Kollektiv. Azərbaycan tarixi üzrə qaynaqlar (1989)

Kollektiv. Azərbaycan tarixi üzrə qaynaqlar (1989)
Title:Azərbaycan tarixi üzrə qaynaqlar. Seminar və təcrübə məşğələləri üçün müntəxəbat: dərs vəsaiti
Author:Tərtibçilər: S. S. Əliyarov, F. R. Mahmudov, F. M. Əliyeva, L. L. Həsənova
Translator:
Editor:Q. Ə. Rəhimov
Language:Azerbaijani Turkic
Series:
Place:Bakı
Publisher:Azərbaycan Universiteti nəşriyyatı
Year:1989
Pages:328
ISBN:5802500026
File:PDF, 53.8 MB
Download:Click here

Kitabdakılar

Ön söz … 3

I bölmə. Azərbaycanın qədim tarixi (Miladın IV yüzilinədək)
Mixi yazı parçaları … 9
1. III Salmanasarın Kalhu (Nimrud) şəhərində “Qara xatirə daşı” üzərindəki salnaməsi … 9
2. II Sarqonun “Təntənəli yazısı” … 10
3. Aşşurbanipalın “B” silindrindəki yazısı … 12
4. I Argiştinin salnaməsi … 13
5. II Sardurinin Cənubi Azərbaycanın Qaradağ vilayətində tapılmış kitabəsi … 13
6. II Argiştinin Sərab şəhəri yaxınlığında tapılmış kitabəsi … 14
Antik dövr qaynaqları
7. Strabon. “Coğrafiya” … 14
8. K. Ptolomey. “Coğrafiya dərsliyi” … 23
9. Böyük Plini. “Təbiət tarixi” … 25

II bölmə. Azərbaycan IV-XII yüzillərdə ilkin orta əsr qaynaqları
Kitabı Dədə Qorqud
10. Duxa Qoca oğlı Dəli Domrul boyını bəyan edər, Xanım hey … 29
11. İç Oğuza Taş Oğuz asi olub Beyrək öldügi boyı bəyan edər … 32
12. Fəzlullah Rəşidəddin. “Cami ət-təvarix” … 36
13. Moisey Kağanqatlı. “Aqvan tarixi” … 39
Ərəbdilli qaynaqlar
14. “Übeyd ibn Şəriyyə əl-Cürhuminin əxbarı” … 56
15. Əbu Məhəmməd Əhməd ibn Əsəm əl-Kufi. “Kitab əl-fütuh” … 58
16. Əl-Bələzuri. “Kitab fütuh əl-buldən” … 67
17. Ət-Təbəri. “Tarix ər-rüsul və-l-müluk” … 77
18. Əl-İstəxri. “Kitab məsalik əl-məmalik” … 110
19. Əbu Düləfin ikinci risaləsi … 117
20. Sədrəddin Əli əl-Hüseyni. “Əxbar əd-dövlət əs-Səlcuqiyyə” … 121

III bölmə. Azərbaycan XIII-XVIII yüzillərdə
Monqol basqınları çağı və sonrakı dövrün qaynaqları … 137
21. İbn əl-Əsir. “Əl-kamil fi-t-tarix” … 137
22. Gəncəli Kirakos. “Ermənistan tarixi” … 161
23. Yaqut əl-Həməvi. “Mucəm əl-buldən” … 164
24. Həmdullah Qəzvini. “Nüzhətül-Qulub” əsəri … 169
25. Rəşidəddinin oğlu Şihabəddinə məktubu … 176
26. Kastiliya (İspaniya) elçisi Klavixonun gündəliyi … 177
27. Əbd ər-Rəşid əl-Bakuvi. “Kitab təlxis əl-əsər və əcaib əl-malik əl-qəhhar” … 179
28. Venesiya elçisi Ambroco Kontarini. “Yol gündəliyi” … 182
Səfəvilər dövlətində Azərbaycan dilinin dövlətlərarası yazışmada və fərmanlarda işləndiyini göstərən qaynaqlar … 184
29. I Şah İsmayılın Musa Durğut oğluna fərmanı … 186
30. Cahanşahın nəvəsinin I Sultan Səlimə ərizəsi … 187
31. II Şah Abbasın Şirvan bəylərbəyi Hacı Məniçöhr xana hicri 1070 (1659/60)-ci ildə məktubu … 188
32. Sultan Süleyman Qanuninin I Şah Təhmasibə məktubu … 188
33. Zeynalabidin Əli Əbdi bəyin “Təkmilatül əxbar” əsərinin yazılması haqda I Təhmasibin fərmanı … 190
34. Zeynalabidin Əli Əbdi bəy. “Təkmilatül əxbar” … 191
35. Şah İsmayıl Xətai. “Divan”dan bir qəsidə … 194
Orta əsr Azərbaycan tarixinə dair farsdilli qaynaqlar … 197
36. Ənbəd kəndinin soyurğal verilməsi haqqında Uzun Həsənin hökmü … 197
37. I Şah İsmayılın Dizmar vilayətində ruhanilərin vergilərdən azad edilməsi haqqında hökmü … 199
38. I Şah İsmayılın Təbrizdə Xanəhməd bağının bağışlanması haqqında hökmü … 200
39. I Şah Təhmasibin Zığ kəndinin Bibiheybət məqbərəsinə vəqf olunmasını təsdiq edən fərmanı … 201
40. Şəki ölkəsinin sədrliyi vəzifəsi haqqında I Şah Təhmasibin fərmanı … 202
41. Bibiheybət məqbərəsinin mütəvəlliliyi vəzifəsi haqqında Şah I Təhmasibin fərmanı … 204
42. Bakı limanına nazir təyin olunmasını haqqında fərman … 205
43. Kiş, Nuxu və Şəkərənd kəndlərinin tiul verilməsi haqqında Şirvan bəylərbəyi Xosrov xanın hökmü … 206
44. Şəki ölkəsi kətxudalarının şikayəti ilə bağlı olaraq II Şah Abbasın fərmanı … 207
45. Şəki ölkəsinin hakiminə II Şah Abbasın göndərdiyi fərman … 208
46. Şəki məliyi Səfiqulunun şikayəti üzrə II Şah Abbasın fərmanı … 209
47. Şəki qışlaqları haqqında Şah Səfinin fərmanı … 211
48. Şirvandakı siyasi hadisələr haqqında Şah Sultan Hüseynin fərmanı … 212
49. Şəki ölkəsinin məlikliyi vəzifəsi haqqında Nadir şahın fərmanı … 213
50. Bibiheybət məqbərəsinin gəlirinə yiyələnmək uğrunda gedən münaqişəyə dair … 214
Avropa, Rusiya, Yaxın və Orta Şərq müəlliflərinin yazıları … 216
51. Antoni Cenkinson. “Gündəlik” … 216
52. Adam Oleari. “Moskoviya və Moskoviyadan keçməklə İrana, oradan da geriyə səyahətin təsviri” … 223
53. Evliya Çələbi. “Səyahətnamə” … 230
54. Yan Streys. “Səyahət” … 238
55. Təbrizli Arakel. “Tarixlər kitabı” … 242
56. Elçi Volınskinin Şamaxı xanının görüşünə gəlməsi haqqında yaddaş … 248
Azərbaycan tarixçilik irsindən … 255
57. Mirzə Adıgözəl bəy. “Qarabağnamə” … 255
58. Mirzə Camal Cavanşir Qarabaği. “Qarabağ tarixi” … 263
59. Kərim Ağa Fateh. “Şəki xanlarının müxtəsər tarixi” … 268

IV bölmə. XIX yüzilin sənədləri
60. Kürəkçay müqaviləsi (“Andlı öhdəlik”) … 271
61. Türkmənçay müqaviləsi … 277
62. A. S. Qriboyedov, P. D. Zavelski. “Rusiya-Zaqafqaziya şirkətinin yaradılması haqqında qeydlər” … 286
63. 13 iyul 1830-cu il qanunu (“Əlahəzrət buyruğu”) … 300
Rusiyanın Qafqaz arxasındakı əyalətlərinin statistika, etnoqrafiya, topoqrafiya və maliyyə baxımından təsviri .. 302
64. Yelizavetpol dairəsi … 303
65. Şirvan əyaləti (Azərbaycan dili haqqında) … 305
66. A. A. Bakıxanov. “İzahat” (1837-ci il Quba üsyanı haqqında) … 305
67. 6 dekabr 1846-cı il torpaq qanunu … 309
68. 14 may 1870-ci il kəndli “Əsasnamə”si … 313

Related posts:

Münşe'ât-ı 'Atîk
Дарабади П. Г. Военно-политическая история Азербайджана, 1917-1920 годы (2013)
Mehman Ağayev. Milli mücadele yıllarında Türkiye ve Azerbaycan ilişkileri. Doktora tezi (2006)
Muhittin Birgen. İttihat ve Terakki'de on sene. 2. cilt (2006)
Muhittin Birgen. İttihat ve Terakki'de on sene. 1. cilt (2006)
Ufuk Erdem. Türk Ocağının kurucularından ve Teşkilât-ı Mahsusa'nın önemli simalarından Doktor Fuat S...
Ivar Lassy. The Muharram mysteries among the Azerbeijan Turks of Caucasia. Dissertation (1916)
Muhammet Erat. Milli Mücadele Döneminde Kazım Karabekir Paşa'nın faaliyetleri: 1919-1922. Doktora te...
Yalçın Murgul. Baku expedition of 1917-1918: a study of The Ottoman policy towards the caucasus. A m...
İbrahim Ethem Atnur. Osmanlı idarəçiliyindən Sovet idarəçiliyinə qədər Naxçıvan, 1918-1921 (2013)
Babek Cavanşir. Kaşkay Türklerinin tarihi. Yüksek lisans tezi (2001)
Ahmet Altungök. IV. ve VIII. yüzyıllar arası Sasaniler dönemi Türk-Fars ilişkileri. Yüksek lisans te...
Mehmet Dağlar. Şah Tahmasb'ın dini siyaseti (1524-1576). Doktora tezi (2017)
Bedross der Matossian. Parçalanan devrim düşleri (2016)
Sedat Macit. Muhammed Muhsin Müstevfî'nin Zübdetü't Tevârîh'i. Yüksek lisans tezi (2017)
Robert G. Hoyland (ed). From Albania to Arrān (2020)
Ümit Gedik. Fazlullâh b. Rûzbihân-i Huncî'nin Mihmân-nâme-i Buhârâ'sı (inceleme-çeviri). Yüksek lisa...
Фазлуллах ибн Рузбихан Хунджи. Тарих-и алам-ара-йи Амини (1987)
Roger Savory. Iran under the Safavids (1980)
Məmmədov A. B. Almaniyanın XIX əsrin sonu-XX əsrin əvvəllərində Türkiyə siyasəti və onun tarixşünasl...
Yəzdi H. İ. Səfəvilər dövründə İran. Dissertasiya (2005)
Süleymanova S. Ə. XVIII əsrdə Azərbaycanın siyasi tarixində və iqtisadiyyatında Car-Tala icmalarının...
Şahverdiyev Ə. Ə. Trabzon və Batum sülh konfranslarında Azərbaycan məsələsi. Dissertasiya (2004)
Rəhmanzadə Ş. F. Azərbaycan-Gürcüstan münasibətlərində ərazi məsələləri. Dissertasiya (2011)
Шавров Н. Н. Новая угроза русскому делу в Закавказье (1911)
Osmanlı hakimiyyəti dövründə Ərdəbil livası (1725-1730-cu illər). Dissertasiya (2007)
Arıklı E. C. Osmanlı hakimiyyəti dövründə Ərdəbil livası (1725-1730-cu illər). Dissertasiyanın avtor...
Alıyev H. A. Sumqayıt şəhərinin tarixi. Dissertasiya (2013)
Məmmədova İ. M. Lənkəran xanlığı Birinci Rusiya-İran müharibəsi dövründə (2007)
Məmmədova İ. M. Lənkəran xanlığının qonşu xanlıqlar və dövlətlərlə münasibətləri. Dissertasiya (2005...