Rəhmətulla xan Mütəmədülvüzara. Urmu dünyanı yandıran müharibədə (2017)

Rəhmətulla xan Mütəmədülvüzara. Urmu dünyanı yandıran müharibədə (2017)
Title:Urmu dünyanı yandıran müharibədə
Author:Rəhmətulla xan Mütəmədülvüzara
Translator:Şəmsi Pənahoğlu
Editor:Nəsib Nəsibli; Kitabın ideya və maliyyəsi: Əhməd Obalı
Language:Azerbaijani Turkic
Series:
Place:Bakı
Publisher:“Nurlar” NPM
Year:2017
Pages:384
ISBN:9789952507188
File:PDF, 376 MB
Download:Click here

Annotasiya: I Dünya müharibəsi ərzində və ondan bir neçə il sonra İranın geniş əraziləri xarici hərbçilərin özbaşınalıq səhnəsi olduğuna görə məhəlli üsyanlar baş verirdi. Ancaq bu dövrdə Urmuda baş vermiş fəlakətlərin şiddəti və bəlaların inanılmazlığı baxımından onları ölkənin başqa bölgələrində baş verənlərlə müqayisə etmək mümkün deyildir. Həmin dövrdə İran Xarici İşlər Nazirliyinin Urmu İdarəsinin rəisi olmuş və bu hadisələri öz gözləri ilə görmüş Rəhmətulla xan Mütəmədülvüzaranın xatirələri buna canlı şahiddir.

Related posts:

Qarayev E. T. Azərbaycanın İrəvan bölgəsinin tarixindən, XVII yüzilliyin sonu - XIX yüzilliyin ortal...
Özcan Çiftçi. Karapapak Türklerinin tarihi, gelenek ve görenekleri. Yüksek lisans tezi (2015)
Akram Nejabati. Osmanlı hakimiyetinde Hemedân (1724-1732). Doktora tezi (2014)
Hazel Işılgan. Sâsâniler döneminde Persarmenia. Yüksek lisans tezi (2021)
Cengiz Mürselov. İslâmî dönemde Şirvan tarihi (hicri ilk üç asır). Yüksek lisans tezi (2007)
Azad Dedeoğlu. Sürgün kıskacında Ahıska Türkleri (2022)
Qarayev E. T. İrəvan xanlığı, 1747-1828 (2010)
Azad Dedeoğlu. Ahıska bölgesinde Kıpçakların tarihi (XI-XVI. yüzyıllar arası). Doktora tezi (2018)
T.C. Genelkurmay Başkanlığı. Fotoğraflarla Atatürk (2015)
Falih Rıfkı Atay. Atatürk'ün bana anlattıkları: Mustafa Kemal'in ağzından Vahdettin (2006)
Бакиханов А.-К.-А. Гюлистан-Ирам (1926)
J. M. Roberts. The new Penguin history of the world (2007)
J. M. Roberts. The Penguin history of Europe (1997)
J. M. Roberts. Avrupa tarihi (2015)
Bizans kısa kronikleri (Chronica byzantina breviora): Osmanlı tarihinin Bizanslı tanıkları (2013)
Hans Wilhelm Haussig. Theophylakts Exkurs über die skythischen Völker (1954)
Hans Wilhelm Haussig. Die Quellen über die zentralasiatische Herkunft der europäischen Awaren (1956)
Fahrettin Kırzıoğlu. Kars-Arpaçayı boyları eski merkezi Anı şehri tarihi, 1018-1236 (1982)
Said Ethem. The Turks of Borçalı in Georgia: Ethnic identity in borderland. Thesis (2010)
Gusan Askerov. Borçalı bölgesi (VII-XX. yüzyıllar). Yüksek lisans tezi (2020)
Mehmet Hüseyin Uray. Borçalı ve Kazak'ın sosyo-ekonomik yapısı (1728 tarihli Tiflis mufassal defteri...
Sabina Asanova. Azerbaycan'dan Orta Asya'ya sürülen Azeri Türkleri (1937-1938). Yüksek lisans tezi (...
Zəngəzur qəzasının kameral təsviri. 1874-cü il (2021)
Тупцокова Л. К., Хапизов Ш. М. Сведения о дагестанцах в исторической хронике Папуны Орбелиани «Вести...
Ali Kafkasyalı. Karapapak Türkleri (2013)
Hacıyev F. V. Qarapapaqlar və onların XIX əsr hərb tarixi (2005)
Rahmi Apak. İstiklâl Savaşında Garp Cephesi nasıl kuruldu (1990)
Münşe'ât-ı 'Atîk
Дарабади П. Г. Военно-политическая история Азербайджана, 1917-1920 годы (2013)
Mehman Ağayev. Milli mücadele yıllarında Türkiye ve Azerbaycan ilişkileri. Doktora tezi (2006)