Abdullah Satun. Kemal Paşazâde, Tevârih-i Âl-i Osman, III. Defter (değerlendirme-metin). Yüksek lisans tezi (2009)

Abdullah Satun. Kemal Paşazâde, Tevârih-i Âl-i Osman, III. Defter (değerlendirme-metin). Yüksek lisans tezi (2009)
Title:Kemal Paşazâde, Tevârih-i Âl-i Osman, III. Defter (değerlendirme-metin). Yüksek lisans tezi
Author:Abdullah Satun
Translator:
Editor:Danışman: Necdet Öztürk
Language:Turkish
Series:
Place:İstanbul
Publisher:Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü
Year:2009
Pages:XLVII, 99, 56
ISBN:
File:PDF, 15 MB
Download:Click here
Abdullah Satun. Kemal Paşazâde, Tevârih-i Âl-i Osman, III. Defter (değerlendirme-metin). Yüksek lisans tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2009, XLVII+99+56 s.

Tez konusu, Kemal Paşazâde’nin (ö. 1534), Osman Gazi’den Kanunî Sultan Süleyman’a kadar her padişaha bir defter tahsis ettiği Tevârih-i Âl-i Osman adlı eserinin, Sultan I. Murad devrine ait olan (761-791/1359,1360-1389) III. Defter’idir. Üzerinde çalıştığımız bu Defter, İstanbul Fatih Millet Kütüphanesi, Ali Emiri Efendi, Tarih, nr. 30’da kayıtlı olup tek nüshadır.Tezin giriş kısmında, ilk Osmanlı tarihçisi olarak kabul edilen Ahmedî’den âlim tarihçi Kemal Paşazâde’ye kadar Osmanlı tarihçiliği ve kaynaklarından kısaca bahsedildikten sonra Kemal Paşazâde’nin hayatı, ilmî kişiliği, eserleri üzerinde durulmuş, Tevârih-i Âl-i Osman’ın, I-X. Defter’leri hakkında da genel bilgiler verilmiştir. Sonra esas tez konumuz olan III. Defter daha detaylı ele alınmaya çalışılmıştır.III. Defter’de, Osmanlı tarihinin I. Murad dönemi, diğer Osmanlı kroniklerine nazaran, müstakil olarak geniş bir şekilde yazılmıştır. Her ne dense III. Defter, araştırmacılar tarafından hemen hiç kullanılmamıştır. Eserde, XV. yüzyıl Osmanlı tarih kaynaklarından farklı rivayetler ve az da olsa orijinal bazı bilgiler bulunmaktadır.

The dissertation is the 3rd book (defter), belonging to the reign of Sultan Murad I, of the work called Tevârih-i Âl-i Osman ?History of the Ottomans? by Kemal Paşazâde. The book studied is the unique copy in the Library of Istanbul Fatih Millet, registered in Ali Emiri Effendi, History; number 30.After mentioning about the Ottoman historiography from the earliest Ottoman historian Ahmedî to the knowledgeable historian Kemal Paşazâde, the thesis deals with the life, academic personality and work of the latter; and some general information is given on the books between I-X of the Tevarih. Then the third book in question is handled in detail.In the third book (defter) the period of the Ottoman history during the reign of Sultan Murad I is, compared to the other chronicles, written separately and thoroughly. However, it was hardly used by any researchers. In it there are several reports different from the sources of the time and though not very much there is some original information.

Related posts:

Atlas historique, ou nouvelle introduction a l'histoire, à la chronologie & à la geographie ancienne...
Güntay Gəncalp Bayındır. Nadir Şah Avşar (2019)
Sultaniyeli Johannes. Timur’un sarayında: Fransa’ya gönderdiği elçinin kaleminden Emîr Timur’un haya...
Lourens Lokkart. Nadir şah: ilkin mənbələr əsasında tənqidi tədqiqat (2013)
Lourens Lokkart. Nadir şah: ilkin mənbələr əsasında tənqidi tədqiqat (2018)
Christopher Gratien. The Mountains are Ours: Ecology and Settlement in Late Ottoman and Early Republ...
Zeyneb Ertuğrul. Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi Revan Kitaplığı 1296 numaralı Kitâb-ı Gencîne-i F...
Zeynep Türk Sarıışık. II. Osman dönemine ait bir kaynak: Zafernâme. Yüksek lisans tezi (1998)
Çağlar Saygan. Kemâlpâşâzâde'nin Tevârîh-i Âl-i Osmân adlı eserinin VI. defterinin transkripsiyonu. ...
Hakan Yılmaz. İbn Kemâl (Kemâl Paşa-zâde): Tārīḫ-i İbn Kemāl, VI. Defter (inceleme-transkripsiyon-tı...
Cenk Şen. Stalin döneminde Türk-Sovyet ilişkileri (1923-1953). Yüksek lisans tezi (2006)
Ulviyye Aliyeva. Azerbaycan ve Atatürk. Yüksek lisans tezi (2015)
Mahir Aslan. Atatürk ve Azerbaycan politikası. Yüksek lisans tezi (2008)
Mehman Ağayev. Kurtuluş Savaşı yıllarında Türkiye-Azerbaycan ilişkileri (2008)
Hüseyin Adıgüzel. Atatürk, Nerimanov ve Kurtuluş Savaşımız (2004)
Alptekin Müderrisoğlu. Kurtuluş Savaşı’nın malî kaynakları (1974)
Dimitır Vandov. Atatürk döneminde Sovyet-Türk ilişkileri (1982)
Stefanos Yerasimos. Kurtuluş Savaşı’nda Türk-Sovyet ilişkileri, 1917-1923 (2000)
Zeki Velidi Togan. Başkurtların tarihi (2003)
Orhan Sakin. Yeniçeri ocağı: tarihi ve yasaları (2011)
Orhan Sakin. Osmanlı'da etnik yapı ve 1914 nüfusu (2008)
Османский реестр земельных владений Южного Крыма 1680-х годов. Выпуск 3-ий: перевод (2021)
Османский реестр земельных владений Южного Крыма 1680-х годов. Выпуск 2-ой: факсимильное воспроизвед...
Mehmet Bora Perinçek. Sovyet arşiv belgelerinin ışığında Türk-Sovyet askeri ilişkileri: Doğu cephesi...
Ahmet Refik. Baltacı ve Büyük Petro (2012)
Benedict Humphrey Sumner. Büyük Petro ve Osmanlı İmparatorluğu (1993)
Османский реестр земельных владений Южного Крыма 1680-х годов. Выпуск 1-ый: транслитерация (2020)
Jean-Claude Cheynet. Bizans tarihi (2008)
Leonard Ramsden Hartill. Men are like that (1928)
Первая Всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г. Том LXIII: Елисаветпольская губерния (...