Paşayev A. M. Xəmsədə işlənən xüsusi adların izahlı lüğəti (2013)

Title:Xəmsədə işlənən xüsusi adların izahlı lüğəti (Poetik onomastikon)
Author:Aydın Məmməd oğlu Paşayev
Translator:
Editor:Elmi redaktoru: Qara Məşədiyev
Language:Azerbaijani Turkic
Series:
Place:Bakı
Publisher:“Nurlan” NPM
Year:2013
Pages:421
ISBN:
File:PDF, 3.01 MB
Download:Click here

Paşayev A. M. Xəmsədə işlənən xüsusi adların izahlı lüğəti. Elmi redaktoru: Q. Məşədiyev. Bakı: “Nurlan” NPM, 2013, 421 s.

Annotasiya: Oxuculara təqdim olunan bu onomastikonda (xüsusi adlar lüğə-tində) Azərbaycan intibahının ən qüdrətli və ensiklopedik biliyə malik olan görkəmli şairi Nizami Gəncəvinin poemalarında istifadə olunan bütün xüsusi adlar (antroponim, toponim, kosmonim, teonim, etnonim, mifonim, ideonim, ktematonim, xrononim, zoonim, fitonim və s.) və obraz adı kimi işlənən bir çox apelyativlər dilçilik (leksik, etimoloji, üslubi), ədəbiyyatşünaslıq, tarixilik və s. aspektdən izah olunmuş və onların poetik-üslubi xüsusiyyətləri aydınlaşdırılmışdır.