Nəcəfli T. H. Azərbaycan Səfəvi dövlətinin xarici siyasəti (2020)

Nəcəfli T. H. Azərbaycan Səfəvi dövlətinin xarici siyasəti (2020)
Title:Azərbaycan Səfəvi dövlətinin xarici siyasəti: Türkiyə tarixşünaslığında
Author:Tofiq Hümbət oğlu Nəcəfli
Translator:
Editor:Elmi redaktor: Yaqub Mikayıl oğlu Mahmudov
Language:Azerbaijani Turkic
Series:
Place:Bakı
Publisher:Turxan NPB
Year:2020
Pages:520
ISBN:
File:PDF, 17.9 MB
Download:Click here
Monoqrafiyada Azərbaycan Səfəvi dövlətinin xarici siyasətinin Türkiyə tarixşünaslığında tədqiqi səviyyəsi öyrənilmişdir. Əsərdə Azərbaycan Səfəvi dövlətinin yaranması və möhkəmlənməsi prosesinə Türkiyə tarixçilərinin münasibəti aydınlaşdırılmış və XVI-XVIII əsrin I yarısında Səfəvi və Osmanlı dövlətləri arasındakı siyasi əlaqələr, Azərbaycan Səfəvi dövlətinin Məmlük dövləti, Şeybanilər, Türküstan xanlıqları, Böyük Moğol imperiyası, Böyük Moskva knyazlığı, Gürcüstan knyazlıqları və Avropa ölkələri ilə qarşılıqlı əlaqələr tarixinin Türkiyə tarixşünaslığında tədqiqi səviyyəsi araşdırılmış və dövrün mənbələrindən istifadə edilərək təhlil edilmişdir. Əsərdə Azərbaycan Səfəvi dövlətinin xarici siyasət tarixinə dair zəngin faktik material verilir.

Monoqrafiya tarixçilər, Azərbaycan Səfəvi dövlətinin xarici siyasət tarixini öyrənən tələbələr, həmçinin geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.