Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti: Böyük Britaniyanın arxiv sənədləri (2008)

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti: Böyük Britaniyanın arxiv sənədləri (2008)
Title:Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti: Böyük Britaniyanın arxiv sənədləri
Author:
Translator:
Editor:Tərtib edəni: Nigar Əliağa qızı Maksvell (Nigar Aliaga gızı Maxwell); Elmi redaktoru və ön sözün müəllifi: Yaqub Mikayıl oğlu Mahmudov
Language:Azerbaijani Turkic, English
Series:
Place:Bakı
Publisher:Çaşıoğlu
Year:2008
Pages:576
ISBN:9789952270747
File:PDF, 20.7 MB
Download:Click here
Kitabda Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin tarixinə dair Böyük Britaniyanın indiyədək işıq üzü görməmiş arxiv sənədləri toplanmışdır. Böyük Britaniyanın arxiv sənədləri Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti tarixinin indiyədək məlum olmayan səhifələrinə işıq salır.

Toplu elmi işçilər, diplomatlar, aspirantlar, magistrlər, tələbələr, habelə Azərbaycan tarixi ilə maraqlananlar üçün nəzərdə tutulmuşdur.

AMEA-nın Tarix İnstitutunun nəşrə hazırladığı topluda Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin indiyədək məlum olmayan səhifələrinə və Azərbaycan-Britaniya münasibətlərinə aydınlıq gətirilib. Topluda 251 sənəd çap olunub. Bu sənədlər, əsasən Forin Ofis siyahılarından tərtib edilib. Bəzi məxfi materiallar isə Britaniyanın Hərbi Departamentinin, Nazirlər Kabinetinin, Maliyyə Nazirliyinin sənədləridir. Sənədlər 1917-ci ildən başlayaraq, xronoloji ardıcıllıqla verilib. Bu sənədlər göstərir ki, 1917-ci ildə bir qrup erməni türk-müsəlmanlara qarşı soyqırım həyata keçirən Andranikə maliyyə yardımı etmək üçün Tehrandakı Böyük Britaniya elçisi Çarlz Merlinqə müraciət edib. İngilis hökumətinin rusların vasitəsilə ermənilərə birinci dəfə 1 milyon rubl, növbəti dəfə isə 2 milyon rubl məbləğində yardım göndərməsi də sənədlərdə əks olunub. Ermənilərin törətdikləri vəhşiliklər Böyük Britaniyanın Qafqazdakı Ali Komissarı O. Vordropun 1919-cu ilin oktyabrın 2-də Londona göndərdiyi raportda İran Xarici İşlər Nazirliyinin Böyük Britaniyanın Diplomatik missiyasına 21 oktyabr 1919-cu il tarixli müraciətində də təsdiqlənib.

Related posts:

Atlas historique, ou nouvelle introduction a l'histoire, à la chronologie & à la geographie ancienne...
Güntay Gəncalp Bayındır. Nadir Şah Avşar (2019)
Sultaniyeli Johannes. Timur’un sarayında: Fransa’ya gönderdiği elçinin kaleminden Emîr Timur’un haya...
Lourens Lokkart. Nadir şah: ilkin mənbələr əsasında tənqidi tədqiqat (2013)
Lourens Lokkart. Nadir şah: ilkin mənbələr əsasında tənqidi tədqiqat (2018)
Christopher Gratien. The Mountains are Ours: Ecology and Settlement in Late Ottoman and Early Republ...
Zeyneb Ertuğrul. Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi Revan Kitaplığı 1296 numaralı Kitâb-ı Gencîne-i F...
Zeynep Türk Sarıışık. II. Osman dönemine ait bir kaynak: Zafernâme. Yüksek lisans tezi (1998)
Çağlar Saygan. Kemâlpâşâzâde'nin Tevârîh-i Âl-i Osmân adlı eserinin VI. defterinin transkripsiyonu. ...
Hakan Yılmaz. İbn Kemâl (Kemâl Paşa-zâde): Tārīḫ-i İbn Kemāl, VI. Defter (inceleme-transkripsiyon-tı...
Abdullah Satun. Kemal Paşazâde, Tevârih-i Âl-i Osman, III. Defter (değerlendirme-metin). Yüksek lisa...
Cenk Şen. Stalin döneminde Türk-Sovyet ilişkileri (1923-1953). Yüksek lisans tezi (2006)
Ulviyye Aliyeva. Azerbaycan ve Atatürk. Yüksek lisans tezi (2015)
Mahir Aslan. Atatürk ve Azerbaycan politikası. Yüksek lisans tezi (2008)
Mehman Ağayev. Kurtuluş Savaşı yıllarında Türkiye-Azerbaycan ilişkileri (2008)
Hüseyin Adıgüzel. Atatürk, Nerimanov ve Kurtuluş Savaşımız (2004)
Alptekin Müderrisoğlu. Kurtuluş Savaşı’nın malî kaynakları (1974)
Dimitır Vandov. Atatürk döneminde Sovyet-Türk ilişkileri (1982)
Stefanos Yerasimos. Kurtuluş Savaşı’nda Türk-Sovyet ilişkileri, 1917-1923 (2000)
Zeki Velidi Togan. Başkurtların tarihi (2003)
Orhan Sakin. Yeniçeri ocağı: tarihi ve yasaları (2011)
Orhan Sakin. Osmanlı'da etnik yapı ve 1914 nüfusu (2008)
Османский реестр земельных владений Южного Крыма 1680-х годов. Выпуск 3-ий: перевод (2021)
Османский реестр земельных владений Южного Крыма 1680-х годов. Выпуск 2-ой: факсимильное воспроизвед...
Mehmet Bora Perinçek. Sovyet arşiv belgelerinin ışığında Türk-Sovyet askeri ilişkileri: Doğu cephesi...
Ahmet Refik. Baltacı ve Büyük Petro (2012)
Benedict Humphrey Sumner. Büyük Petro ve Osmanlı İmparatorluğu (1993)
Əliyev N. A. Böyük Dərbənd ensiklopediyası (2018)
Османский реестр земельных владений Южного Крыма 1680-х годов. Выпуск 1-ый: транслитерация (2020)
Jean-Claude Cheynet. Bizans tarihi (2008)