Kolektif. Oğuzlar: dilleri, tarihleri ve kültürleri (2015)

Kolektif. Oğuzlar: dilleri, tarihleri ve kültürleri (2015)
Title:Oğuzlar: dilleri, tarihleri ve kültürleri konulu 5. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri
Author:
Translator:
Editor:Editörler: Tufan Gündüz, Mikail Cengiz; Sunuş: Yunus Koç
Language:Turkish
Series:
Place:Ankara
Publisher:Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü yayınları
Year:2015
Pages:768
ISBN:9789754914054
File:PDF, 21.9 MB
Download:Click here
İçindekiler

SUNUŞ … 7
AÇIŞ KONUŞMALARI
Prof.Dr. Yunus KOÇ … 9
Prof.Dr. Hayati DEVELİ … 11
Prof.Dr. A. Murat TUNCER …13

BİLDİRİLER
Ahmet Bican ERCİLASUN. Oğuz Adının Etimolojisi … 15
Ahmet TAŞAĞIL. Oğuzların Tarih Sahnesine Çıkışı Hakkında … 21
Abdurrahman DEVECİ. Selçuklu Dönemi Resim Sanatı … 31
Akartürk KARAHAN. Dīvānü Luġāti’t-Türk’e Göre Oğuzca … 41
Ali AHMETBEYOĞLU. Uzlar … 61
Ali AKAR / Banu SITKI. Oğuzcanın Kuzey Sınırları: Kırım Yarlıklarında Oğuzca Öğeler … 69
Ali Sinan BİLGİLİ. Osmanlı Devlet Hukukunda Boy Beyi … 89
Andrey KUBATİN. Özbek Oğuzcası ve Onun Horasan Türkçesiyle Benzerlikleri ve Farklılıkları … 111
Arif SARI. Dulkadirli Sahasında Oğuz Boyları … 121
Aydın USTA. Müslüman-Haçlı Mücadelelerinde Türkmenler/Oğuzlar … 127
Ayhan PALA. Oğuz Kağan Kimdir? … 133
Ayşe ATICI ARAYANCAN. Karakoyunluların Menşeî Hakkında Bazı Görüşler … 137
Cahandar BAYOĞLU. Oğuzlar və Türk Kimliyi … 141
Cengiz BUYAR. Kırgız Tarihî Kaynaklarında ve Araştırmalarında Oğuzlar … 151
Ergin AYAN. Tuğrul Bey Döneminde Oğuzların İran Coğrafyasında Yayılmaları … 161
Erhan AKTAŞ. Oğuznâmelerde Nökerler ve Nökerlik Kurumu … 179
Erkin EKREM. Çin Kaynaklarında Dokuz Oğuz Meselesi: Sayısal Yapısı … 189
Ersin GÜLSOY. XVII. Yüzyılda Yeni-İl Türkmenleri … 221
Fatma AKIN. XIX. Yüzyılın İkinci Yarısında Avşarların İskânı … 229
Feridun M. EMECEN. Kayılar ve Osmanlılar: Sahte Bir Kimlik İnşası mı? … 237
Ferruh AĞCA. Eski Uygur ve Eski Oğuz Türkçelerinde Yuvarlaklaşma Eğilimleri … 245
Feruza DJUMANİYAZOVA. Özbeklerin Etnik Oluşumunda Oğuzların Yeri … 255
Fikret TURAN. Erken Dönem Oğuz Sözlüklerinde Yaygın Olan
Ama Sonradan Kaybolan Kelimeler Üzerine … 263
Firuz FEVZİ. Güney Türkistan’da Yaşayan Oğuz Türklerinin Üç Boyu Üzerine … 269
Fuat BOZKURT. Oğuzcanın Dağılımı ve Horasan Türkçesi … 273
Fuzuli BAYAT. Sözlü Tarihten Destana, Destandan Oğuznamelere … 285
Hassan ESMAİLİ / Rasoul ARABKHANİ. Zencan Avşarlarının Sosyo-Kültürel Yapıları Üzerine … 291
Hassan HAZRATİ. Yamçı’daki Türk Boyları Üzerine … 297
Hüseyin ÇINAR. Kınıklar ve Kınık Yerleşmeleri … 301
Irina NEVSKAYA / Saule TAZHIBAYEVA. Sociolinguistic Situation of Oguz Turks in Post-Soviet Kazakhstan: The First Results of a Sociolinguistic Survey Carried out in 2013-2014 … 321
Irina YUZVYAK. Türklük ve Hristiyanlık; Gagavuz Dinî Terminolojisi Üzerine Dil Araştırması … 335
İsa ÖZKAN. Hazihi’r-Risâlet-, Min Kelimât-ı Oğuznâme El-Meşhûr Bi-Atalar Sözü … 343
İsmail HASSANZADEH. Türk Boylarının Coğrafi Dağılımı ve Merend Şehri Değişimlerinde Rolü … 351
Kayrat BELEK. Kırgızistan’da Yeni Bulunan Oğuz Boylarına Ait Yazıtlar ve Oğuz Damgaları … 357
Kazım Yaşar KOPRAMAN. Memlükler Sahasında Oğuzlar … 363
Marcel ERDAL. Ana Oğuzca ve Selçuklu Oğuzcası … 369
Mehmet ÖZ. İlk Osmanlı Kroniklerinde Oğuz-Türkmen İmgesi … 377
Mihály DOBROVITS. Oğuzların Batı Kolu Úz’lar ve Macaristanla Olan İlişkileri … 383
Mualla UYDU YÜCEL. Karadeniz’in Kuzeyinde Oğuz-Guz-Uzlar … 385
Munire HATAMOVA. Çaç’taki Oğuz Şehirleri … 405
Mustafa AKSOY. Damga (Tamga) Kavramı Bağlamında, Oğuz Damgaları mı, Türk Damgaları mı? … 413
Mustafa ALKAN. Yüreğirler … 431
Mustafa KOÇ. Devlet Dilinin Oğuzcalaşması ve Osmanlı Türkçesi Sözdiziminde Yeni Gramer Şekilleri … 437
Nagihan DOĞAN. Arap Kaynaklarında Dokuz-Oğuzlar … 445
Nevzat ÖZKAN. Gagavuz Kültüründe Oğuz Unsurları … 455
Nurdin USEEV. Kırgız Türkçesi Ağızlarında Oğuzcaya (Türkiye Türkçesi) Benzer Unsurlar … 465
Nurettin DEMİR / Emine YILMAZ. Aykırı Bir Metin: Kısas-ı Enbiya … 471
Özkul ÇOBANOĞLU. Yesi Şehri ve Oğuz Kağan Bağlamında Oğuzluk Olgusu … 477
Recepmuhammet GELDİYEV. Gozkankale ve Gozgançay (Oğuzkale ve Oğuzçay) … 485
Reşat GENÇ. XI. Yüzyılda Oğuzlar … 491
Rysbek ALİMOV. Kırgızcanın İçkilik (Güneybatı) Ağızlar Grubunda Oğuzca Alt Katmana Ait İzler … 495
Sabir RÜSTƏMXANLI. Tarixşünaslığımızın Çağdaş Durumu və ya Bizə Tarix Lazımdırmı … 509
Saadettin Yağmur GÖMEÇ. Kök Türkçe Yazıtların Oğuzları Meselesi … 517
Sadettin ÖZÇELİK. Dede Korkut Destanlarında Oğuzların Teşkilatlanması Hakkında Bazı Kültürel Unsurlar … 523
Sadullah GÜLTEN. Oğuzların Karkın Boyu … 533
Semih TEZCAN. Eski Anadolu ve Rumeli Türkçesinin Söz Varlığı Üzerine … 545
Shahrouz AGHATABAI. İran Türkmenlerinde Sözlükçülük Çalışmaları … 551
Sıddık ÇALIK. Ad Bilimi Çerçevesinde Tapu Tahrir Defterlerinin Değerlendirilmesine Örnek: XVI. Yüzyılın Başlarında Ankara ve Çevresinde Konar-Göçerler ve Oğuz Boyları … 555
Somayeh EASY CENGİZ. Oğuznâme ve Şehnâme’nin Başkahramanlarının Özelliklerine Genel Bir Bakış … 575
Suavi AYDIN. Tarihsel Oğuz Aşiret Grupları Bağlamında Konar-Göçerlik ve Aşiret Sorunu … 587
Tənzilə RÜSTƏMXANLI. Azərbaycan Aydınlarında Oğuzluq və Türklük Duyğusu … 597
Tufan GÜNDÜZ. Bayındırlar … 609
Tuncer GÜLENSOY. Anadolu ve Rumeli’de Oğuz Boy ve Yer Adları Üzerine Bir Değerlendirme … 613
Turgut TOK. Denizli ve Yöresinde Oğuz Yerleşimine Dair Bazı Tespitler … 617
Umut ÜREN. Oğuzluğun Batı Temsilcilerinden: Berendiler … 629
Yaghoob RAHİMİ DASHLİBOROON. İran’da Oğuz / Türkmen Boyları … 635
Yaşar KALAFAT. Anadolu Türkmen/Oğuz Fes ve Düğün Bayraklarında Mitolojik İzler Aranabilir mi? (Sıraçlar-Tülekler-Abdallar-Salurlar-Dadaliler-Bektikler) … 643
Yavuz KARTALLIOĞLU. Osmanlı Konuşma Dilinin Kaynakları … 661
Yılmaz KURT. XVI. Yüzyılda Çukurova’da Oğuz Boyları … 671
Yong-Sŏng LI. A Fieldwork Report on Salar … 687
Zekiye TUNÇ. Karadeniz Bölgesinde Hristiyan Oğuz Boyları … 695
Zeynep KORKMAZ. Oğuzcanın Orta Türkçe Dönemini Oluşturan Eski Anadolu Türkçesinin Tarihî, Sosyal ve Kültürel Gelişmelerden Kaynaklanan Dil Yapısı Üzerinde Genel Bir
Değerlendirme … 705
Zeynep ŞİMŞEK UMAÇ. Anadolu Ağızlarında Etnik Yapının Tespiti ve Çepni Ağzı Örneği … 717
Ziver HÜSEYNLİ. Türkçeden Farsçaya Geçmiş Kelimeler (Safeviler Dönemi) … 721
Zühal ÖLMEZ. Ebulgazi’ye Göre Oğuz Boylarının Damgaları ve Kuşları … 729
DEĞERLENDİRME VE KAPANIŞ OTURUMU … 751
KATILIMCILAR … 765

Related posts:

Atlas historique, ou nouvelle introduction a l'histoire, à la chronologie & à la geographie ancienne...
Güntay Gəncalp Bayındır. Nadir Şah Avşar (2019)
Sultaniyeli Johannes. Timur’un sarayında: Fransa’ya gönderdiği elçinin kaleminden Emîr Timur’un haya...
Lourens Lokkart. Nadir şah: ilkin mənbələr əsasında tənqidi tədqiqat (2013)
Lourens Lokkart. Nadir şah: ilkin mənbələr əsasında tənqidi tədqiqat (2018)
Christopher Gratien. The Mountains are Ours: Ecology and Settlement in Late Ottoman and Early Republ...
Zeyneb Ertuğrul. Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi Revan Kitaplığı 1296 numaralı Kitâb-ı Gencîne-i F...
Zeynep Türk Sarıışık. II. Osman dönemine ait bir kaynak: Zafernâme. Yüksek lisans tezi (1998)
Çağlar Saygan. Kemâlpâşâzâde'nin Tevârîh-i Âl-i Osmân adlı eserinin VI. defterinin transkripsiyonu. ...
Hakan Yılmaz. İbn Kemâl (Kemâl Paşa-zâde): Tārīḫ-i İbn Kemāl, VI. Defter (inceleme-transkripsiyon-tı...
Abdullah Satun. Kemal Paşazâde, Tevârih-i Âl-i Osman, III. Defter (değerlendirme-metin). Yüksek lisa...
Cenk Şen. Stalin döneminde Türk-Sovyet ilişkileri (1923-1953). Yüksek lisans tezi (2006)
Ulviyye Aliyeva. Azerbaycan ve Atatürk. Yüksek lisans tezi (2015)
Mahir Aslan. Atatürk ve Azerbaycan politikası. Yüksek lisans tezi (2008)
Mehman Ağayev. Kurtuluş Savaşı yıllarında Türkiye-Azerbaycan ilişkileri (2008)
Hüseyin Adıgüzel. Atatürk, Nerimanov ve Kurtuluş Savaşımız (2004)
Alptekin Müderrisoğlu. Kurtuluş Savaşı’nın malî kaynakları (1974)
Dimitır Vandov. Atatürk döneminde Sovyet-Türk ilişkileri (1982)
Stefanos Yerasimos. Kurtuluş Savaşı’nda Türk-Sovyet ilişkileri, 1917-1923 (2000)
Zeki Velidi Togan. Başkurtların tarihi (2003)
Orhan Sakin. Yeniçeri ocağı: tarihi ve yasaları (2011)
Orhan Sakin. Osmanlı'da etnik yapı ve 1914 nüfusu (2008)
Османский реестр земельных владений Южного Крыма 1680-х годов. Выпуск 3-ий: перевод (2021)
Османский реестр земельных владений Южного Крыма 1680-х годов. Выпуск 2-ой: факсимильное воспроизвед...
Mehmet Bora Perinçek. Sovyet arşiv belgelerinin ışığında Türk-Sovyet askeri ilişkileri: Doğu cephesi...
Ahmet Refik. Baltacı ve Büyük Petro (2012)
Benedict Humphrey Sumner. Büyük Petro ve Osmanlı İmparatorluğu (1993)
Əliyev N. A. Böyük Dərbənd ensiklopediyası (2018)
Османский реестр земельных владений Южного Крыма 1680-х годов. Выпуск 1-ый: транслитерация (2020)
Jean-Claude Cheynet. Bizans tarihi (2008)