Xəlil A. S. Əski türk savlarının semiotikası (2006)

Xəlil A. S. Əski türk savlarının semiotikası (2006)
Title:Əski türk savlarının semiotikası
Author:Ağaverdi Sərxan oğlu Xəlil(ov)
Translator:
Editor:Elmi redaktor: Seyfəddin Rzasoy
Language:Azerbaijani Turkic
Series:
Place:Bakı
Publisher:“Səda” nəşriyyatı
Year:2006
Pages:164
ISBN:5868740327
File:PDF, 13.9 MB
Download:Click here

Related posts:

Жуковская Н. Л. Кочевники Монголии (2002)
Süleymanlı M. A. Azərbaycan kulturoloji fikir tarixindən: XX əsrin əvvəlləri (2011)
Süleymanlı M. A. Kulturoloji irsin tədqiqi problemləri: XX əsrin əvvəllərinin mənbələri əsasında (20...
Mirzə Abbaslı. Şah İsmayıl Xətayinin ömür yolu miniatürlərdə (1981)
Kollektiv. Azərbaycan milli geyimləri (1972)
Rıza Zelyut. Türk Aleviliği (2015)
Ergun Candan. Türkler'in kültür kökenleri (2011)
İbrahim Kafesoğlu. Türk Milli Kültürü (1998)
İbrahim Kafesoğlu. Türk Bozkır Kültürü (1987)
Bozkurt Güvenç. Türk Kimliği: Kültür Tarihinin Kaynakları (1995)
Nəbibəyli Z. İ. Zəngəzurun altun tacı Laçın (2009)
Qasımov X. S. Orta əsrlərdə Azərbaycan mədəniyyəti (2008)
Bakı, Şirvan, Quba xalçaları: kataloq (2013)
Bahaeddin Ögel. Türk Kılıcının Menşe ve Tekâmülü Hakkında (1948)
Bahaeddin Ögel. Türk Kültürünün Gelişme Çağları. 1. Cilt (1971)
Bahaeddin Ögel. Türk Kültür Tarihine Giriş. 9. Cilt (2000)
Bahaeddin Ögel. Türk Kültür Tarihine Giriş. 8. Cilt (2000)
Bahaeddin Ögel. Türk Kültür Tarihine Giriş. 7. Cilt (2000)
Bahaeddin Ögel. Türk Kültür Tarihine Giriş. 6. Cilt (2000)
Bahaeddin Ögel. Türk Kültür Tarihine Giriş. 4. Cilt (1978)
Bahaeddin Ögel. Türk Kültür Tarihine Giriş. 5. Cilt (1978)
Bahaeddin Ögel. Türk Kültür Tarihine Giriş. 3. Cilt (1978)
Bahaeddin Ögel. Türk Kültür Tarihine Giriş. 2. Cilt (2000)
Bahaeddin Ögel. Türk Kültür Tarihine Giriş. 2. Cilt (1978)
Bahaeddin Ögel. Türk Kültür Tarihine Giriş. 1. Cilt (2000)
Bahaeddin Ögel. Türk Kültür Tarihine Giriş. 1. Cilt (1978)
Wolfram Eberhard. Çin Kaynaklarına Göre Orta ve Garbî Asya Halklarının Medeniyeti (1942)
Ziya Gökalp. Türk Töresi (1976)
Bahaeddin Ögel. İslâmiyetten Önce Türk Kültür Tarihi (1984)