlerin tarihi (2015)
Howard Pyle. Robin Hood (2005)
Hacıyeva A. A. XIX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı tarixinin öyrənilməsində təzkirələrin rolu (2008)
Kollektiv. Əlişir Nəvai Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığında: məqalələr toplusu (2009)
"Koroğlu" dastanı: Əli Kamali arxivindəki variantlar (2009)
Xəlilli X. D. Dədə Qorqud oğuznamələrinin yaranma tarixi və digər oğuznamələrlə paralellərin dövrü v...
Koroğlu dastanı (1994)
Köprülüzadə M. F. Azəri ədəbiyyatına aid tədqiqlər (1996)
Fuad Köprülü. Türk edebiyatında ilk mutasavvıflar (1976)
Armenian-Qypchaq Psalter written by deacon Lussig from Lviv, 1575/1580 (2001)
Jack London. Âdem'den önce (2019)
Platon. Mektuplar (2015)
Müstakimzâde Süleyman Sadeddin. Şerh-i Dîvân-ı Alî (1839)
Cahanşah Həqiqi. Şeirlər (2006)
Xəlil Rza. Seçilmiş əsərləri. İki cilddə. II cild (2005)
Xəlil Rza. Seçilmiş əsərləri. İki cilddə. I cild (2005)
Falih Rıfkı Atay. Zeytindağı (2008)
Lope de Veqa. Seçilmiş əsərləri (2007)
ديوان ابن سناء الملك ( ١٣٨٧–١٣٨٨)