ABDULLAH b. ATIYYE

bk. İBN ATIYYE ed-DIMAŞKĪ
Tefsir ve kıraat âlimi.