Çağlar Saygan. Kemâlpâşâzâde’nin Tevârîh-i Âl-i Osmân adlı eserinin VI. defterinin transkripsiyonu. Yüksek lisans tezi (2020)

Çağlar Saygan. Kemâlpâşâzâde'nin Tevârîh-i Âl-i Osmân adlı eserinin VI. defterinin transkripsiyonu. Yüksek lisans tezi (2020)
Title:Kemâlpâşâzâde’nin Tevârîh-i Âl-i Osmân adlı eserinin VI. defterinin transkripsiyonu=Transcription of the VI. th book of İbn Kemal’s (Kemalpashazade) Tewârîh-i Âl-i Osmân. Yüksek lisans tezi
Author:Çağlar Saygan
Translator:
Editor:Danışman: Yunus İnce
Language:Turkish
Series:
Place:Muğla
Publisher:Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Year:2020
Pages:IV, 265
ISBN:
File:PDF, 6.67 MB
Download:Click here
Çağlar Saygan. Kemâlpâşâzâde’nin Tevârîh-i Âl-i Osmân adlı eserinin VI. defterinin transkripsiyonu. Yüksek lisans tezi. Muğla: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, IV+265 s.

Tarih merak duygusunu ve bilme isteğini karşılamasının yanı sıra devletler tarafından bir meşruiyet kaynağı olarak kullanılmış ve halen kullanılmaktadır. Bu amaçlarla Osmanlı devletinde farklı çeşitlerde tarih yazımlarından istifade edilmiştir. Bu yazım türlerinden birisi olan Tevârîh-i Âl-i Osmânlar müstakil Osmanlı tarihi içeren tarih kitaplarıdır. Bunların içinde de Kemâlpâşâzâde’nin Tevârîh-i Âl-i Osmân adlı eseri çok önemli bir konumda bulunmaktadır. Osmanlı devletinin en parlak devrinde ulema sınıfının en yüksek mertebesi olan şeyhülislamlık görevine kadar yükselen Kemâlpâşâzâde, birçok farklı alanda çalışma yapmış ve eser vermiştir. Tezimizde Kemâlpâşâzâde’nin tarihçi yönü ele alınarak, Osmanlı tarihi için muteber bir kaynak değeri taşıyan Tevârîh-i Âl-i Osmân adlı eserinin VI. defterinin transkripsiyonu yapılmıştır. Bu çalışmada sadece VI. defterin transkripsiyonu yapılmamış ayrıca Kemâlpâşâzâde’nin hayatı ve yazdığı metnin tahlili yapılmıştır. Kemâlpâşâzâde ve eserinin yazıldığı dönemin içinde bulunduğu, tarih yazımının da bu tezde bulunması gereği görülmüş ve bu sebeple II. Bayezid Dönemine Kadar Osmanlı Tarihçiliği adlı ayrı bir bölüm de ele alınmıştır. Asıl olarak Tevârîh-i Âl-i Osmân VI. defterin II. Murad dönemini kapsaması sebebi ile mezkûr Sultan’ın hayatının ayrı bir başlıkta yazılması uygun görülmüştür. II. Murad’ın 1444 yılına kadar olan devri VI. defterde eksik bulunmaktadır. Bu sebeple bu devre kadar olan kısım dönemde yazılmış olan kaynaklarla yazılmış olup, 1444 yılı sonrası olaylar VI. defter de bulunan bilgilerin temelinde yazılmıştır.

It not only meets the curiosity and desire to know, it has also been a very functional tool for the legitimacy and propaganda source of the states. In the same vein, different historical writings were used in the Ottoman Empire. In this regard, ‘Tevârîh-i Âl-i Osmânlar’, “The Chronicles of the House of Osman” were the history books contained Ottoman history. Among these, the work of Ibn Kemal named Tevârîh-i Âl-i Osmân, The Chronicles of the House of Osman, has quite an importance. Ibn Kemal, who was appointed as the Sheikh al-Islam, the supreme head of the Muslim ulema, during the brightest era of the empire, is one of the most important scholars raised by the Ottoman Empire. In this study, the sixth notebook of Tevârîh-i Âl-i Osmân book which is a well-regarded source of the Ottoman history has been transcribed by taking the historian aspect of the author, who has considerable works in many fields. The content of the notebook includes the period of Murad II. The thesis not only deals with the sixth notebook transcription, but the life of Ibn Kemal and his text have also been analyzed. Because the historiography of the period the work was written deemed necessary, the Ottoman historiography until the Bayezid II has been examined in a separate chapter. Since the sixth notebook of Tevârîh-i Âl-i Osmân covers the Murad II period, the life of the aforementioned Sultan has been written under a separate title. However, the era of Murad II until 1444 which is the first reign period of him, is missing in the notebook. Therefore, up to this period, contemporary sources has been used whereas the events after 1444 have been written on the basis of the sixth notebook.

Related posts:

Atlas historique, ou nouvelle introduction a l'histoire, à la chronologie & à la geographie ancienne...
Güntay Gəncalp Bayındır. Nadir Şah Avşar (2019)
Sultaniyeli Johannes. Timur’un sarayında: Fransa’ya gönderdiği elçinin kaleminden Emîr Timur’un haya...
Lourens Lokkart. Nadir şah: ilkin mənbələr əsasında tənqidi tədqiqat (2013)
Lourens Lokkart. Nadir şah: ilkin mənbələr əsasında tənqidi tədqiqat (2018)
Christopher Gratien. The Mountains are Ours: Ecology and Settlement in Late Ottoman and Early Republ...
Zeyneb Ertuğrul. Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi Revan Kitaplığı 1296 numaralı Kitâb-ı Gencîne-i F...
Zeynep Türk Sarıışık. II. Osman dönemine ait bir kaynak: Zafernâme. Yüksek lisans tezi (1998)
Hakan Yılmaz. İbn Kemâl (Kemâl Paşa-zâde): Tārīḫ-i İbn Kemāl, VI. Defter (inceleme-transkripsiyon-tı...
Abdullah Satun. Kemal Paşazâde, Tevârih-i Âl-i Osman, III. Defter (değerlendirme-metin). Yüksek lisa...
Cenk Şen. Stalin döneminde Türk-Sovyet ilişkileri (1923-1953). Yüksek lisans tezi (2006)
Ulviyye Aliyeva. Azerbaycan ve Atatürk. Yüksek lisans tezi (2015)
Mahir Aslan. Atatürk ve Azerbaycan politikası. Yüksek lisans tezi (2008)
Mehman Ağayev. Kurtuluş Savaşı yıllarında Türkiye-Azerbaycan ilişkileri (2008)
Hüseyin Adıgüzel. Atatürk, Nerimanov ve Kurtuluş Savaşımız (2004)
Alptekin Müderrisoğlu. Kurtuluş Savaşı’nın malî kaynakları (1974)
Dimitır Vandov. Atatürk döneminde Sovyet-Türk ilişkileri (1982)
Stefanos Yerasimos. Kurtuluş Savaşı’nda Türk-Sovyet ilişkileri, 1917-1923 (2000)
Zeki Velidi Togan. Başkurtların tarihi (2003)
Orhan Sakin. Yeniçeri ocağı: tarihi ve yasaları (2011)
Orhan Sakin. Osmanlı'da etnik yapı ve 1914 nüfusu (2008)
Османский реестр земельных владений Южного Крыма 1680-х годов. Выпуск 3-ий: перевод (2021)
Османский реестр земельных владений Южного Крыма 1680-х годов. Выпуск 2-ой: факсимильное воспроизвед...
Mehmet Bora Perinçek. Sovyet arşiv belgelerinin ışığında Türk-Sovyet askeri ilişkileri: Doğu cephesi...
Ahmet Refik. Baltacı ve Büyük Petro (2012)
Benedict Humphrey Sumner. Büyük Petro ve Osmanlı İmparatorluğu (1993)
Османский реестр земельных владений Южного Крыма 1680-х годов. Выпуск 1-ый: транслитерация (2020)
Jean-Claude Cheynet. Bizans tarihi (2008)
Leonard Ramsden Hartill. Men are like that (1928)
Первая Всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г. Том LXIII: Елисаветпольская губерния (...