Bayramlı Z. H. “Silsilətün-Nəsəbi Səfəviyyə” əsəri Azərbaycan tarixinin mənbəyi kimi (2019)

Bayramlı Z. H. "Silsilətün-Nəsəbi Səfəviyyə" əsəri Azərbaycan tarixinin mənbəyi kimi (2019)
Title:“Silsilətün-Nəsəbi Səfəviyyə” əsəri Azərbaycan tarixinin mənbəyi kimi
Author:Zabil Həsrət oğlu Bayramlı
Translator:
Editor:Elmi redaktor: Əziz Orduxan oğlu Boran
Language:Azerbaijani Turkic
Series:
Place:Bakı
Publisher:“Avropa” nəşriyyatı
Year:2019
Pages:106
ISBN:
File:PDF, 1.7 MB
Download:Click here
Annostasiya: Şeyx Hüseyn bin Şeyx Abdal Zahidinin “Silsilətün-nəsəbi Səfəviyyə” adlı əsərində Azərbaycanın XIII-XVII əsrlərdə dini-ideoloji, sosial-iqtisadi və siyasi tarixinə aid məlumatlar öz əksini tapmışdır. Bu məlumatların araşdırılmasının Azərbaycanın tarixinin öyrənilməsində çox böyük elmi əhəmiyyəti vardır. Qaynaq Azərbaycan tarixşünaslığında günümüzə qədər xüsusi tədqiqat obyekti olmamışdır.

Mündəricat
ÖN SÖZ … 4
GİRİŞ … 7
I FƏSİL. Səfəvilərin soykökü. Şeyx Səfiəddin Ərdəbilinin sələfləri, dini-ideoloji və ictimai-siyası fəaliyyəti … 18
II FƏSİL. Şeyx Səfiəddin Ərdəbilinin xələfləri … 43
III FƏSİL. Səfəvi şahlarının ictimai-siyasi fəaliyyətinə dair (XVI əsr – XVII əsrin I yarısı) … 57
NƏTİCƏ … 81
SUMMARY … 85
MƏNBƏ VƏ ƏDƏBİYYATLAR … 89
GÖSTƏRİCİLƏR … 94
ƏLAVƏ … 101

Related posts:

Atlas historique, ou nouvelle introduction a l'histoire, à la chronologie & à la geographie ancienne...
Güntay Gəncalp Bayındır. Nadir Şah Avşar (2019)
Sultaniyeli Johannes. Timur’un sarayında: Fransa’ya gönderdiği elçinin kaleminden Emîr Timur’un haya...
Lourens Lokkart. Nadir şah: ilkin mənbələr əsasında tənqidi tədqiqat (2013)
Lourens Lokkart. Nadir şah: ilkin mənbələr əsasında tənqidi tədqiqat (2018)
Christopher Gratien. The Mountains are Ours: Ecology and Settlement in Late Ottoman and Early Republ...
Zeyneb Ertuğrul. Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi Revan Kitaplığı 1296 numaralı Kitâb-ı Gencîne-i F...
Zeynep Türk Sarıışık. II. Osman dönemine ait bir kaynak: Zafernâme. Yüksek lisans tezi (1998)
Çağlar Saygan. Kemâlpâşâzâde'nin Tevârîh-i Âl-i Osmân adlı eserinin VI. defterinin transkripsiyonu. ...
Hakan Yılmaz. İbn Kemâl (Kemâl Paşa-zâde): Tārīḫ-i İbn Kemāl, VI. Defter (inceleme-transkripsiyon-tı...
Abdullah Satun. Kemal Paşazâde, Tevârih-i Âl-i Osman, III. Defter (değerlendirme-metin). Yüksek lisa...
Cenk Şen. Stalin döneminde Türk-Sovyet ilişkileri (1923-1953). Yüksek lisans tezi (2006)
Ulviyye Aliyeva. Azerbaycan ve Atatürk. Yüksek lisans tezi (2015)
Mahir Aslan. Atatürk ve Azerbaycan politikası. Yüksek lisans tezi (2008)
Mehman Ağayev. Kurtuluş Savaşı yıllarında Türkiye-Azerbaycan ilişkileri (2008)
Hüseyin Adıgüzel. Atatürk, Nerimanov ve Kurtuluş Savaşımız (2004)
Alptekin Müderrisoğlu. Kurtuluş Savaşı’nın malî kaynakları (1974)
Dimitır Vandov. Atatürk döneminde Sovyet-Türk ilişkileri (1982)
Stefanos Yerasimos. Kurtuluş Savaşı’nda Türk-Sovyet ilişkileri, 1917-1923 (2000)
Zeki Velidi Togan. Başkurtların tarihi (2003)
Orhan Sakin. Yeniçeri ocağı: tarihi ve yasaları (2011)
Orhan Sakin. Osmanlı'da etnik yapı ve 1914 nüfusu (2008)
Османский реестр земельных владений Южного Крыма 1680-х годов. Выпуск 3-ий: перевод (2021)
Османский реестр земельных владений Южного Крыма 1680-х годов. Выпуск 2-ой: факсимильное воспроизвед...
Mehmet Bora Perinçek. Sovyet arşiv belgelerinin ışığında Türk-Sovyet askeri ilişkileri: Doğu cephesi...
Ahmet Refik. Baltacı ve Büyük Petro (2012)
Benedict Humphrey Sumner. Büyük Petro ve Osmanlı İmparatorluğu (1993)
Əliyev N. A. Böyük Dərbənd ensiklopediyası (2018)
Османский реестр земельных владений Южного Крыма 1680-х годов. Выпуск 1-ый: транслитерация (2020)
Jean-Claude Cheynet. Bizans tarihi (2008)