Hacıyeva A. A. XIX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı tarixinin öyrənilməsində təzkirələrin rolu (2008)

Hacıyeva A. A. XIX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı tarixinin öyrənilməsində təzkirələrin rolu (2008)
Title:XIX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı tarixinin öyrənilməsində təzkirələrin rolu (dərs vəsaiti)
Author:Aytən Abuzər qız Hacıyeva
Translator:
Editor:Elmi redaktor: Tofiq Hüseynoğlu
Language:Azerbaijani Turkic
Series:
Place:Bakı
Publisher:“Nurlan” NPM
Year:2008
Pages:80
ISBN:
File:PDF, 4.44 MB
Download:Click here
Annotasiya: Dərs vəsaiti təzkirəçilik ənənələrinin, o cümlədən XIX əsr Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələri ilə yanaşı, öz fəaliyyət sahəsinin genişliyi və elmi xidmətləri ilə onlarla bir sırada durmağa layiq olan, lakin ədəbi-elmi irsi lazımi səviyyədə araşdırılmayan söz ustadlarının da poetik nümunələrinin öyrənilməsində yardımçı vasitələrdəndir.

Related posts:

Hacı İsmayıl bəy Qutqaşınlı. Əsərləri (2005)
Qurbanov A. M. Ümumi dilçilik. Üç dildə. III cild (2019)
Qurbanov A. M. Ümumi dilçilik. Üç dildə. II cild (2019)
Qurbanov A. M. Ümumi dilçilik. Üç dildə. I cild (2019)
Carl Sagan. Mesaj (roman) (1987)
Эрлих Г. В. Царь Борис, прозваньем Годунов (2006)
Lukyanova A. Sabir yaradıcılığının əsas nöqtələri (2002)
Ordubadi M. S. Dumanlı Təbriz (roman). 1-ci kitab (2012)
Mämmetjumaýew A., Täjimow A., Geldimämmedowa Ş., Annanyýazowa G. Gadym Türkmen Edebiýaty II: orta as...
Täjimow A., Mämmetjumaýew A. Gadym Türkmen Edebiýaty I: iň gadymy döwürlerden X asyra çenli (2010)
Akatow Baýram. Gadymy türkmen edebiýaty. Orta asyrlar, X-XVII (2010)
Oliver Sacks. Karısını şapka sanan adam (2001)
James Grippando. Tuzak (2016)
Arthur Hailey. Tefeciler (1975)
Umberto Eco. Efsanevi yerlerin tarihi (2015)
Howard Pyle. Robin Hood (2005)
Kollektiv. Turizmin marketinqi və menecmenti (2020)
Rəhimov S. H. Turizm-ekskursiya işinin təşkili (2004)
Bilalov B. Ə. Turizm fəaliyyətinin tənzimlənməsi (2006)
Paşayev A. M. Azərbaycan antroponimikası (2015)
Kollektiv. Əlişir Nəvai Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığında: məqalələr toplusu (2009)
"Koroğlu" dastanı: Əli Kamali arxivindəki variantlar (2009)
Paşayev N. Ə. Böyük Britaniyanın coğrafiyası (2009)
Paşayev N. Ə., Ağakişiyeva G. R. Almaniyanın coğrafiyası (2013)
Xəlilli X. D. Dədə Qorqud oğuznamələrinin yaranma tarixi və digər oğuznamələrlə paralellərin dövrü v...
Koroğlu dastanı (1994)
Ağamalı F. R. XVIII əsrin II yarısı XIX əsrin əvvələrində Quzey Azərbaycan xanlıqlarında sosial-iqti...
Məmmədli P. H. Cənubi Azərbaycan mətbuatı tarixi (2009)
Əfəndiyev V. Ə., Nağıyev S. Q. Əhali coğrafiyası (2006)
Məmmədli M. Ə. Azərbaycan dilinin Təbriz dialekti (2008)