Xəlilli X. D. Türk mədəniyyəti tarixində “Oğuz xaqan” və “Kitabi Dədə-Qorqud” dastanları (2015)

Xəlilli X. D. Türk mədəniyyəti tarixində "Oğuz xaqan" və "Kitabi Dədə-Qorqud" dastanları (2015)
Title:Türk mədəniyyəti tarixində “Oğuz xaqan” və “Kitabi Dədə-Qorqud” dastanları
Author:Xəliyəddin Dəskiralı oğlu Xəlilli (Xəlilov)
Translator:
Editor:Elmi redaktor: Muxtar Kazımoğlu (İmanov)
Language:Azerbaijani Turkic
Series:
Place:Bakı
Publisher:“Elm və təhsil”
Year:2015
Pages:232
ISBN:9789952814293
File:PDF, 40.9 MB
Download:Click here

Related posts:

Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər. IX kitab (2000)
Oğuz Memmedli. Borçalı ilinde eski Türk inançlarının izleri. Yüksek lisans tezi (2015)
Bayramov A. Ə. "Dədə-Qorqud" kitabında adlar və Qafqaz arealında onların toponimləşməsi. Dissertasiy...
Djeyhoun bey Hadjibeyli. Le dialecte et le folk-lore du Karabagh (Azerbaïdjan du Caucase) (1933)
Xəlilov X. D. Qarabağın elat dünyası (1992)
Xəlilli X. D. Dədə Qorqud oğuznamələrinin yaranma tarixi və digər oğuznamələrlə paralellərin dövrü v...
Xəlilli X. D. Azərbaycan türklərinin etnogenezi və milli inkişaf tarixi (2007)
Mustafa Özçelik. Seyyid Battal Gazi (2009)
Yağmur Say. Türk İslam tarihinde ve geleneğinde Seyyid Battal Gazi ve Battalname (2009)
La geste de Melik Dānişmend. Tome II (1960)
La geste de Melik Dānişmend. Tome I (1960)
Əli Şamil. Qaşqaylar və onların folkloru (2020)
Azərbaycan nağılları. II hissə (2005)
Azərbaycan nağılları. I hissə (2005)
Dede Korkut Kitabı’nın Günbet yazması: inceleme, metin, dizin ve tıpkıbasım (2019)
Azərbaycan folkloru antologiyası. X kitab: İrəvan çuxuru folkloru (2004)
Aşıq Musa. Əsərləri (2013)
Azərbaycan folkloru antologiyası, XIX kitab, Zəngəzur folkloru, II cild (2009)
Qəmərli M. Ə. Atalar sözü (2003)
Hacılı A. A., Poladoğlu A. Ahıska türk folkloru (1998)
Oğuz Kağan Destanı: El Yazma (Eski Uygur alfabesiyle, 13.–14. Yüzyıl)
Asif Hacılı. Ahıska türklərinin sürgün folkloru (2014)
Abbaslı İ. İ. Folklorşünaslıq axtarışları. İki cilddə. II cild (2009)
Əskər N. B. Aşıq Nəsibin yaradıcılıq yolu (2016)
Kitabi-Battal Qazi (2009)
Burhan Paçacıoğlu. Battal–nâme (1993)
Willy Bang ve Reşit Rahmeti Arat. Oğuz Kağan Destanı (1936)
Borçalı folklor örnəkləri. II kitab (2013)
Borçalı folklor örnəkləri. I kitab (2013)
Enver Uzun. İran Türk folkloru (2007)