Əliyev N. A. Böyük Dərbənd ensiklopediyası (2018)

Əliyev N. A. Böyük Dərbənd ensiklopediyası (2018)
Title:Böyük Dərbənd ensiklopediyası
Author:Tərtibçi, layihənin rəhbəri: Nurulla Arif oğlu Əliyev
Translator:
Editor:Baş redaktor: Eldar İsmayılov; Elmi redaktor: İradə Hüseynova; Redaktor: Sədi Nuriyev
Language:Azerbaijani Turkic
Series:
Place:Bakı
Publisher:“AFPoliqrAF”
Year:2018
Pages:782
ISBN:
File:PDF, 130 MB
Download:Click here
Kitabda ensiklopedik formada Dərbənd şəhərinin yaranması, onun arxeologiyası, tarixi, topoqrafiyası, toponimikası, etnoqrafiyası, memarlıq abidələri, şəhərin başqa xalqların və ölkələrin həyatında rolu, o cümlədən görkəmli şəxsləri haqqında dolğun və sistemli məlumat verilmişdir. Kitab şəhərin çoxəsrlik tarixi ilə bağlı daha maraqlı hadisələrlə, görkəmli və tanınmış şəxsiyyətlərlə, şəhərdəki etnik proseslər və əhalinin sosial tərkibi, Dərbəndin iqtisadi və mədəni inkişafı, qədim tarixi ilə maraqlanan geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Related posts:

Qəffarzadə Ş. M. Müasir Güney Azərbaycanda ailə münasibətləri (Urmiya şəhərinin materialları əsasınd...
Aziz Bin Ardashir Astarabadi. Bazm va razm (1928)
Aziz b. Erdeşir-i Esterâbâdî. Bezm u rezm (1990)
Joseph Pitton de Tournefort. Relation d'un voyage du Levant fait par ordre du Roy. Tome second (1717...
Joseph de Tournefort. Tournefort seyahatnamesi (2013)
Ahmet Ender Gökdemir. Cenûb-i Garbî Kafkas Hükûmeti (1998)
Nihat Çetinkaya. Kızılbaş Türkler (2003)
ʻAbbāsqulī Āqā Bākīkhānūf. Ġu̇lu̇stani-Irăm (1970)
Бакиханов А. К. Гюлистан-и Ирам (1991)
Bakıxanov A. Gülüstani-İrəm [1951] (2010)
Qarayev E. T. Azərbaycanın İrəvan bölgəsinin tarixindən, XVII yüzilliyin sonu - XIX yüzilliyin ortal...
Özcan Çiftçi. Karapapak Türklerinin tarihi, gelenek ve görenekleri. Yüksek lisans tezi (2015)
Akram Nejabati. Osmanlı hakimiyetinde Hemedân (1724-1732). Doktora tezi (2014)
Cengiz Mürselov. İslâmî dönemde Şirvan tarihi (hicri ilk üç asır). Yüksek lisans tezi (2007)
Azad Dedeoğlu. Sürgün kıskacında Ahıska Türkleri (2022)
Qarayev E. T. İrəvan xanlığı, 1747-1828 (2010)
Azad Dedeoğlu. Ahıska bölgesinde Kıpçakların tarihi (XI-XVI. yüzyıllar arası). Doktora tezi (2018)
Бакиханов А.-К.-А. Гюлистан-Ирам (1926)
Bizans kısa kronikleri (Chronica byzantina breviora): Osmanlı tarihinin Bizanslı tanıkları (2013)
Fahrettin Kırzıoğlu. Kars-Arpaçayı boyları eski merkezi Anı şehri tarihi, 1018-1236 (1982)
Said Ethem. The Turks of Borçalı in Georgia: Ethnic identity in borderland. Thesis (2010)
Gusan Askerov. Borçalı bölgesi (VII-XX. yüzyıllar). Yüksek lisans tezi (2020)
Mehmet Hüseyin Uray. Borçalı ve Kazak'ın sosyo-ekonomik yapısı (1728 tarihli Tiflis mufassal defteri...
Sabina Asanova. Azerbaycan'dan Orta Asya'ya sürülen Azeri Türkleri (1937-1938). Yüksek lisans tezi (...
Zəngəzur qəzasının kameral təsviri. 1874-cü il (2021)
Тупцокова Л. К., Хапизов Ш. М. Сведения о дагестанцах в исторической хронике Папуны Орбелиани «Вести...
Ali Kafkasyalı. Karapapak Türkleri (2013)
Hacıyev F. V. Qarapapaqlar və onların XIX əsr hərb tarixi (2005)
Münşe'ât-ı 'Atîk
Дарабади П. Г. Военно-политическая история Азербайджана, 1917-1920 годы (2013)