Ağamalı Y. F. Qarabağ xanlığının qonşu xanlıqlar və dövlətlərlə münasibətləri (1998)

Ağamalı Y. F. Qarabağ xanlığının qonşu xanlıqlar və dövlətlərlə münasibətləri (1998)
Title:Qarabağ xanlığının qonşu xanlıqlar və dövlətlərlə münasibətləri
Author:Yalçın Fəzail oğlu Ağamalı
Translator:
Editor:Elmi redaktor: M. Ə. İsmayılov
Language:Azerbaijani Turkic
Series:
Place:Bakı
Publisher:“Azərbaycan Ensiklopediyası” NPB
Year:1998
Pages:144
ISBN:59860002262
File:PDF, 21.5 MB
Download:Click here
Annotasiya: Müəllif zəngin arxiv sənədləri, ayrı-ayrı qaynaqlar əsasında Qarabağ xanlığının XVIII əsrin ikinci yarısı, XIX əsrin əvvəllərində xarici ölkələrlə və qonşu xanlıqlarla əlaqələrini elmi şəkildə ümumiləşdirmiş, konkret və orijinal nəticələr çıxarmışdır. Kitabın dəyərini artıran ən mühüm cəhət problemə elmi yeni təfəkkür tərzindən yanaşmaq metodologiyasıdır.

Kitabda Qarabağ xanlığının yaranması, inzibati quruluşu, Rusiya, Türkiyə və Gürcüstanla münasibətləri, xanlığın Rusiya tərəfindən işğalı geniş elmi təhlilini tapmışdır.

Related posts:

Atlas historique, ou nouvelle introduction a l'histoire, à la chronologie & à la geographie ancienne...
Güntay Gəncalp Bayındır. Nadir Şah Avşar (2019)
Sultaniyeli Johannes. Timur’un sarayında: Fransa’ya gönderdiği elçinin kaleminden Emîr Timur’un haya...
Lourens Lokkart. Nadir şah: ilkin mənbələr əsasında tənqidi tədqiqat (2013)
Lourens Lokkart. Nadir şah: ilkin mənbələr əsasında tənqidi tədqiqat (2018)
Christopher Gratien. The Mountains are Ours: Ecology and Settlement in Late Ottoman and Early Republ...
Zeyneb Ertuğrul. Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi Revan Kitaplığı 1296 numaralı Kitâb-ı Gencîne-i F...
Zeynep Türk Sarıışık. II. Osman dönemine ait bir kaynak: Zafernâme. Yüksek lisans tezi (1998)
Çağlar Saygan. Kemâlpâşâzâde'nin Tevârîh-i Âl-i Osmân adlı eserinin VI. defterinin transkripsiyonu. ...
Hakan Yılmaz. İbn Kemâl (Kemâl Paşa-zâde): Tārīḫ-i İbn Kemāl, VI. Defter (inceleme-transkripsiyon-tı...
Abdullah Satun. Kemal Paşazâde, Tevârih-i Âl-i Osman, III. Defter (değerlendirme-metin). Yüksek lisa...
Cenk Şen. Stalin döneminde Türk-Sovyet ilişkileri (1923-1953). Yüksek lisans tezi (2006)
Ulviyye Aliyeva. Azerbaycan ve Atatürk. Yüksek lisans tezi (2015)
Mahir Aslan. Atatürk ve Azerbaycan politikası. Yüksek lisans tezi (2008)
Mehman Ağayev. Kurtuluş Savaşı yıllarında Türkiye-Azerbaycan ilişkileri (2008)
Hüseyin Adıgüzel. Atatürk, Nerimanov ve Kurtuluş Savaşımız (2004)
Alptekin Müderrisoğlu. Kurtuluş Savaşı’nın malî kaynakları (1974)
Dimitır Vandov. Atatürk döneminde Sovyet-Türk ilişkileri (1982)
Stefanos Yerasimos. Kurtuluş Savaşı’nda Türk-Sovyet ilişkileri, 1917-1923 (2000)
Zeki Velidi Togan. Başkurtların tarihi (2003)
Orhan Sakin. Yeniçeri ocağı: tarihi ve yasaları (2011)
Orhan Sakin. Osmanlı'da etnik yapı ve 1914 nüfusu (2008)
Османский реестр земельных владений Южного Крыма 1680-х годов. Выпуск 3-ий: перевод (2021)
Османский реестр земельных владений Южного Крыма 1680-х годов. Выпуск 2-ой: факсимильное воспроизвед...
Mehmet Bora Perinçek. Sovyet arşiv belgelerinin ışığında Türk-Sovyet askeri ilişkileri: Doğu cephesi...
Ahmet Refik. Baltacı ve Büyük Petro (2012)
Benedict Humphrey Sumner. Büyük Petro ve Osmanlı İmparatorluğu (1993)
Əliyev N. A. Böyük Dərbənd ensiklopediyası (2018)
Османский реестр земельных владений Южного Крыма 1680-х годов. Выпуск 1-ый: транслитерация (2020)
Jean-Claude Cheynet. Bizans tarihi (2008)