Ahmet Vefik Paşa. Lehce-i Osmânî (2000)

Ahmet Vefik Paşa. Lehce-i Osmânî (2000)
Title:Lehce-i Osmânî
Author:Ahmet Vefik Paşa
Translator:
Editor:Hazırlayan: Recep Toparlı; İnceleyen: İsmail Parlatır
Language:Turkish
Series:Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Dil Kurumu yayınları: 743, Türkiye Türkçesi sözlükleri projesi: 1, Eski sözlükler dizisi: 3
Place:Ankara
Publisher:Türk Dil Kurumu
Year:2000
Pages:XXX, 1006
ISBN:9751612985
File:PDF, 59.9 MB
Download:Click here
Ahmet Vefik Paşa tarafından kaleme alınan Lehce-i Osmânî, Türkçe kelimelere yer vermesiyle kendinden sonra bu şekilde hazırlanacak olan sözlüklerin öncüsü olma özelliğine sahip bir sözlüktür. Eser, “Arapça Farsça Olmayan Kelimeler”, “Arapça Farsça Olan Elfâz-ı Osmâniyye” bölümleri olmak üzere iki bölümden oluşmuştur. Lehce-i Osmânî’nin diğer bir önemli özelliği de deyim ve atasözlerine yer vermesidir. Eser, 1890’da yapılan ikinci baskısı esas alınarak Prof. Dr. Recep Toparlı tarafından Latin harflerine aktarılmış daha sonra da bugünkü Türk alfabesine göre sıralanmıştır. Eserin aslına bağlı kalınarak iki bölüm hâlinde düzenlenen çalışmada her bölümün sonuna o bölümle ilgili Arap alfabesine göre yapılan kelime dizinleri eklenerek sözlüğün daha kullanışlı bir biçime girmesi sağlanmıştır.

Related posts:

Leylâ Karahan. Anadolu ağızlarının sınıflandırılması (1996)
Qurbanov A. M. Ümumi dilçilik. Üç dildə. III cild (2019)
Qurbanov A. M. Ümumi dilçilik. Üç dildə. II cild (2019)
Qurbanov A. M. Ümumi dilçilik. Üç dildə. I cild (2019)
Siyamək Hüseynəlizade Miyandoab. Azərbaycan dili Əfşar şivəsinin lüğət tərkibi. Dissertasiya (ts)
Hacıyeva Q. Ə. Şərqi Azərbaycan ostanının toponimləri. Dissertasiya (2000)
Samet Cantürk. Türk dilinin Kuzey Kafkas dillerinden Avarcaya etkileri. Yüksek lisans tezi (2013)
Bahadır Güneş. Borçalı (Gürcistan) Karapapak / Terekeme ağzı (inceleme-metinler-sözlük). Doktora tez...
Bayramov A. Ə. "Dədə-Qorqud" kitabında adlar və Qafqaz arealında onların toponimləşməsi. Dissertasiy...
Zehra Üçpınar. Sabah gazetesi (1895-1898, inceleme ve seçilmiş metinler, 2191-2920). Yüksek lisans t...
Djeyhoun bey Hadjibeyli. Le dialecte et le folk-lore du Karabagh (Azerbaïdjan du Caucase) (1933)
Celal İkbal Selek. İbn Fadlan ve El-Gırnati Seyahatnamelerinde Türklük ile ilgili kavramlar. Yüksek ...
Harun Altun. İlk Farsça-Türkçe sözlüklerden Sıhâhu'l-Acem: Karşılaştırmalı inceleme ve kelime dizini...
Geoffrey Lewis. The Turkish language reform: a catastrophic success (1999)
Geoffrey Lewis. Trajik başarı: Türk dil reformu (2007)
Süleymenov O. O. Sözün kodu: "1001 söz" universal etimologiya lüğətinə giriş (2016)
Сулейменов О. О. Код слова: введение в Универсальный этимологический словарь «1001 слово» (2014)
Məmmədli M. Ə. Azərbaycan dili şivələrində ismin qrammatik kateqoriyaları (2003)
Qurbanova F. A. Azərbaycan şəxs adları: izahlı lüğət (2019)
Paşayev A. M. Azərbaycan antroponimikası (2015)
Paşayev A. M. Xəmsədə işlənən xüsusi adların izahlı lüğəti (2013)
Paşayev A. M. Azərbaycan təxəllüslərinin izahlı sözlüyü (2014)
Xəlilbəyli H. Ə. Azərbaycanı Tədqiq və Tətəbbö Cəmiyyətinin fəaliyyətində filologiya məsələləri, 192...
Mustafayeva F. K. Azərbaycan bədii dilinin epitetlər lüğəti (1995)
Farsca-azərbaycanca lüğət: təxminən 35000 söz və söz birləşməsi (2007)
Məmmədov İ. O. Azərbaycan dilinin etnoqrafik leksikası (2009)
Abdullayev A. S. Azərbaycan dilinin tədrisi tarixindən (1966)
Məmmədov İ. T., Həsənov H. Ə. Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti (1990)
Məmmədli M. Ə. Azərbaycan dilinin Təbriz dialekti (2008)
Ýusup Azmun. Söz kökümiz - öz kökümiz (2016)