Quliyev E. D., Quliyeva A. D., Quliyev D. Q. Azərbaycan və Anadolu türklərinə qarşı soyqırım (2012)

Quliyev E. D., Quliyeva A. D., Quliyev D. Q. Azərbaycan və Anadolu türklərinə qarşı soyqırım (2012)
Title:Azərbaycan və Anadolu türklərinə qarşı soyqırım: tarixi həqiqətlər
Author:Etibar Dilqəm oğlu Quliyev, Aytən Dilqəm qızı Quliyeva, Dilqəm Qasım oğlu Quliyev
Translator:
Editor:Elmi redaktor: Cəbi Əmirvar oğlu Bəhramov
Language:Azerbaijani Turkic
Series:
Place:Bakı
Publisher:“Təknur” MMC
Year:2012
Pages:576
ISBN:9789952445038
File:PDF, 93.9 MB
Download:Click here
Annotasiya: Monoqrafiyada ermənilərin Azərbaycan xalqına qarşı dəfələrlə törədilmiş və uzun illərdən bəri öz siyasi-hüquqi qiymətini almamış soyqırım, deportasiya siyasəti, çar Rusiyasının Qafqaz siyasəti və Şimali Azərbaycanın işğalı, Türkiyə və Qafqaz türklərinə qarşı əsrlər boyu aparılmış amansız soyqırım fakt və hadisələrinin, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin 1918-ci ilin avqustunda yaradılmış Fövqəladə Tədqiqat Komissiyasının Tərtib etdiyi 36 cildlik materiallar, Cənubi Azərbaycanda azərbaycanlıların soyqırımı (1917-1920), Azərbaycan Ordusunun yaranma tarixi, Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin bərpası və başqa tarixi hadisələr öz əksini tapmışdır. Monoqrafiya geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Related posts:

Bakıxanov A. Gülüstani-İrəm [1951] (2010)
Qarayev E. T. Azərbaycanın İrəvan bölgəsinin tarixindən, XVII yüzilliyin sonu - XIX yüzilliyin ortal...
Özcan Çiftçi. Karapapak Türklerinin tarihi, gelenek ve görenekleri. Yüksek lisans tezi (2015)
Akram Nejabati. Osmanlı hakimiyetinde Hemedân (1724-1732). Doktora tezi (2014)
Hazel Işılgan. Sâsâniler döneminde Persarmenia. Yüksek lisans tezi (2021)
Cengiz Mürselov. İslâmî dönemde Şirvan tarihi (hicri ilk üç asır). Yüksek lisans tezi (2007)
Azad Dedeoğlu. Sürgün kıskacında Ahıska Türkleri (2022)
Qarayev E. T. İrəvan xanlığı, 1747-1828 (2010)
Azad Dedeoğlu. Ahıska bölgesinde Kıpçakların tarihi (XI-XVI. yüzyıllar arası). Doktora tezi (2018)
T.C. Genelkurmay Başkanlığı. Fotoğraflarla Atatürk (2015)
Falih Rıfkı Atay. Atatürk'ün bana anlattıkları: Mustafa Kemal'in ağzından Vahdettin (2006)
Бакиханов А.-К.-А. Гюлистан-Ирам (1926)
J. M. Roberts. The new Penguin history of the world (2007)
J. M. Roberts. The Penguin history of Europe (1997)
J. M. Roberts. Avrupa tarihi (2015)
Bizans kısa kronikleri (Chronica byzantina breviora): Osmanlı tarihinin Bizanslı tanıkları (2013)
Hans Wilhelm Haussig. Theophylakts Exkurs über die skythischen Völker (1954)
Hans Wilhelm Haussig. Die Quellen über die zentralasiatische Herkunft der europäischen Awaren (1956)
Fahrettin Kırzıoğlu. Kars-Arpaçayı boyları eski merkezi Anı şehri tarihi, 1018-1236 (1982)
Gusan Askerov. Borçalı bölgesi (VII-XX. yüzyıllar). Yüksek lisans tezi (2020)
Mehmet Hüseyin Uray. Borçalı ve Kazak'ın sosyo-ekonomik yapısı (1728 tarihli Tiflis mufassal defteri...
Sabina Asanova. Azerbaycan'dan Orta Asya'ya sürülen Azeri Türkleri (1937-1938). Yüksek lisans tezi (...
Zəngəzur qəzasının kameral təsviri. 1874-cü il (2021)
Тупцокова Л. К., Хапизов Ш. М. Сведения о дагестанцах в исторической хронике Папуны Орбелиани «Вести...
Ali Kafkasyalı. Karapapak Türkleri (2013)
Hacıyev F. V. Qarapapaqlar və onların XIX əsr hərb tarixi (2005)
Rahmi Apak. İstiklâl Savaşında Garp Cephesi nasıl kuruldu (1990)
Münşe'ât-ı 'Atîk
Дарабади П. Г. Военно-политическая история Азербайджана, 1917-1920 годы (2013)
Mehman Ağayev. Milli mücadele yıllarında Türkiye ve Azerbaycan ilişkileri. Doktora tezi (2006)