Abdurrahim Dede. Rumeli’nde bırakılanlar: Batı Trakya Türkleri (1975)

Abdurrahim Dede. Rumeli'nde bırakılanlar: Batı Trakya Türkleri (1975)
Title:Rumeli’nde bırakılanlar: Batı Trakya Türkleri
Author:Abdurrahim Dede
Translator:
Editor:
Language:Turkish
Series:
Place:İstanbul
Publisher:Otağ matbaası
Year:1975
Pages:256
ISBN:
File:PDF, 16.2 MB
Download:Click here
Rum ilinin bir köşesi olan Batı Trakya’yı târihiyle, anıtlarıyla, insanlarıyla tanıtmak isterken özellikle bu topraklarda 600 yıldır yaşayan Türklerin, Yunan idaresindeki son 50 yıllık târihi dönemlerinde meydana gelen durumları değerlendirmenin özel bir dikkate muhtaç olduğunu belirtmek isterim.Lozan Antlaşmasının ilgili maddeleriyle Yunanistan’a terk edilen bu topraklar ve üzerinde yaşayan insanlar, daha sonraları Atatürk – Venizelos ikilisinin gerçekleştirmeğe çalıştıkları Türk – Yunan Dostluğundaki yerlerini alarak, iki ülke arasında “Dostluk Bağı” olmanın kıvancını duyacaklardır. Ancak zamanla, çeşitli nedenlerden dolayı Azınlık haline dönüşen Batı Trakya Türklüğü gittikçe artan bir, karamsarlığa düşecektir. Ve neticede Türk – Yunan, ilişkilerinde bir “Dostluk Bağı” olmaktan çıkarak bir “mesele” haline gelecektir.

Aklın ve mantığın kabul edeceği bir gerçektir ki, Yunanistan’daki Türkler kadar, Türk-Yunan Dostluğunu arzulayan Türk-Yunan Dostluğunun gerçekleşmesini isteyen bir başka topluluk olamaz. Zira kendilerinin huzur içerisinde yaşayabilmelerinin baş koşulu bu iki komşu ülkenin dostluk ilişkileri içerisinde bulunmalarına bağlıdır.

Bu nedenle, tamamen ilmî açıdan, bu bölgeyi ve insanlarını tanıtmaya çalışan bu derlememi, en samimi duygularımla Türk-Yunan Dostluğunun gerçekleşmesine ve dolayısıyla Yunanistan’daki Türklere ithaf ediyorum. -Abdurrahim Dede (Önsöz’den)

Related posts:

Hans Wilhelm Haussig. Theophylakts Exkurs über die skythischen Völker (1954)
Hans Wilhelm Haussig. Die Quellen über die zentralasiatische Herkunft der europäischen Awaren (1956)
Fahrettin Kırzıoğlu. Kars-Arpaçayı boyları eski merkezi Anı şehri tarihi, 1018-1236 (1982)
Gusan Askerov. Borçalı bölgesi (VII-XX. yüzyıllar). Yüksek lisans tezi (2020)
Mehmet Hüseyin Uray. Borçalı ve Kazak'ın sosyo-ekonomik yapısı (1728 tarihli Tiflis mufassal defteri...
Sabina Asanova. Azerbaycan'dan Orta Asya'ya sürülen Azeri Türkleri (1937-1938). Yüksek lisans tezi (...
Zəngəzur qəzasının kameral təsviri. 1874-cü il (2021)
Тупцокова Л. К., Хапизов Ш. М. Сведения о дагестанцах в исторической хронике Папуны Орбелиани «Вести...
Ali Kafkasyalı. Karapapak Türkleri (2013)
Hacıyev F. V. Qarapapaqlar və onların XIX əsr hərb tarixi (2005)
Rahmi Apak. İstiklâl Savaşında Garp Cephesi nasıl kuruldu (1990)
Münşe'ât-ı 'Atîk
Дарабади П. Г. Военно-политическая история Азербайджана, 1917-1920 годы (2013)
Mehman Ağayev. Milli mücadele yıllarında Türkiye ve Azerbaycan ilişkileri. Doktora tezi (2006)
Muhittin Birgen. İttihat ve Terakki'de on sene. 2. cilt (2006)
Muhittin Birgen. İttihat ve Terakki'de on sene. 1. cilt (2006)
Ufuk Erdem. Türk Ocağının kurucularından ve Teşkilât-ı Mahsusa'nın önemli simalarından Doktor Fuat S...
Ivar Lassy. The Muharram mysteries among the Azerbeijan Turks of Caucasia. Dissertation (1916)
Muhammet Erat. Milli Mücadele Döneminde Kazım Karabekir Paşa'nın faaliyetleri: 1919-1922. Doktora te...
Yalçın Murgul. Baku expedition of 1917-1918: a study of The Ottoman policy towards the caucasus. A m...
İbrahim Ethem Atnur. Osmanlı idarəçiliyindən Sovet idarəçiliyinə qədər Naxçıvan, 1918-1921 (2013)
Babek Cavanşir. Kaşkay Türklerinin tarihi. Yüksek lisans tezi (2001)
Ahmet Altungök. IV. ve VIII. yüzyıllar arası Sasaniler dönemi Türk-Fars ilişkileri. Yüksek lisans te...
Mehmet Dağlar. Şah Tahmasb'ın dini siyaseti (1524-1576). Doktora tezi (2017)
Bedross der Matossian. Parçalanan devrim düşleri (2016)
Sedat Macit. Muhammed Muhsin Müstevfî'nin Zübdetü't Tevârîh'i. Yüksek lisans tezi (2017)
Robert G. Hoyland (ed). From Albania to Arrān (2020)
Ümit Gedik. Fazlullâh b. Rûzbihân-i Huncî'nin Mihmân-nâme-i Buhârâ'sı (inceleme-çeviri). Yüksek lisa...
Фазлуллах ибн Рузбихан Хунджи. Тарих-и алам-ара-йи Амини (1987)
Məmmədov A. B. Almaniyanın XIX əsrin sonu-XX əsrin əvvəllərində Türkiyə siyasəti və onun tarixşünasl...