“Koroğlu” dastanı: Əli Kamali arxivindəki variantlar (2009)

"Koroğlu" dastanı: Əli Kamali arxivindəki variantlar (2009)
Title:“Koroğlu” dastanı (Əli Kamali arxivindəki variantlar)
Author:
Translator:
Editor:Elmi redaktor: Əfzələddin Əsgərov; Çapa hazırlayanı və ön söz: Əli Şamil
Language:Azerbaijani Turkic
Series:
Place:Bakı
Publisher:“Nurlan” NPM
Year:2009
Pages:396
ISBN:
File:PDF, 41.4 MB
Download:Click here
Annotasiya: Kitaba daxil edilmiş “Koroğlu” dastanının variantları ilk dəfədir çap olunur. İxtisasça hüquqşünas olan və ömrünün sonunadək Tehranda vəkil işləyən Əli Kamalinin arxivindən alınmış bu mətinlər ilk baxışda qüsurlu görünür. Çünki söyləyicinin üslubu, həvəskar toplayıcıların yazıya aldıqları mətinlər və həmin mətinləri çapa hazırlayanların etdikləri düzəlişlər olduğu kimi saxlanmağa çalışılmışdır. Yaranmış qarışıqlığa ön söz və izahlarda aydınlıq gətirilməyə çalışılmışdır. Əslində bu nəşr geniş oxucu üçün deyil, folklorçular, dil tarixçiləri, dialektoloqlar, etnoqraflar, tarixçilər və b. araşdırıcılar üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Related posts:

Hacı İsmayıl bəy Qutqaşınlı. Əsərləri (2005)
Carl Sagan. Mesaj (roman) (1987)
Эрлих Г. В. Царь Борис, прозваньем Годунов (2006)
Lukyanova A. Sabir yaradıcılığının əsas nöqtələri (2002)
Ordubadi M. S. Dumanlı Təbriz (roman). 1-ci kitab (2012)
Mämmetjumaýew A., Täjimow A., Geldimämmedowa Ş., Annanyýazowa G. Gadym Türkmen Edebiýaty II: orta as...
Täjimow A., Mämmetjumaýew A. Gadym Türkmen Edebiýaty I: iň gadymy döwürlerden X asyra çenli (2010)
Akatow Baýram. Gadymy türkmen edebiýaty. Orta asyrlar, X-XVII (2010)
Oliver Sacks. Karısını şapka sanan adam (2001)
James Grippando. Tuzak (2016)
Arthur Hailey. Tefeciler (1975)
Umberto Eco. Efsanevi yerlerin tarihi (2015)
Howard Pyle. Robin Hood (2005)
Hacıyeva A. A. XIX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı tarixinin öyrənilməsində təzkirələrin rolu (2008)
Kollektiv. Əlişir Nəvai Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığında: məqalələr toplusu (2009)
Xəlilli X. D. Dədə Qorqud oğuznamələrinin yaranma tarixi və digər oğuznamələrlə paralellərin dövrü v...
Koroğlu dastanı (1994)
Mahmûd-ı Şebüsterî. Gülşen-i râz (2011)
Köprülüzadə M. F. Azəri ədəbiyyatına aid tədqiqlər (1996)
Fuad Köprülü. Türk edebiyatında ilk mutasavvıflar (1976)
Armenian-Qypchaq Psalter written by deacon Lussig from Lviv, 1575/1580 (2001)
Jack London. Âdem'den önce (2019)
Platon. Mektuplar (2015)
Müstakimzâde Süleyman Sadeddin. Şerh-i Dîvân-ı Alî (1839)
Cahanşah Həqiqi. Şeirlər (2006)
Xəlil Rza. Seçilmiş əsərləri. İki cilddə. II cild (2005)
Xəlil Rza. Seçilmiş əsərləri. İki cilddə. I cild (2005)
Falih Rıfkı Atay. Zeytindağı (2008)
Lope de Veqa. Seçilmiş əsərləri (2007)
ديوان ابن سناء الملك ( ١٣٨٧–١٣٨٨)