Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti: Böyük Britaniyanın arxiv sənədləri (2008)

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti: Böyük Britaniyanın arxiv sənədləri (2008)
Title:Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti: Böyük Britaniyanın arxiv sənədləri
Author:
Translator:
Editor:Tərtib edəni: Nigar Əliağa qızı Maksvell (Nigar Aliaga gızı Maxwell); Elmi redaktoru və ön sözün müəllifi: Yaqub Mikayıl oğlu Mahmudov
Language:Azerbaijani Turkic, English
Series:
Place:Bakı
Publisher:Çaşıoğlu
Year:2008
Pages:576
ISBN:9789952270747
File:PDF, 20.7 MB
Download:Click here
Kitabda Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin tarixinə dair Böyük Britaniyanın indiyədək işıq üzü görməmiş arxiv sənədləri toplanmışdır. Böyük Britaniyanın arxiv sənədləri Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti tarixinin indiyədək məlum olmayan səhifələrinə işıq salır.

Toplu elmi işçilər, diplomatlar, aspirantlar, magistrlər, tələbələr, habelə Azərbaycan tarixi ilə maraqlananlar üçün nəzərdə tutulmuşdur.

AMEA-nın Tarix İnstitutunun nəşrə hazırladığı topluda Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin indiyədək məlum olmayan səhifələrinə və Azərbaycan-Britaniya münasibətlərinə aydınlıq gətirilib. Topluda 251 sənəd çap olunub. Bu sənədlər, əsasən Forin Ofis siyahılarından tərtib edilib. Bəzi məxfi materiallar isə Britaniyanın Hərbi Departamentinin, Nazirlər Kabinetinin, Maliyyə Nazirliyinin sənədləridir. Sənədlər 1917-ci ildən başlayaraq, xronoloji ardıcıllıqla verilib. Bu sənədlər göstərir ki, 1917-ci ildə bir qrup erməni türk-müsəlmanlara qarşı soyqırım həyata keçirən Andranikə maliyyə yardımı etmək üçün Tehrandakı Böyük Britaniya elçisi Çarlz Merlinqə müraciət edib. İngilis hökumətinin rusların vasitəsilə ermənilərə birinci dəfə 1 milyon rubl, növbəti dəfə isə 2 milyon rubl məbləğində yardım göndərməsi də sənədlərdə əks olunub. Ermənilərin törətdikləri vəhşiliklər Böyük Britaniyanın Qafqazdakı Ali Komissarı O. Vordropun 1919-cu ilin oktyabrın 2-də Londona göndərdiyi raportda İran Xarici İşlər Nazirliyinin Böyük Britaniyanın Diplomatik missiyasına 21 oktyabr 1919-cu il tarixli müraciətində də təsdiqlənib.

Related posts:

Qəffarzadə Ş. M. Müasir Güney Azərbaycanda ailə münasibətləri (Urmiya şəhərinin materialları əsasınd...
Aziz Bin Ardashir Astarabadi. Bazm va razm (1928)
Aziz b. Erdeşir-i Esterâbâdî. Bezm u rezm (1990)
Joseph Pitton de Tournefort. Relation d'un voyage du Levant fait par ordre du Roy. Tome second (1717...
Joseph Pitton de Tournefort. Relation d'un voyage du Levant fait par ordre du Roy. Tome premier (171...
Joseph de Tournefort. Tournefort seyahatnamesi (2013)
Ahmet Ender Gökdemir. Cenûb-i Garbî Kafkas Hükûmeti (1998)
Nihat Çetinkaya. Kızılbaş Türkler (2003)
ʻAbbāsqulī Āqā Bākīkhānūf. Ġu̇lu̇stani-Irăm (1970)
Бакиханов А. К. Гюлистан-и Ирам (1991)
Bakıxanov A. Gülüstani-İrəm [1951] (2010)
Qarayev E. T. Azərbaycanın İrəvan bölgəsinin tarixindən, XVII yüzilliyin sonu - XIX yüzilliyin ortal...
Özcan Çiftçi. Karapapak Türklerinin tarihi, gelenek ve görenekleri. Yüksek lisans tezi (2015)
Akram Nejabati. Osmanlı hakimiyetinde Hemedân (1724-1732). Doktora tezi (2014)
Hazel Işılgan. Sâsâniler döneminde Persarmenia. Yüksek lisans tezi (2021)
Cengiz Mürselov. İslâmî dönemde Şirvan tarihi (hicri ilk üç asır). Yüksek lisans tezi (2007)
Azad Dedeoğlu. Sürgün kıskacında Ahıska Türkleri (2022)
Qarayev E. T. İrəvan xanlığı, 1747-1828 (2010)
Azad Dedeoğlu. Ahıska bölgesinde Kıpçakların tarihi (XI-XVI. yüzyıllar arası). Doktora tezi (2018)
T.C. Genelkurmay Başkanlığı. Fotoğraflarla Atatürk (2015)
Falih Rıfkı Atay. Atatürk'ün bana anlattıkları: Mustafa Kemal'in ağzından Vahdettin (2006)
Бакиханов А.-К.-А. Гюлистан-Ирам (1926)
J. M. Roberts. The new Penguin history of the world (2007)
J. M. Roberts. The Penguin history of Europe (1997)
J. M. Roberts. Avrupa tarihi (2015)
Bizans kısa kronikleri (Chronica byzantina breviora): Osmanlı tarihinin Bizanslı tanıkları (2013)
Hans Wilhelm Haussig. Theophylakts Exkurs über die skythischen Völker (1954)
Hans Wilhelm Haussig. Die Quellen über die zentralasiatische Herkunft der europäischen Awaren (1956)
Fahrettin Kırzıoğlu. Kars-Arpaçayı boyları eski merkezi Anı şehri tarihi, 1018-1236 (1982)
Said Ethem. The Turks of Borçalı in Georgia: Ethnic identity in borderland. Thesis (2010)