Şah İsmayıl Səfəvi: tarixi-diplomatik sənədlər toplusu (2014)

Şah İsmayıl Səfəvi: tarixi-diplomatik sənədlər toplusu (2014)
Title:Şah İsmayıl Səfəvi: tarixi-diplomatik sənədlər toplusu
Author:
Translator:Fars və ərəb dillərindən tərcümə: Şahin Xanoğlan oğlu Yəhyayev, Elmin Əliyev
Editor:Elmi redaktor: Ramiz Ənvər oğlu Mehdiyev; Şərhlər və qeydlər: Elmin Əliyev, Taleh Hacıyev, Eldar Əmirov, Salman Süleymanov; Tarixi arayış: Eldar Əmirov
Language:Azerbaijani Turkic, Persian (Farsi), Arabic, Ottoman Turkish
Series:
Place:Bakı
Publisher:“Şərq-Qərb” Nəşriyyat Evi
Year:2014
Pages:400
ISBN:9789952489613
File:PDF, 198 MB
Download:Click here

Şah İsmayıl Səfəvi: tarixi-diplomatik sənədlər toplusu. Fars və ərəb dillərindən tərcümə: Ş. Yəhyayev, E. Əliyev; Şərhlər və qeydlər: E. Əliyev, T. Hacıyev, E. Əmirov, S. Süleymanov; Tarixi arayış: E. Əmirov; Elmi redaktor: R. Mehdiyev. Bakı: “Şərq-Qərb” Nəşriyyat Evi, 2014, 400 s. ISBN 9789952489613

Annotasiya: İranın, Türkiyənin müxtəlif kifabxanalarından, həmçinin əlyazmaları fondlarından toplanmış materiallar — diplomatik məktublar, fətva və fərmanlar Azərbaycan ictimaiyyətinə ana dilimizdə ilk dəfədir ki, təqdim olunur. Azərbaycan dilinə tərcümə edilmiş sənədlərin orjinalları fars, ərəb və Osmanlı-türk dillərindədir. Şah İsmayıl və ümumiyyətlə, Səfəvilər mövzusunda son dövrlərdə qələmə alınmış az sayda araşdırmalarda sözügedən sənədlərin bəzilərinə istinad olsa da, onların şərhləri ilə birgə tam mətnlərinin tərcüməsi ilk dəfədir ki, həyata keçirilir. Ümumilikdə nəşrdə 53 tarixi-diplomatik sənəd toplanmışdır ki, onların da 3-ü hökmdar fərmanı, 1-i fətva, 49-u isə müxtəlif məzmunlu məktublardır.

Related posts:

İsgəndərov A. C. 1918-ci il mart qırğınının tarixşünaslığı (1997)
Kərimova S. M. Çarizmin Azərbaycanın işğalında və müstəmləkəçilik siyasətində erməni siyasətbazların...
Bayramlı C., Zifəroğlu V. Azərbaycan hökmdarları: Səfəvilər (2015)
Arazoğlu. Müxtəsər Azərbaycan tarixi (2002)
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti: Böyük Britaniyanın arxiv sənədləri (2008)
Cahangir Hüseyn Əfşar. Azərbaycan Nadir şah dövləti (2014)
Kollektiv. Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri tarixi (2013)
Ağamalı F. R. XVIII əsrin II yarısı XIX əsrin əvvələrində Quzey Azərbaycan xanlıqlarında sosial-iqti...
Rəhmanzadə Ş. F. Azərbaycan-Gürcüstan münasibətlərində ərazi məsələləri (2008)
Əliyev M. M. Azərbaycan tatları (2006)
Məmmədov İ. M. Azərbaycana qarşı Sumqayıt təxribatı - "Qriqoryanın işi" (2013)
Charles Barbier de Meynard. Dictionnaire géographique, historique et littéraire de la Perse et des c...
1926-cı il I Bakı Türkoloji qurultayı: stenoqram materialları, biblioqrafiya və foto-sənədlər (2006)
Ağamalı Y. F. Qarabağ xanlığının qonşu xanlıqlar və dövlətlərlə münasibətləri (1998)
Quliyev V. M. Ağaoğlular (1997)
Ümit Erkan. 16. yüzyılda Osmanlı'da Kızılbaş ayaklanmaları (2014)
Yusuf Akçura. Üç tarz-ı siyaset (1995)
Kolektif. Oğuzlar: dilleri, tarihleri ve kültürleri (2015)
François Georgeon. Türk milliyetçiliğinin kökenleri: Yusuf Akçura, 1876-1935 (1996)
Seyfettin Çetin. Yâkût el-Hâmevî'nin Mu'cemü'l-büldan adlı eserinde Kürtler (2013)