Seyfettin Çetin. Yâkût el-Hâmevî’nin Mu’cemü’l-büldan adlı eserinde Kürtler (2013)

Seyfettin Çetin. Yâkût el-Hâmevî'nin Mu'cemü'l-büldan adlı eserinde Kürtler (2013)
Title:Yâkût el-Hâmevî’nin Mu’cemü’l-büldan adlı eserinde Kürtler. Yüksek Lisans Tezi
Author:Seyfettin Çetin
Translator:
Editor:
Language:Turkish
Series:
Place:Diyarbakır
Publisher:Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Year:2013
Pages:IX, 151
ISBN:
File:PDF, 4.39 MB
Download:Click here
Özet: Bu tezin konusu klasik İslam tarih ve coğrafya eserlerinden, sahasında zirveye oturmayı başarmış ve kendisinden önceki kaynaklardan da yararlanmış olan Yâkût el- Hamevî’nin (ö. 626/1229) Mu‘cemü’l-büldan adlı eserinde Kürtlerdir. Hicri altıncı asrın sonu ile yedinci asrın başında yaşamış olan müellif, Kürtler ile ilgili önemli bilgiler vermektedir. Mu‘cemü’l-büldan’a Kürtler esas olarak, el- Cezire, Cibal, Ermeniye ve Azerbaycan’da tali olarak da Faris, Kirman, Horasan ve Hûzistan gibi coğrafi bölgelerde yaşamaktadırlar. Genel olarak dağlık bölgelerde yaşamayı tercih eden Kürtler, belde, köy, kasaba ve şehir gibi yerleşim birimlerinde de meskûndurlar. Fetihlerden sonra İslam devleti sınırları içersinde kalan Kürtler, idari olarak özerk bir yapıya sahip olmuşlardır. Ayrıca Kürtler, tarihteki bazı önemli medeniyet ve kültür merkezlerinin ana etnik yapısını da oluşturmuşlardır. Kürtler, Yâkût’un yazdıklarına göre çeşitli bölgelerde topluluklar halinde yaşamışlardır. Kürtlerin yaşadığı coğrafya İslam devleti için önemli bir gelir kaynağı olmuştur. Kürtlerin ekonomileri esas olarak tarım ve hayvancılığa dayanır. Kürtlerin İslam öncesi ve sonrası dönemlerde köklü bir dini hayatları olmuştur. Yâkût’un verdiği bilgilerden Kürtlerin daha çok dağlık bölgelerde aşiret halinde yaşadıkları, tarım ve hayvancılıkla uğraştıkları, bununla birlikte çok sayıda ilim adamı yetiştirdikleri anlaşılmaktadır.

Abstract: The subject of this thesis is about Kurds in Mu‘cemü’l-büldan written by Yâkût el-Hamevî (626/1229) who was a leader in his field of classical Islamic history and geography, and benefited from the prior resources originally. The author who had lived at the end of the sixt century and beginning of the seventh century, gives us considerable information about Kurds. According to Mu‘cemü’l-büldan, Kurds had lived on the main geographical regions such as Al- Jazeera, Cibal, Armenian and Azerbaijan with far geographical regions such as Faris, Kerman, Khorasan and Khuzestan. Kurds generally had chosen to live in the mountainous areas as well as they had lived in residental areas such as town, village, country and city. Kurds had been remained in Islamic States borders after conquests. Being in this area they had autonomous or self-governing administration. Meanwhile they had formed the main ethnical stucture of some significant civilizations and cultural centers. Kurds, according to Yâkût’s writings, had lived as communities in various regions. Kurdish geography had been an important source of income for islamic states. Their economies are based on agriculture and animal husbandry. They had got deep religous life before and after Islam.It is understood according the information which Yâkût provide; Kurds mostly had lived in mountainous areas in tribials, are engaged in agriculture and animal husbandry, however, they had growed a large number of scholars.

Related posts:

Atlas historique, ou nouvelle introduction a l'histoire, à la chronologie & à la geographie ancienne...
Güntay Gəncalp Bayındır. Nadir Şah Avşar (2019)
Sultaniyeli Johannes. Timur’un sarayında: Fransa’ya gönderdiği elçinin kaleminden Emîr Timur’un haya...
Lourens Lokkart. Nadir şah: ilkin mənbələr əsasında tənqidi tədqiqat (2013)
Lourens Lokkart. Nadir şah: ilkin mənbələr əsasında tənqidi tədqiqat (2018)
Christopher Gratien. The Mountains are Ours: Ecology and Settlement in Late Ottoman and Early Republ...
Zeyneb Ertuğrul. Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi Revan Kitaplığı 1296 numaralı Kitâb-ı Gencîne-i F...
Zeynep Türk Sarıışık. II. Osman dönemine ait bir kaynak: Zafernâme. Yüksek lisans tezi (1998)
Çağlar Saygan. Kemâlpâşâzâde'nin Tevârîh-i Âl-i Osmân adlı eserinin VI. defterinin transkripsiyonu. ...
Hakan Yılmaz. İbn Kemâl (Kemâl Paşa-zâde): Tārīḫ-i İbn Kemāl, VI. Defter (inceleme-transkripsiyon-tı...
Abdullah Satun. Kemal Paşazâde, Tevârih-i Âl-i Osman, III. Defter (değerlendirme-metin). Yüksek lisa...
Cenk Şen. Stalin döneminde Türk-Sovyet ilişkileri (1923-1953). Yüksek lisans tezi (2006)
Ulviyye Aliyeva. Azerbaycan ve Atatürk. Yüksek lisans tezi (2015)
Mahir Aslan. Atatürk ve Azerbaycan politikası. Yüksek lisans tezi (2008)
Mehman Ağayev. Kurtuluş Savaşı yıllarında Türkiye-Azerbaycan ilişkileri (2008)
Hüseyin Adıgüzel. Atatürk, Nerimanov ve Kurtuluş Savaşımız (2004)
Alptekin Müderrisoğlu. Kurtuluş Savaşı’nın malî kaynakları (1974)
Dimitır Vandov. Atatürk döneminde Sovyet-Türk ilişkileri (1982)
Stefanos Yerasimos. Kurtuluş Savaşı’nda Türk-Sovyet ilişkileri, 1917-1923 (2000)
Zeki Velidi Togan. Başkurtların tarihi (2003)
Orhan Sakin. Yeniçeri ocağı: tarihi ve yasaları (2011)
Orhan Sakin. Osmanlı'da etnik yapı ve 1914 nüfusu (2008)
Османский реестр земельных владений Южного Крыма 1680-х годов. Выпуск 3-ий: перевод (2021)
Османский реестр земельных владений Южного Крыма 1680-х годов. Выпуск 2-ой: факсимильное воспроизвед...
Mehmet Bora Perinçek. Sovyet arşiv belgelerinin ışığında Türk-Sovyet askeri ilişkileri: Doğu cephesi...
Ahmet Refik. Baltacı ve Büyük Petro (2012)
Benedict Humphrey Sumner. Büyük Petro ve Osmanlı İmparatorluğu (1993)
Османский реестр земельных владений Южного Крыма 1680-х годов. Выпуск 1-ый: транслитерация (2020)
Jean-Claude Cheynet. Bizans tarihi (2008)
Leonard Ramsden Hartill. Men are like that (1928)