Xəlilli X. D. Dədə Qorqud oğuznamələrinin yaranma tarixi və digər oğuznamələrlə paralellərin dövrü və səbəbləri (2007)

Xəlilli X. D. Dədə Qorqud oğuznamələrinin yaranma tarixi və digər oğuznamələrlə paralellərin dövrü və səbəbləri (2007)
Title:Dədə Qorqud oğuznamələrinin yaranma tarixi və digər oğuznamələrlə paralellərin dövrü və səbəbləri
Author:Xəliyəddin Dəskiralı oğlu Xəlilli
Translator:
Editor:H. İsmayılov
Language:Azerbaijani Turkic
Series:
Place:Bakı
Publisher:“Nurlan” nəşriyyatı
Year:2007
Pages:44
ISBN:
File:PDF, 7.3 MB
Download:Click here

Related posts:

Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər. IX kitab (2000)
Hacı İsmayıl bəy Qutqaşınlı. Əsərləri (2005)
Carl Sagan. Mesaj (roman) (1987)
Bayramov A. Ə. "Dədə-Qorqud" kitabında adlar və Qafqaz arealında onların toponimləşməsi. Dissertasiy...
Эрлих Г. В. Царь Борис, прозваньем Годунов (2006)
Lukyanova A. Sabir yaradıcılığının əsas nöqtələri (2002)
Ordubadi M. S. Dumanlı Təbriz (roman). 1-ci kitab (2012)
Mämmetjumaýew A., Täjimow A., Geldimämmedowa Ş., Annanyýazowa G. Gadym Türkmen Edebiýaty II: orta as...
Täjimow A., Mämmetjumaýew A. Gadym Türkmen Edebiýaty I: iň gadymy döwürlerden X asyra çenli (2010)
Akatow Baýram. Gadymy türkmen edebiýaty. Orta asyrlar, X-XVII (2010)
Oliver Sacks. Karısını şapka sanan adam (2001)
James Grippando. Tuzak (2016)
Arthur Hailey. Tefeciler (1975)
Umberto Eco. Efsanevi yerlerin tarihi (2015)
Howard Pyle. Robin Hood (2005)
Xəlilli X. D. Türk mədəniyyəti tarixində "Oğuz xaqan" və "Kitabi Dədə-Qorqud" dastanları (2015)
Xəlilov X. D. Qarabağın elat dünyası (1992)
Hacıyeva A. A. XIX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı tarixinin öyrənilməsində təzkirələrin rolu (2008)
Kollektiv. Əlişir Nəvai Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığında: məqalələr toplusu (2009)
"Koroğlu" dastanı: Əli Kamali arxivindəki variantlar (2009)
Koroğlu dastanı (1994)
Xəlilli X. D. Azərbaycan türklərinin etnogenezi və milli inkişaf tarixi (2007)
Mahmûd-ı Şebüsterî. Gülşen-i râz (2011)
Köprülüzadə M. F. Azəri ədəbiyyatına aid tədqiqlər (1996)
Fuad Köprülü. Türk edebiyatında ilk mutasavvıflar (1976)
Armenian-Qypchaq Psalter written by deacon Lussig from Lviv, 1575/1580 (2001)
Jack London. Âdem'den önce (2019)
Platon. Mektuplar (2015)
Müstakimzâde Süleyman Sadeddin. Şerh-i Dîvân-ı Alî (1839)
Cahanşah Həqiqi. Şeirlər (2006)