Bayramlı Z. H. “Silsilətün-Nəsəbi Səfəviyyə” əsəri Azərbaycan tarixinin mənbəyi kimi (2019)

Bayramlı Z. H. "Silsilətün-Nəsəbi Səfəviyyə" əsəri Azərbaycan tarixinin mənbəyi kimi (2019)
Title:“Silsilətün-Nəsəbi Səfəviyyə” əsəri Azərbaycan tarixinin mənbəyi kimi
Author:Zabil Həsrət oğlu Bayramlı
Translator:
Editor:Elmi redaktor: Əziz Orduxan oğlu Boran
Language:Azerbaijani Turkic
Series:
Place:Bakı
Publisher:“Avropa” nəşriyyatı
Year:2019
Pages:106
ISBN:
File:PDF, 1.7 MB
Download:Click here
Annostasiya: Şeyx Hüseyn bin Şeyx Abdal Zahidinin “Silsilətün-nəsəbi Səfəviyyə” adlı əsərində Azərbaycanın XIII-XVII əsrlərdə dini-ideoloji, sosial-iqtisadi və siyasi tarixinə aid məlumatlar öz əksini tapmışdır. Bu məlumatların araşdırılmasının Azərbaycanın tarixinin öyrənilməsində çox böyük elmi əhəmiyyəti vardır. Qaynaq Azərbaycan tarixşünaslığında günümüzə qədər xüsusi tədqiqat obyekti olmamışdır.

Mündəricat
ÖN SÖZ … 4
GİRİŞ … 7
I FƏSİL. Səfəvilərin soykökü. Şeyx Səfiəddin Ərdəbilinin sələfləri, dini-ideoloji və ictimai-siyası fəaliyyəti … 18
II FƏSİL. Şeyx Səfiəddin Ərdəbilinin xələfləri … 43
III FƏSİL. Səfəvi şahlarının ictimai-siyasi fəaliyyətinə dair (XVI əsr – XVII əsrin I yarısı) … 57
NƏTİCƏ … 81
SUMMARY … 85
MƏNBƏ VƏ ƏDƏBİYYATLAR … 89
GÖSTƏRİCİLƏR … 94
ƏLAVƏ … 101

Related posts:

Qəffarzadə Ş. M. Müasir Güney Azərbaycanda ailə münasibətləri (Urmiya şəhərinin materialları əsasınd...
Aziz Bin Ardashir Astarabadi. Bazm va razm (1928)
Aziz b. Erdeşir-i Esterâbâdî. Bezm u rezm (1990)
Joseph Pitton de Tournefort. Relation d'un voyage du Levant fait par ordre du Roy. Tome second (1717...
Joseph Pitton de Tournefort. Relation d'un voyage du Levant fait par ordre du Roy. Tome premier (171...
Joseph de Tournefort. Tournefort seyahatnamesi (2013)
Ahmet Ender Gökdemir. Cenûb-i Garbî Kafkas Hükûmeti (1998)
Nihat Çetinkaya. Kızılbaş Türkler (2003)
ʻAbbāsqulī Āqā Bākīkhānūf. Ġu̇lu̇stani-Irăm (1970)
Бакиханов А. К. Гюлистан-и Ирам (1991)
Bakıxanov A. Gülüstani-İrəm [1951] (2010)
Qarayev E. T. Azərbaycanın İrəvan bölgəsinin tarixindən, XVII yüzilliyin sonu - XIX yüzilliyin ortal...
Özcan Çiftçi. Karapapak Türklerinin tarihi, gelenek ve görenekleri. Yüksek lisans tezi (2015)
Akram Nejabati. Osmanlı hakimiyetinde Hemedân (1724-1732). Doktora tezi (2014)
Hazel Işılgan. Sâsâniler döneminde Persarmenia. Yüksek lisans tezi (2021)
Cengiz Mürselov. İslâmî dönemde Şirvan tarihi (hicri ilk üç asır). Yüksek lisans tezi (2007)
Azad Dedeoğlu. Sürgün kıskacında Ahıska Türkleri (2022)
Qarayev E. T. İrəvan xanlığı, 1747-1828 (2010)
Azad Dedeoğlu. Ahıska bölgesinde Kıpçakların tarihi (XI-XVI. yüzyıllar arası). Doktora tezi (2018)
T.C. Genelkurmay Başkanlığı. Fotoğraflarla Atatürk (2015)
Falih Rıfkı Atay. Atatürk'ün bana anlattıkları: Mustafa Kemal'in ağzından Vahdettin (2006)
Бакиханов А.-К.-А. Гюлистан-Ирам (1926)
J. M. Roberts. The new Penguin history of the world (2007)
J. M. Roberts. The Penguin history of Europe (1997)
J. M. Roberts. Avrupa tarihi (2015)
Bizans kısa kronikleri (Chronica byzantina breviora): Osmanlı tarihinin Bizanslı tanıkları (2013)
Hans Wilhelm Haussig. Theophylakts Exkurs über die skythischen Völker (1954)
Hans Wilhelm Haussig. Die Quellen über die zentralasiatische Herkunft der europäischen Awaren (1956)
Fahrettin Kırzıoğlu. Kars-Arpaçayı boyları eski merkezi Anı şehri tarihi, 1018-1236 (1982)
Said Ethem. The Turks of Borçalı in Georgia: Ethnic identity in borderland. Thesis (2010)