Şah İsmayıl Səfəvi: tarixi-diplomatik sənədlər toplusu (2014)

Şah İsmayıl Səfəvi: tarixi-diplomatik sənədlər toplusu (2014)
Title:Şah İsmayıl Səfəvi: tarixi-diplomatik sənədlər toplusu
Author:
Translator:Fars və ərəb dillərindən tərcümə: Şahin Xanoğlan oğlu Yəhyayev, Elmin Əliyev
Editor:Elmi redaktor: Ramiz Ənvər oğlu Mehdiyev; Şərhlər və qeydlər: Elmin Əliyev, Taleh Hacıyev, Eldar Əmirov, Salman Süleymanov; Tarixi arayış: Eldar Əmirov
Language:Azerbaijani Turkic, Persian (Farsi), Arabic, Ottoman Turkish
Series:
Place:Bakı
Publisher:“Şərq-Qərb” Nəşriyyat Evi
Year:2014
Pages:400
ISBN:9789952489613
File:PDF, 198 MB
Download:Click here

Şah İsmayıl Səfəvi: tarixi-diplomatik sənədlər toplusu. Fars və ərəb dillərindən tərcümə: Ş. Yəhyayev, E. Əliyev; Şərhlər və qeydlər: E. Əliyev, T. Hacıyev, E. Əmirov, S. Süleymanov; Tarixi arayış: E. Əmirov; Elmi redaktor: R. Mehdiyev. Bakı: “Şərq-Qərb” Nəşriyyat Evi, 2014, 400 s. ISBN 9789952489613

Annotasiya: İranın, Türkiyənin müxtəlif kifabxanalarından, həmçinin əlyazmaları fondlarından toplanmış materiallar — diplomatik məktublar, fətva və fərmanlar Azərbaycan ictimaiyyətinə ana dilimizdə ilk dəfədir ki, təqdim olunur. Azərbaycan dilinə tərcümə edilmiş sənədlərin orjinalları fars, ərəb və Osmanlı-türk dillərindədir. Şah İsmayıl və ümumiyyətlə, Səfəvilər mövzusunda son dövrlərdə qələmə alınmış az sayda araşdırmalarda sözügedən sənədlərin bəzilərinə istinad olsa da, onların şərhləri ilə birgə tam mətnlərinin tərcüməsi ilk dəfədir ki, həyata keçirilir. Ümumilikdə nəşrdə 53 tarixi-diplomatik sənəd toplanmışdır ki, onların da 3-ü hökmdar fərmanı, 1-i fətva, 49-u isə müxtəlif məzmunlu məktublardır.

Related posts:

ORUÇ REİS
Fatih Çiftçi. Hamdullah Müstevfi'nin Nüzhetû'l-Kulûb adlı Farsça eserine göre Moğollar Devrinde Azer...
Esra Akbaba. Ahıska'dan Anadolu'ya göçler (1828-1921). Yüksek lisans tezi (2018)
Ya'kubi. Ülkeler kitabı (2002)
Mustafa Dehqan, Vural Genç. Kurdish Emirs in the 16th-Century Ruus Registers (2019)
Ali Karamustafa. Who were the Türkmen of Ottoman and Safavid lands? An overlooked early modern ident...
Мухаммад-Казим. Поход Надир-шаха в Индию: извлечение из Та’рих-и ‛аламара-йи надири (1961)
Первая Всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г. Том LXIX: Тифлисская губерния (1905)
Первая Всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г. Том LXI: Бакинская губерния (1905)
Azeri gezgin Zeynelabidin Şirvani seyahatnamelerinden seçmeler (2010)
Eralp Erdoğan. Safevi Devleti'nin askeri teşkilatı. Doktora tezi (2015)
Sertaç Sarıçiçek. Safeviler döneminde İran'da Avşarlar. Yüksek lisans tezi (2016)
Аралов С. И. Воспоминания советского дипломата, 1922-1923 (1960)
S. İ. Aralov. Bir Sovyet diplomatının Türkiye anıları, 1922-1923 (2010)
Furūd Khusravī Chiyānah. Tārīkh-i īl-i Qarāpāpāq (H. 1389)
Ekrem Memiş. Troya ve Troyalılar: Troyalılar Türk müdür ? (2005)
Сыздықова Р., Қойгелдиев М. Қадырғали би Қосымұлы және оның жылнамалар жинағы (1991)
Сыздыкова Р. Г. Язык "Жами´ат-тауарих" Жалаири (1989)
Букшпан А. С. К истории древних тюркских государственных образований (1928)
Kara Çelebizâde Abdülaziz Efendi. Ravzatü'l-ebrâr el-mübeyyen bi hakāiki'l-ahbâr (H. 1248)
Karaçelebizâde Abdülaziz. Süleymannâme (H. 1248)
Ahmet Keven. Yavuz Sultan Selim dönemi: Anadolu'da Kızılbaşlık ve Kızılbaşlar. Yüksek lisans tezi (2...
Kara Çelebi-Zâde Abdülaziz Efendi. Ravzatü'l-Ebrar Zeyli: tahlil ve metin 1732 (2003)
Nurdan Çimen. Abdülaziz Karaçelebi-zâde'nin Tarih-i Ravzatü'l-Ebrar'ı, metin-tahlili. Yüksek lisans ...
İbrahim Özgül. Kara Çelebi-Zâde Abdülaziz Efendi'nin Ravzatü'l-Ebrâr adlı eseri (1299-1648) tahlil v...
Ömer Kucak. Zafernâme (Tarihçe-i Feth-i Revan ve Bağdad). Yüksek lisans tezi (2007)
Turgay Koçak. Osmanlı-Safevi mücadelesinde askeri harekat alanı ve muharebeler: 1578-1590. Yüksek li...
Pınar Koçyiğit. Resimli bir Osmanlı gazânâmesi: Gelibolulu Mustafa Ali (1541-1600) ve Nusretnâme'si ...
Yalçın Büyükyıldırım. Çaldıran Savaşı ve Anadolu Alevileri üzerindeki etkileri. Yüksek lisans tezi (...
Çetin Sungur. Rahimizade İbrahim Harimi Çavuş'un "Zafername-i Sultan Murad Han" adlı eserinin transk...