Abdullah Satun. Kemal Paşazâde, Tevârih-i Âl-i Osman, III. Defter (değerlendirme-metin). Yüksek lisans tezi (2009)

Abdullah Satun. Kemal Paşazâde, Tevârih-i Âl-i Osman, III. Defter (değerlendirme-metin). Yüksek lisans tezi (2009)
Title:Kemal Paşazâde, Tevârih-i Âl-i Osman, III. Defter (değerlendirme-metin). Yüksek lisans tezi
Author:Abdullah Satun
Translator:
Editor:Danışman: Necdet Öztürk
Language:Turkish
Series:
Place:İstanbul
Publisher:Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü
Year:2009
Pages:XLVII, 99, 56
ISBN:
File:PDF, 15 MB
Download:Click here
Abdullah Satun. Kemal Paşazâde, Tevârih-i Âl-i Osman, III. Defter (değerlendirme-metin). Yüksek lisans tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2009, XLVII+99+56 s.

Tez konusu, Kemal Paşazâde’nin (ö. 1534), Osman Gazi’den Kanunî Sultan Süleyman’a kadar her padişaha bir defter tahsis ettiği Tevârih-i Âl-i Osman adlı eserinin, Sultan I. Murad devrine ait olan (761-791/1359,1360-1389) III. Defter’idir. Üzerinde çalıştığımız bu Defter, İstanbul Fatih Millet Kütüphanesi, Ali Emiri Efendi, Tarih, nr. 30’da kayıtlı olup tek nüshadır.Tezin giriş kısmında, ilk Osmanlı tarihçisi olarak kabul edilen Ahmedî’den âlim tarihçi Kemal Paşazâde’ye kadar Osmanlı tarihçiliği ve kaynaklarından kısaca bahsedildikten sonra Kemal Paşazâde’nin hayatı, ilmî kişiliği, eserleri üzerinde durulmuş, Tevârih-i Âl-i Osman’ın, I-X. Defter’leri hakkında da genel bilgiler verilmiştir. Sonra esas tez konumuz olan III. Defter daha detaylı ele alınmaya çalışılmıştır.III. Defter’de, Osmanlı tarihinin I. Murad dönemi, diğer Osmanlı kroniklerine nazaran, müstakil olarak geniş bir şekilde yazılmıştır. Her ne dense III. Defter, araştırmacılar tarafından hemen hiç kullanılmamıştır. Eserde, XV. yüzyıl Osmanlı tarih kaynaklarından farklı rivayetler ve az da olsa orijinal bazı bilgiler bulunmaktadır.

The dissertation is the 3rd book (defter), belonging to the reign of Sultan Murad I, of the work called Tevârih-i Âl-i Osman ?History of the Ottomans? by Kemal Paşazâde. The book studied is the unique copy in the Library of Istanbul Fatih Millet, registered in Ali Emiri Effendi, History; number 30.After mentioning about the Ottoman historiography from the earliest Ottoman historian Ahmedî to the knowledgeable historian Kemal Paşazâde, the thesis deals with the life, academic personality and work of the latter; and some general information is given on the books between I-X of the Tevarih. Then the third book in question is handled in detail.In the third book (defter) the period of the Ottoman history during the reign of Sultan Murad I is, compared to the other chronicles, written separately and thoroughly. However, it was hardly used by any researchers. In it there are several reports different from the sources of the time and though not very much there is some original information.

Related posts:

Seher Seren Çavdar. Endüstri 4.0 ve işgücü piyasası'na yansımaları. Yüksek lisans tezi (2019)
Hüseyin Can Barutcu. Endüstri 4.0 uygulamalarının üretim süreçlerine etkileri: Bosch Sanayi ve Ticar...
Emre Berksun. Sanayide endüstri 4.0 süreçleri: Çorum sanayisinde bir uygulama. Yüksek lisans tezi (2...
Derya Yapar Kabaca. Endüstri 4.0 devrimi ve uygulamaları ile etkilerinin incelenmesi. Yüksek lisans ...
Selin Bolat. Dördüncü sanayi devriminin lojistik sektörüne etkileri. Yüksek lisans tezi (2019)
Qəffarzadə Ş. M. Müasir Güney Azərbaycanda ailə münasibətləri (Urmiya şəhərinin materialları əsasınd...
Aziz Bin Ardashir Astarabadi. Bazm va razm (1928)
Aziz b. Erdeşir-i Esterâbâdî. Bezm u rezm (1990)
Joseph Pitton de Tournefort. Relation d'un voyage du Levant fait par ordre du Roy. Tome second (1717...
Joseph Pitton de Tournefort. Relation d'un voyage du Levant fait par ordre du Roy. Tome premier (171...
Joseph de Tournefort. Tournefort seyahatnamesi (2013)
Ahmet Ender Gökdemir. Cenûb-i Garbî Kafkas Hükûmeti (1998)
Nihat Çetinkaya. Kızılbaş Türkler (2003)
ʻAbbāsqulī Āqā Bākīkhānūf. Ġu̇lu̇stani-Irăm (1970)
Бакиханов А. К. Гюлистан-и Ирам (1991)
Bakıxanov A. Gülüstani-İrəm [1951] (2010)
Qarayev E. T. Azərbaycanın İrəvan bölgəsinin tarixindən, XVII yüzilliyin sonu - XIX yüzilliyin ortal...
Özcan Çiftçi. Karapapak Türklerinin tarihi, gelenek ve görenekleri. Yüksek lisans tezi (2015)
Akram Nejabati. Osmanlı hakimiyetinde Hemedân (1724-1732). Doktora tezi (2014)
Hazel Işılgan. Sâsâniler döneminde Persarmenia. Yüksek lisans tezi (2021)
Cengiz Mürselov. İslâmî dönemde Şirvan tarihi (hicri ilk üç asır). Yüksek lisans tezi (2007)
Azad Dedeoğlu. Sürgün kıskacında Ahıska Türkleri (2022)
Qarayev E. T. İrəvan xanlığı, 1747-1828 (2010)
Samet Cantürk. Türk dilinin Kuzey Kafkas dillerinden Avarcaya etkileri. Yüksek lisans tezi (2013)
Azad Dedeoğlu. Ahıska bölgesinde Kıpçakların tarihi (XI-XVI. yüzyıllar arası). Doktora tezi (2018)
T.C. Genelkurmay Başkanlığı. Fotoğraflarla Atatürk (2015)
Falih Rıfkı Atay. Atatürk'ün bana anlattıkları: Mustafa Kemal'in ağzından Vahdettin (2006)
Бакиханов А.-К.-А. Гюлистан-Ирам (1926)
J. M. Roberts. The new Penguin history of the world (2007)
J. M. Roberts. The Penguin history of Europe (1997)