Maral Töre. Türkmencenin morfofonolojisi (2017)

Maral Töre. Türkmencenin morfofonolojisi (2017)
Title:Türkmencenin morfofonolojisi. Yüksek Lisans Tezi
Author:Maral Töre
Translator:
Editor:
Language:Turkish
Series:
Place:Ankara
Publisher:Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Year:2017
Pages:XIV, 120
ISBN:
File:PDF, 1.53 MB
Download:Click here
Ana Türkçeden beri bazı arkaik özellikleri koruyan ve günümüze kadar yaşatmaya devam eden Oğuz grubu Türk yazı dillerinden Türkmence aynı zamanda Çağataycanın etkisinde gelişmiş bir Türk yazı dilidir. Asli uzunlukları en iyi koruyan Türkmence, eklenme sırasında oluşan ikincil ünlü uzunlukları ve diğer morfofonolojik ses olayları ile Türk dilleri arasında dikkati çekmeyi başarmıştır. Bugüne kadar Türkmence üzerine yapılmış genel sesbilgisi çalışmaları ve diğer ses olayları hakkındaki çalışmaların Türkmencenin sesbilgisini bütün yönleriyle ortaya koymada yetersiz kaldığı düşünülmekte ve bu çalışma ile gelecekteki araştırmalara katkı sağlanması amaçlanmaktadır. Bu çalışma, Türkmencenin edebî eserlerden de yararlanarak Türkmence ek ve sözcüklerde eklenme sırasında gerçekleşen morfofonolojik nöbetleşmeleri eş zamanlı olarak ortaya koymak amacıyla hazırlanmıştır. Taranan eserlerde konumuzla ilgili olduğu tespit edilen örnekler, cümle içerisinde ve transkripsiyonlu olarak verilmeye çalışılmıştır. Bununla Türkmencede eklenme sırasında ortaya çıkan morfofonolojik nöbetleşmelerin standart yazımda ve konuşma dilindeki farklılıkları gösterilmeye çalışılmıştır. Aynı zamanda konunun daha iyi anlaşılması için yeri geldikçe ses olaylarının Türkiye Türkçesindeki durumu da değerlendirilmiştir.

Turkmen Language, which belongs to the Oghuz group of the Turkic languages and protects and maintains some of the arcaic features even today, is a Turkic written language developed under the influence of the Chagatai Language. Turkmen, which is the best protector of the primary prolonged vowels, managed to take attention with the secondary long vowels, which is formed as the suffix attached, and the other morphophonological sound events. Studies of general phonetics and other sound events of Turkmen, which are made till now, are thought to be insufficient for putting the Turkmen phonology forth with its all details and with this study; we intend to contribute to the studies which are going to be made in the future. This study has been done in order to introduce the morphophonological alternations simultaneously, which happens as the suffixes attach to the stem or the other suffixes of Turkmen, by using literary works also. Examples in the browsed works, which were noticed that they are related to our subject, were tried to demonstrate with transcription. With this method; the differences of the morphophonological alternations, which exist in the standard writing and speaking languages, was tried to prove. Furthermore; at the necessary states, in order to make the subject easily understandable, there can be found some comments about the sound events’ situation in the Turkish Language.

Related posts:

Fatih Çiftçi. Hamdullah Müstevfi'nin Nüzhetû'l-Kulûb adlı Farsça eserine göre Moğollar Devrinde Azer...
Esra Akbaba. Ahıska'dan Anadolu'ya göçler (1828-1921). Yüksek lisans tezi (2018)
Sertaç Sarıçiçek. Safeviler döneminde İran'da Avşarlar. Yüksek lisans tezi (2016)
Ahmet Keven. Yavuz Sultan Selim dönemi: Anadolu'da Kızılbaşlık ve Kızılbaşlar. Yüksek lisans tezi (2...
Nurdan Çimen. Abdülaziz Karaçelebi-zâde'nin Tarih-i Ravzatü'l-Ebrar'ı, metin-tahlili. Yüksek lisans ...
Ömer Kucak. Zafernâme (Tarihçe-i Feth-i Revan ve Bağdad). Yüksek lisans tezi (2007)
Pınar Koçyiğit. Resimli bir Osmanlı gazânâmesi: Gelibolulu Mustafa Ali (1541-1600) ve Nusretnâme'si ...
Yalçın Büyükyıldırım. Çaldıran Savaşı ve Anadolu Alevileri üzerindeki etkileri. Yüksek lisans tezi (...
Çetin Sungur. Rahimizade İbrahim Harimi Çavuş'un "Zafername-i Sultan Murad Han" adlı eserinin transk...
Mustafa Tanrıverdi. Karapapakların Anadolu'ya göçü (1877-1914). Yüksek lisans tezi (2009)
Mustafa Karanfil. Harimi'nin Zafername ve Gonca'sına göre Özdemiroğlu Osman Paşa. Yüksek lisans tezi...
Yunus Ekim. Pazırık kurganları, buluntuları ve arkeolojik açıdan değerlendirilmesi. Yüksek lisans te...
Hakan Yılmaz. İbn Kemâl (Kemâl Paşa-zâde): Tārīḫ-i İbn Kemāl, VI. Defter (inceleme-transkripsiyon-tı...
Abdullah Satun. Kemal Paşazâde, Tevârih-i Âl-i Osman, III. Defter (değerlendirme-metin). Yüksek lisa...
Cenk Şen. Stalin döneminde Türk-Sovyet ilişkileri (1923-1953). Yüksek lisans tezi (2006)
Ulviyye Aliyeva. Azerbaycan ve Atatürk. Yüksek lisans tezi (2015)
Mahir Aslan. Atatürk ve Azerbaycan politikası. Yüksek lisans tezi (2008)
Geoffrey Lewis. The Turkish language reform: a catastrophic success (1999)
Geoffrey Lewis. Trajik başarı: Türk dil reformu (2007)
Süleymenov O. O. Sözün kodu: "1001 söz" universal etimologiya lüğətinə giriş (2016)
Сулейменов О. О. Код слова: введение в Универсальный этимологический словарь «1001 слово» (2014)
Məmmədli M. Ə. Azərbaycan dili şivələrində ismin qrammatik kateqoriyaları (2003)
Qurbanova F. A. Azərbaycan şəxs adları: izahlı lüğət (2019)
Paşayev A. M. Azərbaycan antroponimikası (2015)
Paşayev A. M. Xəmsədə işlənən xüsusi adların izahlı lüğəti (2013)
Paşayev A. M. Azərbaycan təxəllüslərinin izahlı sözlüyü (2014)
Xəlilbəyli H. Ə. Azərbaycanı Tədqiq və Tətəbbö Cəmiyyətinin fəaliyyətində filologiya məsələləri, 192...
Mustafayeva F. K. Azərbaycan bədii dilinin epitetlər lüğəti (1995)
Farsca-azərbaycanca lüğət: təxminən 35000 söz və söz birləşməsi (2007)
Məmmədov İ. O. Azərbaycan dilinin etnoqrafik leksikası (2009)